Schiedam in alliantie voor ‘leefbare’ verstedelijking

09-12-2017 Wonen Kor Kegel

Extra woningbouw draagt bij aan revitalisering van de binnenstad met bijbehorende voorzieningen

SCHIEDAM – Om ervoor te zorgen dat de enorme woningbouwopgave tot 2040 niet ten koste gaat van de leefbaarheid, heeft de gemeente Schiedam met vier andere steden een alliantie gevormd. De alliantie moet de grootst mogelijke deskundigheid bijeenbrengen, zodat de verstedelijking op een hoger plan wordt getild dan waartoe elke afzonderlijke gemeente in staat zou zijn.

De metropoolregio Rotterdam-Den Haag *MRDH) ondersteunt de Verstedelijkingsalliantie met investeringen, omdat de toevoeging van zo’n groot aantal woningen ook vraagt om investeringen in groen, maatschappelijke voorzieningen, openbare ruimte en infrastructuur. Immers, na de bekendmaking op Schiedam24 dat de gemeente Schiedam tot 2040 liefst 5300 woningen extra moet bouwen  (zie hier), kwamen er uit de bevolking al reacties in de trant van: bouw het hele Beatrixpark dan maar vol!

De alliantie wil voorkomen dat de steden te dichtbevolkt en onleefbaar worden. Daarom willen Schiedam, Rotterdam, Delft, Rijswijk en Den Haag zo veel mogelijk kennis en inzicht verzamelen om de verstedelijking op een verantwoorde manier te volbrengen. Leiden, Dordrecht en Zoetermeer hebben zich intussen bij de alliantie aangesloten. Samen moeten de acht gemeenten in de komende twee decennia 170.000 woningen extra bouwen, dat is meer dan tweederde van de bouwopgave in de provincie Zuid-Holland.

Het gemeentebestuur van Schiedam verdedigt de verstedelijking: “Ruim tachtig procent van de huidige inwoners wil in het stedelijk gebied (blijven) wonen, maar vindt daar vaak niet de juiste woning. (…) Voor Schiedam zal extra woningbouw meehelpen in de stedelijke ambities. De Staat van de Stad geeft de noodzaak aan dat toevoegen van een gedifferentieerd woningaanbod helpt om sociaal-economisch sterkere bewoners in de stad te houden en de sociaal-economische positie van Schiedam en draagvlak voor voorzieningen te verbeteren. Het is zaak om Schiedammers in de toekomst binnen de stad de kans te bieden op een wooncarrière. Zo zorgt het bouwen van aantrekkelijke woningtypen voor ouderen ervoor dat eengezinswoningen beschikbaar komen voor gezinnen met kinderen.”

Het accent ligt bij de verstedelijking op binnenstedelijk bouwen, dus bijvoorbeeld niet in Midden-Delfland of het Groene Hart van Holland. De grootste mogelijkheden voor stedelijk wonen en economie concentreren zich rond de Oude Lijn (het spoor Rotterdam-Den Haag-Leiden) en langs de Kennisas (Rotterdam, Delft en Leiden met hun universiteiten en hogescholen).

Door hier de mogelijkheden optimaal te benutten wordt tegelijk het OV-netwerk versterkt. “Bouwen binnen de invloedssfeer van station Schiedam-Centrum leidt tot meer potentiële reizigers en versterkt de Intercity-status en de regionale knooppuntfunctie van het station. Ook station Kethel komt mogelijk weer in beeld bij voldoende potentiële reizigers”, schrijft het college van B&W aan de Schiedamse gemeenteraad.

Van belang daarbij is ook het doortrekken van de tramlijn via de ’s-Gravelandseweg en een nieuwe OV-verbinding met Zoetermeer.

Opvallende passages in de collegebrief:

“Extra woningbouw draagt bij aan revitalisering van de binnenstad met bijbehorende voorzieningen.”

“De ontwikkeling van goede stedelijke programma’s, met daarbinnen aantrekkelijke woonmilieus, ondersteunt de sociaal- economische ontwikkeling van de stad. Met behoud en het aantrekken van sociaal- economische sterke groepen wordt het draagvlak voor voorzieningen verder versterkt.”

“Tegen de achtergrond van de economische ontwikkeling is een aantrekkelijke stad om in te wonen een belangrijke kwaliteit van het vestigingsklimaat. Het trekt kenniswerkers en kennisintensieve bedrijven aan. Met het toevoegen van extra woningen wordt ook de stadseconomie versterkt. Denk hierbij aan de ondernemers en middenstand in de stad, maar ook kinderopvang en allerlei andere functies waar nieuwe huishoudens gebruik van gaan maken.”

“Een goede woon- en leefomgeving vraagt nadrukkelijk ook om behoud en versterking van de groenblauwe hoofdstructuur in de stad, verbonden met het buitengebied en aangehecht aan de woonwijken.”

Schiedam24 meldde gisteren al dat de belangrijkste zoeklocaties voor extra woningbouw in Schiedam liggen bij de Merwehaven en het industriegebied Mathenesse, het Bachplein en de zone langs de A20 (Schiedams Midden) inclusief Schieveste.


Gerelateerd