Categorieën

Service

Meer muskusratten gevangen in regio Delfland

Meer muskusratten gevangen in regio Delfland
Nieuws

Meer muskusratten gevangen in regio Delfland

  • Redactie
  • 25-01-2023
  • Nieuws
Meer muskusratten gevangen in regio Delfland

Muskusratten eten riet weg; foto: stock


REGIO - In het gebied van Delfland zijn in 2022 in totaal 1680 muskusratten gevangen. Dat is drie procent meer dan in 2021.

Muskusratten vormen volgens het Hoogheemraadschap Delfland een risico voor de waterveiligheid en de natuur. Daarom vangen de waterschappen deze dieren. Het doel is om in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie muskusratten meer te hebben. Dat is het geval als er minder dan vijfhonderd muskusratten per jaar worden gevangen.

Landelijk zijn er in 2022 meer muskusratten gevangen dan in 2021. Ook in Delfland gedijt de muskusrat goed en is deze ook steeds vaker te vinden in de stedelijke omgeving waardoor het wegvangen moeilijker wordt. In gebieden met veel muskusratten zijn de vangsten toegenomen door extra inzet van de muskusrattenbestrijders. Om in deze gebieden uiteindelijk ook een daling in de muskusratpopulatie te bereiken, moeten hier eerst zoveel mogelijk muskusratten worden gevangen.

Er is dus lokaal eerst een stijging in het aantal vangsten nodig voordat daar de daling ingezet kan worden. Langs de landsgrens proberen de waterschappen de instroom van muskusratten direct weg te vangen. Zo wordt geprobeerd het binnenland uiteindelijk vrij van muskusratten te krijgen.

Muskusratten komen van nature niet voor in Nederland, ze zijn hier gekomen door menselijk handelen. Ook hebben de dieren bij ons nauwelijks natuurlijke vijanden. De dieren worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken en een polder onder water lopen.

De muskusratten vormen ook een bedreiging voor de biodiversiteit. De dieren staan daarom op de Europese lijst van Invasieve soorten. Ze eten planten als riet en lisdodde weg, en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.

De waterschappen hebben bijna vierhonderd gespecialiseerde muskusratbestrijders in dienst. Zij assisteren naast hun bestrijdingswerkzaamheden steeds vaker bij het herstellen van schade door graverij van bevers in dijken. Ook leveren ze een bijdrage aan de inventarisatie van de verspreiding van invasieve exoten voor de waterschappen.