Nieuwbouw Bachplein: woningen en 'gezondheidsplint'

20-08-2020 Winkelen Redactie


SCHIEDAM – “Er komen definitief geen winkels op het Bachplein.”

Zo klip en klaar staat het in een toelichting van B&W over de vorderingen in de ontwikkeling van nieuwbouwplannen voor het belangrijke en lege plein in Groenoord.

Nu duidelijk is dat de nieuwbouw op het Bachplein geen winkelgebied gaat worden, heeft B&W besloten de ontwikkeling van het Bachplein los te koppelen van de plannenmakerij voor versterking van het Hof van Spaland.

Zoals het er nu voorstaat komt er op het Bachplein ‘een mix van woningen en een gezondheidsplint, met hierin huisartsen, fysiotherapeuten en andere (para)medische voorzieningen’, aldus het college.

De nieuwe ontwikkelingen die mogelijk zijn op het Bachplein en die door middel van een haalbaarheidsonderzoek vanuit het gemeentebestuur een impuls moeten krijgen, lijken bij uitstek geschikt voor ‘levensloopbestendige woningen in het sociale, middeldure en dure segment’. Bouw van dergelijke woningen zal volgens B&W de doorstroming van mensen naar een ander huis in Schiedam-Noord bevorderen.

“De beoogde doelgroep (55-75 jaar) staat nog vitaal in het leven, is ook nog mobiel, maar krijgt gaandeweg een groeiende zorgvraag. Hun (sic) woonwensen zijn divers en men heeft een eigen idee over hoe een eventuele zorgvraag in de toekomst moet worden ondersteund“, aldus het college in de toelichting. Op de politiek belangrijke vraag naar het aantal sociale woningen binnen het project antwoordt B&W dat het gaat om twintig procent van het totale programma.

In dezelfde plannenmakerij werd tot dusver ook het Hof van Spaland betrokken. ‘Een louter indicatief’ ontwerp is eind juni gepresenteerd aan de Coöperatieve Vereniging van Erfpachters Hof van Spaland (CVVE), met daarin als opvallend punt de verhuizing van de nog niet zo lang geleden vergrootte winkel van de Lidl binnen het winkelcentrum. Het is nu volgens het college aan de CVVE om ‘de verdere inhoudelijke uitwerking van een functionele optimalisatie van het winkelcentrum’ ter hand te nemen.

Het CVVE besloot onlangs een kwartiermaker aan te stellen die hen in het verdere proces naar verbeteringen van het Hof van Spaland ondersteunt. Het college stelt betrokken te willen blijven bij de verdere ontwikkelingen; een mogelijkheid daarvoor is het opstellen van een intentieovereenkomst waarin de afspraken over een functionele optimalisatie van het winkelcentrum worden vastgelegd.

Belangrijk daarbij is in hoeverre de eigenaren van de winkelpanden verenigd in de CVVE erin slagen op één lijn te komen. B&W schrijft: “Kanttekening is, dat is gebleken dat het veel tijd vraagt om de uiteenlopende belangen van de 34 winkeleigenaren bijeen te brengen. Elk van hen behartigt zijn/haar eigen belang, waardoor besluitvorming over renovatie langer duurt dan aanvankelijk gepland was.” De kwartiermaker moet daar in de ogen van het college verbetering in weten te brengen.

Met de ontwikkelingen rond het winkelcentrum die tijd vergen en het feit dat er op het Bachplein geen winkels komen, is het volgens B&W niet langer nodig plannenmakerij en besluitvorming over beide gebieden als één pakket op te pakken. De gemeente is eigenaar vna de grond op het Bachplein en wil nu vaart maken. “Een ontkoppeling is nodig om vertraging in deze woningbouwontwikkeling te voorkomen. Ook wordt met de ontkoppeling voorkomen dat de noodzakelijke renovatie van Hof van $paland drukt op de businesscase van Bachplein, met een financieel nadelig effect tot gevolg.”

Om de vaart erin te houden heeft het gemeentebestuur een uitgangspuntennotitie opgesteld voor de ontwikkeling van het Bachplein. “De gemeente heeft nu opdracht gegeven om een marktuitvraag voor te bereiden. Nadere detaillering van het planontwerp wijst uit dat, ondanks dat de beleidsruimte maximaal is benut, de businesscase nog niet volledig sluitend is”, schrijven B&W. De gemeenteraad gaf eerder als kader voor de plannen dat deze wel ‘uit’ moeten kunnen, dus kosten en baten elkaar in evenwicht moeten houden. B&W spelen hierop in door aan te geven dat ‘de maatschappelijke baten, zoals levensloopbestendig wonen en parkeren’ betrokken moeten worden in de besluitvorming. “Daarom behoeft het plan verdere optimalisatie door de markt, zodat het ook voor de gemeente een financieel haalbaar plan wordt. Dit najaar start een aanbesteding.”

Dat proces zal ongeveer zes tot acht maanden in beslag nemen, zo is de verwachting. Besluitvorming kan dan voor de zomer van volgend jaar in de raad plaatsvinden.

Ondertussen is het potje met geld voor onderzoek en voorbereiding leeg en inkomsten ontbreken nog, in ieder geval tot eind dit jaar. B&W stelt daarom voor het voorbereidingskrediet van € 459.000 af te boeken.Gerelateerd