Wonen en zorg: essentieel puzzelstukje voor de Woonvisie

19-12-2018 Wonen Redactie

Vlnr.: dagvoorzitter Daniëlle Harkes, wethouder Van Aaken en directeur Bob Venhuizen van Woonplus; foto: Woonplus

ACHTERGROND - Schiedam werkt aan een nieuwe Woonvisie. Nu de vraag naar woningen en de woningbouw in de stad een nieuwe vlucht heeft genomen, is het zaak om samen te bepalen hoe de stad van de nabije toekomst eruit gaat zien.

Het gemeentebestuur neemt het voortouw om lijnen uit te zetten wat er met de schaarse ruimte in de stad wel en niet kan gebeuren. De Woonvisie is daarom voor projectontwikkelaars, maar ook voor de vastgoedstrategen van Woonplus een belangrijk uitgangspunt voor hun werk.

Maar uiteraard gaat het er om te bouwen naar behoefte. Wat willen de huidige of komende Schiedammers? Welke eisen stellen zij aan hun woning, hoe zien hun huishoudens eruit?

Een belangrijke ontwikkeling in de stad is de vergrijzing, maar ook het overheidsbeleid om oudere mensen langer thuis te laten wonen. Wonen en zorg gaan steeds meer samen. Maar hebben corporaties en ontwikkelaars een goed idee wat op dit gebied de wensen en eisen zijn?

Werkconferentie

Om antwoord op die vraag dichterbij te brengen organiseerden Woonplus en de gemeente Schiedam vorige week de werkconferentie 'Ben ik in beeld?' Samen met enkele tientallen vertegenwoordigers van partijen op het snijvlak van wonen en zorg werd gebrainstormd wat er nodig is om mensen met een zorgvraag goed te laten wonen in Schiedam. De werkconferentie kreeg daarom de titel mee: 'Exclusief wonen in een inclusief Schiedam'.

Een belangrijk instrument om zicht te krijgen op woningbehoeften van Schiedammers met een zorgvraag, is de Woonzorgwijzer. Een initiatiefnemer van dit instrument vertelde op de werkconferentie hoe de wijzer letterlijk beleidsmakers op ontwikkelingen kan wijzen. De Woonzorgwijzer is een model waarmee op basis van heel precieze gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voorspellingen worden gedaan van met name de gezondheid van mensen.

Woonzorgwijzer

Met vaak verrassende resultaten. “Zo bleek in Delft de uitstroom uit de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) vooral zijn weg te vinden naar de TU-wijk.” Wonderlijk? Nee, want a: ook studenten kampen met stress en psychische problemen, en b: in studentencomplexen is relatief goedkope woonruimte beschikbaar. “De gemeente Delft had in de TU-wijk juist het aanspreekpunt voor zorg gesloten.” Daar kreeg men spijt van en nu is de Technische Universiteit een gesprekspartner op GGZ-gebied.

Een ander voorbeeld zijn de mogelijkheden die met de Woonzorgwijzer ontstaan om de woningen van ontvangers van geestelijke gezondheidszorg en demente ouderen 'als eerste van het gas af te halen'. Elektrisch koken is voor mensen die vergeetachtig of in de war zijn te verkiezen.

De Woonzorgwijzer kent ook een plusvariant, waarbij andere gegevens aan de wijzer worden gekoppeld, denk aan de afstanden tot het openbaar vervoer, de praktijken van huisartsen en ook een hittekaart. Die laatste biedt aanknopingspunten om mensen met COPD tegemoet te komen en in wijken waar deze oververtegenwoordigd zijn meer groen en water te realiseren.

Puzzelstukje

Zo zijn er veel mogelijkheden om wonen en zorg op elkaar af te stemmen. In Rijswijk zijn in twee flats waar veel ouderen wonen flatcoaches geïntroduceerd, zo werd tijdens 'Ben ik in beeld?' verteld. Die kwamen het levensgeluk van bewoners ten goede, hetgeen ook leidt tot besparingen in de uitgaven aan zorg.

Dat is ook de ambitie in Schiedam: zorg en wonen beter op elkaar afstemmen. De deelnemers aan de werkconferentie kwamen op de proppen met een fors scala aan mogelijkheden daartoe. Zo blijken in Schiedam-Zuid en in Groenoord ouderen met zowel lichamelijke als geestelijke gebreken oververtegenwoordigd. Ideeën om deze mensen het leven gemakkelijker te maken waren onder meer een 'datingsite' voor mensen die contact zoeken tegen eenzaamheid, het creëren van extra ontmoetingsplekken en het er voor zorgen dat deze gebruikt worden, bijvoorbeeld door routesymbolen op straat, de inzet van wijkagenten en boodschappenmaatjes en het combineren van verschillende woonvormen in een complex. En er zou eens iets moeten worden gedaan aan het beleid dat alleen wonen stimuleert – bijvoorbeeld waar het gaat om volwassen kinderen in een gezin waar ook uitkeringen zijn, of het verminderen van AOW als ouderen gaan samenwonen.

En natuurlijk helpt samenwerking tussen de vele instanties en beroepskrachten die zich om de mensen met problemen bekommeren. Wethouder Patricia van Aaken noemt de zorg een 'puzzelstukje' in de planning van woningbouw in de stad. Om dat stukje te leggen in 'veel commitment' nodig. “Om dingen concreet te maken moet je samen optrekken, dat bereik je niet alleen. Vandaag is een basis gelegd.”Gerelateerd