Afblijven van Midden-Delfland!

26-02-2018 Wonen Kor Kegel


SCHIEDAM – Alle lijsttrekkers vinden dat Midden-Delfland de groene parel moet blijven tussen de verstedelijkte omgeving. Het polderlandschap verdient alle bescherming, tot in lengte van dagen. De CU-SGP gaat nog iets verder en geeft aan dat Midden-Delfland zelfs groter zou mogen worden, als de steden er ruimte aan geven. Het CDA is de enige die aangeeft dat eerst alle bouwmogelijkheden binnen de bebouwde kom benut moeten worden 'voordat we beschermd gebied in overweging nemen'.’

Dat komt naar voren uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de negentiende vraag in het project ‘Elke dag een vraag’. Van Denk kwam ditmaal geen reactie binnen.

Toelichting op de vraag:

Aan het eind van de Groeneweg bij  stalling ’t Einde houdt Schiedam op. Daar ligt de gemeentegrens met Midden-Delfland (tot 2004 met Delft). De gemeentegrens loopt verder via de Zweth naar Vlaardingen.

De bouwgrens van Schiedam ligt daar een eind onder. De bebouwde kom houdt in Woudhoek op bij de Kasteelweg en in Spaland bij het Bieslookveld en Dilleveld. Over het gebruik van het – deels gecultiveerde – veenweidegebied tussen de bebouwde kom en de gemeentegrens bestaan regionale afspraken, die het behoud van het open polderlandschap waarborgen.

De vraag:

Vindt u, als het erop aankomt en Schiedam ruimte nodig heeft voor woningen, bedrijven of andere voorzieningen, dat het gemeentebestuur bevoegd moet zijn om eigen keuzes te maken voor het nu min of meer beschermde gebied?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Op een van de eerdere vragen hebben wij al aangegeven dat wat groen is, groen moet blijven. Voor de grote bouwopgave die Schiedam heeft, zijn elders in de stad prima locaties beschikbaar. Bouwen in het polderlandschap ten noorden van Schiedam is voor D66 niet aan de orde en niet gewenst. Dit polderlandschap heeft een belangrijke functie op het gebied van natuur en recreatie. Daaraan willen wij niet tornen.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA is vóór het behoud van het open landschap van Midden-Delfland en een betrouwbare overheid komt regionale afspraken na. Verder vindt de PvdA dat de gemeente, ongeacht of er regionale afspraken over zijn, dit landschap moet beschermen als groen- en recreatiegebied. Geen bebouwing dus!


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

De SP maakt zich zowel lokaal en regionaal als in het provinciebestuur hard voor bescherming van Midden-Delfland als groen 'stadspark' van de metropool Rotterdam-Den Haag. Dat is niet alleen voor een gezonde leefomgeving belangrijk, maar ook voor onze economie als vestigingsvoorwaarde voor bedrijven, wat wel blijkt uit dat onze wethouder namens de economiewethouders in de MRDH hiervoor aanjager is. 

Zowel de verstedelijkingsopgave als versterking van onze groengebieden wordt en moet regionaal worden afgestemd om verrommeling van het groene landschap te voorkomen en sluiperendewijze aantasting te voorkomen. Daarin zijn gemeenten nu niet vrij en terecht. De huidige afspraak is dat verstedelijking vooral binnenstedelijk moet worden opgevangen. Daar zijn ook voldoende mogelijkheden voor.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De gemeente gaat over het gebied van Schiedam, niet daarbuiten. Het al dan niet bouwen in (beschermde) buitengebieden is dan ook geenszins aan de orde.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Nee, zegt het AOV,  dat zou haaks staan op de regionale afspraken die het behoud van open polderlandschap waarborgen! En haaks staan op onze eerdere antwoorden!

In het landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfland 2025 (LOP) hebben de gemeenten Midden-Delfland, Delft, Rotterdam-Overschie, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gezamenlijk de basis gelegd voor de gemeentelijke structuurvisies en bestemmingsplannen voor het buitengebied.

Het AOV heeft al eerder in vorige vragen over verstedelijking aangegeven dat dit gebied open en groen houden moet worden om verstedelijking tegengaan.

Dit gebied hoort bij de Groene Longen van Schiedam en mag niet ingeperkt worden! Dit is beschermd natuurgebied!!


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

Wij vinden dat er eerst creatief moet worden gekeken naar mogelijkheden buiten het beschermde gebied. Ondanks het feit dat er nog weinig ruimte over is om te bouwen denken wij dat als er creatief wordt omgegaan met deze ruimte, wij er meer uit kunnen halen. Daarnaast is het ook mogelijk om grond waarover tot op heden nog niet is nagedacht om op te bouwen, alsnog als bouwgrond te gebruiken. Kortom, we hebben meer ruimte dan dat we nu denken te hebben. Laten we die ruimte eerst benutten voordat we beschermd gebied in overweging nemen.


