Provincie besluit: leven van vleermuizen verstoren mag bij renovatie flats

19-06-2021 Wonen Redactie

Foto: een ruige dwergvleermuis


SCHIEDAM - Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een ontheffing te verlenen voor het opzettelijk verstoren alsmede het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de ruige dwergvleermuis bij het renoveren van woningen. De locatie betreft Noordvestsingel 9 - 71 te Schiedam.

De beschikking is op 16 juni 2021 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 30 juli 2021 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van het zaaknummer 00594530. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kun je een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (https://loket.rechtspraak.nl).

Voor nadere inlichtingen kun je je wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl

Volgens de Zoogdiervereniging is de staat van Instandhouding (peildatum 2018) 'matig ongunstig'. 

Het gaat hier om de renovatie van woningen in een aantal flats in Nieuwland, de zogenoemde Wiltonflats

Foto-credits: ruige dwergvleermuis, nathusius' pipistrelle bat (Pipistrellus nathusii), foto door Mnolf - foto genomen in Rum, Austria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=679212
Licentie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/