Schiedam kan en moet veel groener

23-02-2018 Wonen Kor Kegel

Groen en blauw kan ook in een verstedelijk gebied, op Vijfsluizen pal onder de ingang van de Beneluxtunnel


SCHIEDAM – Alle lijsttrekkers zijn het erover eens dat Schiedam de mogelijkheden heeft om een groenere stad te worden. Sommige lijsttrekkers noemen concrete voorbeelden, waaronder de oude brandweerkazerne aan de Breedstraat, het Gusto-terrein en de doorgaande wegen. Onder de vandaag binnengekomen antwoorden zit veel creativiteit!

Elke dag een vraag. Gisteravond en vandaag antwoorden de lijsttrekkers op de zestiende vraag.

Toelichting op de vraag:

Leefbare woonwijken worden vaak gekenmerkt door een groene of blauwe structuur. Goede voorbeelden zijn de Warande en de Stadhouderslaan in het Nassaukwartier en de havens in Schiedam-Centrum. Ook minder welvarende wijken zijn gebaat bij een ruimtelijke slinger door de bebouwde kom, denk aan de Swammerdamsingel en Buys Ballotsingel in Schiedam-Oost. Zonder licht en lucht in de wijk zou de sociaal-economische problematiek waarschijnlijk nog meer voelbaar zijn. Singels en parkachtige elementen zijn de gouden linten en zilveren draden van de wijk.

In de Groenblauwe Structuurvisie is een basis gelegd met de hoofdlijnen voor de stad Schiedam. In het Boomstructuurplan staat per wijk beschreven welke structuur er ligt. Bij de start van een project wordt altijd in beeld gebracht hoe groen en blauw terug moeten komen en wat er mogelijk is ten opzichte van andere benodigdheden in de openbare ruimte, denk aan afvalcontainers, kabels en leidingen en parkeerplaatsen.

Schiedam staat voor een bouwopgave. Daar gingen vorige vragen al over. Enkele lijsttrekkers lieten daarbij weten dat Schiedam ondanks de verdere verstedelijking meer bomen moet krijgen en groener moet worden.

Ik nodig u met onderstaande vraag uit tot een meer concrete invulling te komen.

De vraag:

Kunt u suggesties doen in welke wijken u aanvullende mogelijkheden ziet voor accentuering van gouden linten en zilveren draden c.q. verrijking met groene en/of blauwe linten?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

De benoemde ‘groene’ en ‘blauwe’ structuur is essentieel voor een leefbare stad, ondanks de druk op het bouwen van meer woningen. Bij herstructurering van wijken (vooral in Nieuwland, Groenoord en Oost) moeten we slechte sociale huurwoningen omvormen naar betaalbare huur- en koopwoningen en moeten we de kans grijpen om meer leefruimte met veel groen te creëren. Ook kunnen ‘loze’ plekken in de stad (zoals het oude Gat van Bolmers) actief ingericht en bestemd worden voor de openbare ruimte.

Bij nieuwbouwprojecten (zoals Schieveste, Gusto-terrein en Nieuw-Mathenesse) moet hiermee rekening worden gehouden. De nieuwe wijk Harga-Midden kan als voorbeeld dienen. De balans moet doorslaan naar leefruimte en ruimte voor bomen en ander groen.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA acht het van groot belang dat bestaande groene gebieden in stand blijven en zo mogelijk worden uitgebreid, en het liefst een aaneengesloten gebied vormen. Zowel bij nieuwbouwprojecten (denk aan locaties bij de oude brandweerkazerne en bij Dirkzwager) als bij herinrichting moet er aandacht zijn voor meer groen. Laat vooral ook omwonenden meedenken en -creëren, ook ter verbetering van, en in aanvulling op, bestaande linten in Oost, West en Zuid. En biedt gelegenheid voor stadstuinbouw, ook als dat maar tijdelijk een groene invulling geeft.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

