Categorie├źn

Service

'Schrappen tramlijn 21 weinig gelukkig, maar waarom niet...'

'Schrappen tramlijn 21 weinig gelukkig, maar waarom niet...'
Nieuws

'Schrappen tramlijn 21 weinig gelukkig, maar waarom niet...'

  • Ingezonden
  • 06-05-2023
  • Nieuws
'Schrappen tramlijn 21 weinig gelukkig, maar waarom niet...'

INGEZONDEN - 'Het Bommeer Beraad noemen ze zichzelf: een groep oud-bestuurders en dito ambtenaren die zich met enige regelmaat - ongetwijfeld onder het genoegen van - buigen over de actualiteit in Schiedam en Vlaardingen. Onlangs ging lagen de plannen met tramlijn 21 ter tafel. En dit is wat de heren - ja, het is niet anders - er van vonden. Ze schreven het op in een open brief aan de gemeenteraden en colleges van Schiedam en Vlaardingen en aan de metropoolregio, die gaat over het ov. En ze doen een verrassend voorstel...

"Als oud-bestuurders en - ambtenaren van de gemeenten Vlaardingen en Schiedam bespreken wij periodiek actuele zaken die beide gemeenten betreffen. Deze keer betrof dit het bericht over het voornemen om tramlijn 21 vanuit Rotterdam naar de keerlus in Schiedam–Woudhoek uit de dienstregeling te halen. De lijn die, tot aan de gemeenschappelijke halte Bachplein gecombineerd met tramlijn 24 naar Vlaardingen–Holy, vanaf het Bachplein nog twee halten richting de wijken Woudhoek en Spaland doorloopt.

Ofschoon wij begrijpen dat er mede om reden van de kosten wordt voorgesteld om deze verbinding richting Woudhoek/Spaland, en het geprojecteerde NS- of Randstadrailstation Kethel, op te heffen, achten wij dit om meerdere redenen een weinig gelukkige keuze.

Ten eerste komt met het opheffen van de tramlijn voor een groot aantal bewoners van de beide Schiedamse wijken, en met name voor ouderen en mindervaliden, een goede verbinding met de rest van de stad te vervallen. Een buslijn kan daarin niet in gelijke mate voorzien. Bovendien ondergraaft het nu degraderen van deze (rail)verbinding richting het toekomstig station Schiedam–Kethel het draagvlak voor een latere versterking van de ov-ontsluiting van Vlaardingen-Holy richting genoemd station Kethel; en daarmee de kortste verbinding van het Vlaardings noordelijk stadsdeel met het Randstedelijk ov-netwerk.

Een tweede overweging ten gunste van de handhaving van de tramlijn door Woudhoek/Spaland, en de nabij gelegen wijk Sveaparken, is het feit dat het zware accent op eengezinshuizen in deze woonwijken maakt dat met de vergrijzing en het grote tekort aan passende appartementen (t.b.v. de doorstroming) in Schiedam en de regio er in de komende jaren een grote toename zal zijn van het aandeel ouderen in de bevolking. En daarmee het aantal potentiële reizigers dat het beste met een tramverbinding bediend kan worden.

Op grond van het voorgaande stellen wij voor, om voor een blijvend goede ontsluiting van zowel Schiedam–Noord als Vlaardingen–Holy, de tramlijnen in dit deel van de regio te combineren, waarbij tramlijn 24 in het vervolg elke rit de route naar en van Holy rijdt via de route en keerlus in Woudhoek. De spoorverbinding vanuit Woudhoek richting Holy v.v. is daarvoor al aanwezig.

Daarmee wordt, naast de beoogde kostenbesparing, niet alleen het tramaanbod in Woudhoek en Spaland – zij het met een iets lagere frequentie – gehandhaafd, maar blijft ook de latere doortrekking naar het geprojecteerde station Kethel in beeld. En dat is niet alleen van belang voor Schiedam–Noord, maar ook voor de inwoners van Vlaardingen–Holy.

Kortom minder kosten, minder trams, maar met de aangepaste route van tram 24 wel tramverkeer (ook) tot laat in de nacht in Schiedam–Woudhoek/Spaland, hetgeen met tram 21 nu niet het geval is. En de sporen voor deze verbinding liggen er al. Een win-win situatie, zo lijkt ons!

Wij geven de besturen van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen, maar ook de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, in overweging om in het kader van de gesprekken over de openbaarvervoervoorziening in dit deel van de stadsregio tot een besluit te komen dat zowel voor de korte, als de langere termijn voordelen biedt. Voor de korte termijn betekent dit het behouden, en ’s avonds laat terugkrijgen, van goed openbaar vervoer voor de inwoners van Woudhoek en Spaland, en voor de inwoners van Vlaardingen–Holy ook op de wat langere termijn zicht op een tramverbinding van en naar het geprojecteerde station Schiedam–Kethel; en daarmee de aansluiting op het Randstedelijk ov-netwerk.

Wij wensen de respectievelijke besturen veel wijsheid toe,"

Was getekend:
Adri Reijnhout
Bart de Leede
Frans Griffioen
Hans Klop
Jacob Wiersma
Jules Peppelaar
Kees Rijke
Kees van der Windt
Luub Hafkamp
IJsbrand van der Velden