René Karens, Groen Links:

Bouwen op groen? Nog steeds niet doen! Groen Links heeft zich ook bij eerdere vragen over groen en bouwen uitgesproken vóór het behoud van groen. Groen is mooi, groen is gezond en groen beschermt ons tegen te veel regen of zon. Dat geldt zeker ook voor het poldergebied aan onze gemeentegrenzen. Dat moeten we koesteren.

Bouwen is nodig. We hebben meer huizen nodig. Wat Groen Links betreft voor jong én oud, huur én koop, voor de smalle én brede beurs. Maar dat mag en zal niet ten koste gaan van groen.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Ons antwoord bestaat uit één woord en één leesteken. Wij zullen namelijk niet instemmen met of meewerken aan bouw aldaar. Dus ons antwoord:

Nee!


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Naast andere stedelijke opgaven moet duurzame woningbouw binnen de huidige stadsgrenzen plaatsvinden. Bijvoorbeeld door hoogbouw op (verouderde) delen van onze bedrijventerreinen, de voormalige glasfabriek en andere. Ook kantoren hebben steeds minder vloeroppervlak per werknemer nodig.
We willen dit kwetsbare agrarische natuurgebied zo mogelijk eerder uitbreiden dan dat het nog verder afbrokkelt. De gemeenten hebben samen de afgelopen jaren verdere afbraak van het groene hart kunnen tegenhouden, ondanks de lappendeken aan milieu-, natuur- , landbouw- en belangenorganisaties. Alle betrokken gemeenten hebben voor dit veenweidegebied  recent één nieuwe beheerorganisatie in het leven geroepen en hun onvoorwaardelijke steun voor het behoud van dit natuurgebied uitgesproken. Ook Schiedam.
Gemeenten moeten elkaar geloofwaardig kunnen blijven aanspreken op deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit leefgebied is een verbindingschakel tussen beschermde natuurgebieden voor meerdere diersoorten. We zullen, omwille van toekomstige leefbaarheid, daarom eerder grenzen aan de groei van nieuwbouw,
het aantal auto’s en parkeerplaatsen in de steden moeten aanvaarden.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Nee.


Mahmut Erdem, Denk:

vandaag geen antwoord ontvangen van Denk


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Het SLV kijkt met zorg naar wat er over is gebleven van het Hollandse polderlandschap. Een compleet bebouwd Schiedam werkt het woon- en leefgenot niet in de hand. Het polderlandschap, en met name Midden-Delfland, wordt door veel mensen gebruikt om te recreëren en (georganiseerd) te sporten. Het is niet wenselijk dat gemeenten regionaal, provinciaal of landelijk beleid naast zich neer kunnen leggen en eigen keuzes maken. Dat leidt tot een ‘kruideniersmentaliteit’ die uiteindelijk waardevol Schiedams erfgoed verloren doet gaan en heeft doen gaan.

Het SLV is voorstander van het terugbrengen van creativiteit in woon- en bedrijfsontwerpen. Eerst kijken naar het benutten van bestaande leegstand en ruimte, voordat er weer een sportvereniging, zoals de ruitersportverenigingen in dat gebied, of groenvoorziening opgeofferd moet worden. Het vol bouwen van Schiedam tot aan de stadsgrenzen is dan ook niet wenselijk.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam vindt dat hier twee vragen door elkaar worden gesteld. De OuderenPartij vindt dat de gemeente zich niet moet laten ringeloren door regionale afspraken waar andere gemeentes zich ook niet aan houden. De OuderenPartij vindt zeker niet dat er in Midden-Delfland mag worden gebouwd. Zoals ook al uit eerdere antwoorden blijkt, nemen wij de regionale ´bouwverplichting´ voor kennisgeving aan en willen wij instroom uit Rotterdam reguleren door middel van een volledig ingevoerde Rotterdamwet. Dan is bouwen in Midden-Delfland helemaal niet nodig.

Constatering Kor Kegel:

Stadsuitbreiding in Midden-Delfland mag niet meer aan de orde zijn. Met Woudhoek, Spaland en Sveaparken heeft Schiedam de uiterste randen van de bebouwde kom opgezocht en daar moet het bij blijven. Alle toekomstige bouw moet binnenstedelijk plaatsvinden.

Deze gemeenschappelijke conclusie mag worden getrokken uit de beantwoording van de gisteren aan de lijsttrekkers voorgelegde vraag of het gemeentebestuur bevoegd mag zijn om ten noorden van Woudhoek en Spaland nog woningbouw, bedrijvigheid of andere voorzieningen toe te staan tot aan de gemeentegrens, die een paar honderd meter ten noorden van de bebouwde kom ligt. "Nee",’ zeggen LOS en PS kortweg. Ook de andere partijen komen met een nee en geven er enige uitleg bij. De CU-SGP wil liever nog uitbreiding van Midden-Delfland dan afbrokkeling van het kwetsbare gebied. Het CDA houdt voor de lange termijn een slag om de arm, maar is voor de komende tijd tegen aantasting van het polderlandschap.


Gerelateerd