De recent vastgestelde Groenblauwe Structuurvisie moet krachtig worden uitgevoerd, inclusief het oplossen van knelpunten bij de Poldervaart, zoals de dam bij Vijfsluizen en het doortrekken van water bij Bijdorp. Daarnaast vraagt klimaatverandering om meer waterberging en extra vergroening om te koelen tegen hittestress. Bij het aanpakken van wijken moet in samenwerking met bewoners worden gekeken naar de mogelijkheden hiervoor, waaronder ook het verminderen van verharding in privétuinen. Tot slot moet de verbinding met Midden-Delfland worden versterkt door ongehinderde fietsroutes vanuit de stad te realiseren. Daarbij moet bij de ontwikkeling van Bachplein/Hof van Spaland rekening worden gehouden.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD vindt dat de gemeente rekening moet houden met bomen en groen bij de inrichting van haar openbare ruimte. Schiedammers verdienen een schone, leefbare omgeving. Daar hoort natuur ook bij. De Schiedammer zelf moet daar ook aan werken. Dat vindt de VVD normaal. Dat betekent het zelf onderhouden en het schoonhouden van eigen tuin, balkon en straat. De gemeente zorgt voor een nette, schone stad. Bij nieuwe wijken worden nu al veel bomen en groen gepland, dat vinden wij een goede zaak. Maar we moeten ook reëel zijn, we leven in een stedelijk gebied. De hoeveelheid groen kan niet overal hetzelfde zijn, maar de gemeente moet wel ‘groen aanbieden’, zoals een park waar mensen naartoe kunnen gaan.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

AOV vindt het voor iedere wijk in Schiedam belangrijk dat er zoveel mogelijk groene en blauwe linten aanwezig zijn. De leefbaarheid in elke wijk wordt vergroot door meer groen en recreatiemogelijkheden, waardoor sociale contacten en samenhorigheid bevorderd wordt.

Ook vindt het AOV het belangrijk dat er zo veel mogelijk, door overleg met wijkbewoners en voor nieuw te bouwen locaties met de toekomstige bewoners, inspraak en zo mogelijk voorspraak plaatsvindt voor de groene en blauwe invulling van hun wijk.

Het AOV is voorstander van het planten van bomen langs de grote stadslanen Nieuwe Damlaan/Churchillweg en 's-Gravelandseweg. Inzaaien van bermen/gazons , bloeiende planten en niet te vergeten onze Schiedamse tulpen langs onze doorgaande wegen in de stad. Schiedam moet de recreatieve functie van het water meer benutten met rondvaartboten en kano's met diverse aanlegsteigers. En zowel in Noord (Beatrixpark) als Zuid (havengebied, Buitenhavenweg, Maasboulevard) een uitgebreid recreatiegebied met sportmogelijkheden.


Patricia van Aaken, CDA:

In principe zien wij in bijna alle wijken mogelijkheden voor meer groen. Daarnaast zien wij ook een vraag naar meer woningen. De combinatie hiervan lijkt in eerste opzicht tegenstrijdig. Echter is het haalbaar als we creatiever omgaan met het inrichten van onze stad. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe woningen over bestaande (auto)wegen bouwen. Hierdoor wordt er gebruik gemaakt van ruimte die we normaal niet zouden gebruiken. Omdat de wegen zich onder de wijk bevinden, is het mogelijk om het woongedeelte van de nieuwe wijk autovrij te maken. Hierdoor is er dus veel ruimte voor groen in de wijk.


René Karens, Groen Links:

Groen Links is een groot voorstander van groen. Aaneenschakeling van groen zorgt voor een grotere biodiversiteit en geeft de kwaliteit van groen een impuls. De Groene Long van de stad moeten we koesteren. Groen Links wil daarom niet alleen verstening zo veel mogelijk vergroenen, maar ook zorgdragen voor ‘linten’ die zo veel mogelijk met elkaar verbonden zijn.

Hiervoor moeten we niet hier en daar in de verschillende wijken een plekje uitzoeken voor groen. Dat moet standaard onderdeel zijn van gemeentelijk beleid, in alle wijken. Creatief omgaan met de bouwopgave is dan nodig.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Progressief Schiedam ziet in elke wijk van Schiedam mogelijkheden tot verbetering van de groenblauwe structuur. In de moderne wijze van bouw is groen en water direct opgenomen. Denk hierbij aan groene daken en gevels en aan wateropvangbekkens. Bij nieuwbouw dient dit meegenomen te worden.

Het is nodig om ook in de oude wijken ruimte hiervoor te creëren om de wijk leefbaar te houden. Zowel voor wat betreft de sociaal-economische en welzijnsuitgangspunten als vanuit het creëren van de duurzame, klimaatbestendige stad.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Havenkades en de stadsentree rond station Schiedam-Centrum werden opgeknapt, maar met minder groen. Geen achteruitgang in de hoeveelheid groen is het beleidsuitgangspunt: het stand-still-principe.
Groen heeft tijd nodig om te groeien. Bij een meer ruimhartige invulling van het stand-still-principe in het bomenbeleid biedt elke gebiedsaanpassing nieuwe kansen voor extra groen. Zelfs parkeerplaatsen of een geluidswal lenen zich hiervoor. Bekleden van betonwanden met mos geeft een groener aanzien
en is voor vermindering van fijnstof en geluid mogelijk zelfs beter dan bepaalde boomsoorten.
Met de verschillende stads- en volksparken, de Maasboulevard en Mauritssingel, het getijdengebiedje bij Vijfsluizen, de Poldervaart en het talud van de A4 heeft Schiedam allerlei verbindingen tussen waterpartijen en groengebiedjes, de groenblauwe structuurlijnen, die de verscheidenheid aan flora en fauna ondersteunen en aansluiten bij de natuur(beleving) van Midden-Delfland.
De natuur/milieu-onderwijscentra aan de Harreweg voorzien in een behoefte. Speelplekken en sportveldjes onder andere in Schiedam-Zuid en -West blijven nodig.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Wij hebben geen concrete plekken waar groen of water moet komen. Wel zijn wij van mening dat herbouw en nieuwbouw minder compact moeten worden. Er moet meer ruimte zijn voor groen, bomen en speelvoorzieningen. Waterberging wordt steeds belangrijker en aanleg van singels en vijvers hebben hier zeker een rol in.


Mahmut Erdem, Denk:

Denk staat voor leefbare en schone woonwijken. Een van de grootste ergernissen van Schiedammers is hondenpoep en zwerfafval. Hondenpoep en (zwerf)afval op straat en in recreatieve bossen zorgen voor overlast en irritatie. Denk Schiedam wil zich inzetten op de vorming van een meldpunt, waar daadkrachtige handhaving uit voortvloeit.

Het scheppen van meer bewustzijn over zwerfafval. Projecten zoals ‘Afval the challenge’ worden voortgezet en informatievoorziening omtrent (rest)afval wordt verbeterd. Het laten gelden van pasjes voor ondergrondse vuilcontainers voor de hele wijk en niet alleen voor de containers die voor woningen staan. Luchtkwaliteit wordt verbeterd door meer groen. Initiatieven zoals de ‘Green City Tree’ waarbij mosplantjes op muren net zo veel lucht zuiveren als 275 bomen, worden omarmd.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

De Groenblauwe Structuurvisie moet een bewegend document zijn. Bewegend waar het gaat om voortdurende aanpassingen. Aanpassingen niet zozeer in het document, maar aanpassingen in Schiedam waar het extra groene en/of blauwe linten betreft. Van het verder doortrekken van de Poldervaart tot het creëren van zijarmen aan de Poldervaart die uitwaaieren over Schiedam en verdere verbinding met de Schie zoeken en vinden.

Kijkend naar alle wijken, maar speciaal de oude wijken, kan daadwerkelijk iedere vierkante meter wat geen dicht geplaveid of getegelde grond hoeft te zijn, worden omgevormd tot een groen deel, van boom tot miniplantsoen. Dit gecombineerd met extra afvloeiings- en opvangmogelijkheden voor overtollig regenwater, die wateroverlast verder beperken.

Dit vergt omdenken van de gemeente en beter luisteren naar wensen van Schiedammers. Laten wij daarbij inzetten om samen met de Schiedammers het extra groen te onderhouden! Vergroting van de sociale cohesie is daarbij het door het SLV nagestreefde nevendoel!


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam vindt alle lintverhalen leuk, maar als je als een gek wil blijven bouwen, zoals sommige andere partijen willen, is er uiteindelijk geen enkel lint over, maar wel een grote grijze vlakte. Ga niet aan die bouw'opdracht' beginnen!

Constatering Kor Kegel:

Groen en blauw is essentieel voor een leefbare stad. Bij nieuwbouw, in welke wijk ook, moet er meer groen terug komen dan er was. Dat is niet alleen nodig om overtollig regenwater op te vangen in bekkens, maar ook de zuivering van de lucht. Uiteraard alles in overleg met de omwonenden. Die opmerkingen keren in verschillende antwoorden van de lijsttrekkers terug.

D66 noemt als voorbeelden Schieveste, het Gusto-terrein en Nieuw-Mathenesse en ook een groene inrichting van loze plekken in de stad zoals het Gat van Bolmers.

De PvdA noemt locaties in de Brandersbuurt (Dirkzwager en brandweerkazerne) en verbetering van bestaande linten in Oost, West en Zuid – in overleg met de omwonenden. Ook (eventueel tijdelijke) stadstuinbouw is een optie.

De SP wil knelpunten bij de Poldervaart aangepakt zien en meer groene fietspaden naar Midden-Delfland; daarmee moet bij de planvorming voor het Bachplein en de Hof van Spaland al rekening worden gehouden.

Het AOV is voorstander van het planten van bomen langs de grote stadslanen Nieuwe Damlaan/Churchillweg en ’s-Gravelandseweg en het inzaaien van bermen/gazons , bloeiende planten en Schiedamse tulpen langs de doorgaande wegen. Het water kan beter benut worden voor recreatie.

Het CDA wil de beoogde nieuwbouw in Schiedam over bestaande (auto)wegen, waardoor de wegen zich straks bevinden onder de woonbuurten die dus groener aangekleed kunnen worden.

Groen Links wil waar mogelijk verstening vergroenen en voorts het met elkaar verbonden van de bestaande groene en blauwe linten.

PS pleit voor versterking van de groenblauwe structuur van Schiedam en ook voor groene daken en groene gevels.

De CU-SGP wil betonwanden bekleed zien met mossen en ook Denk pleit voor zuiverende mosplantjes op muren. CU-SGP ziet bij elke gebiedsaanpassing kansen voor extra groen. LOS merkt onder andere op dat waterberging steeds belangrijker wordt.

SLV wil niet alleen doortrekking van de Poldervaart, maar van hieruit ook zijarmen die door Schiedam heen gaan en in verbinding staan met de Schie, gecombineerd met meer groene linten. De partij wil voortdurende bijstelling van de Groenblauwe Structuurvisie.

De Ouderenpartij Schiedam vindt alle lintverhalen leuk, maar vreest dat er geen groen en blauw overblijft als Schiedam ‘als een gek’ blijft bouwen.

Enkele partijen spreken uit dat de Schiedammers zelf ook meer kunnen doen om de stad groener te maken. Dat zijn de SP, de VVD en SLV. De VVD ziet mogelijkheden in beter onderhoud van tuinen, balkons en eigen straat. De SP zou graag zien dat verharde (voor)tuinen door de bewoners worden veranderd in groene tuinen. Van het SLV mag elke vierkante meter die niet per se betegeld of geplaveid hoeft te zijn, omgevormd worden naar groen.