Categorieën

Service

'Spaarreserve, verkeerscirculatieplan, proef Werkbonus'

'Spaarreserve, verkeerscirculatieplan, proef Werkbonus'
Politiek

'Spaarreserve, verkeerscirculatieplan, proef Werkbonus'

  • Redactie
  • 05-06-2023
  • Politiek
'Spaarreserve, verkeerscirculatieplan, proef Werkbonus'

Het Schiedamse college 'van wethouders', in deze; 'burgemeester' Cor Lamers is geen burgemeester meer, maar bereidde de Zomernota wel mede voor; de nieuwe tijdelijk burgemeester Jules Bijl staat nog niet met de wethouders op de foto; foto: gemeente Schiedam


SCHIEDAM - Burgemeester en wethouders hebben met de Zomernota 2024 hun plannen voor volgend jaar gepresenteerd. Het college benoemde vorig jaar al vier speerpunten en voegt daar nu onder andere plannen op het gebied van veiligheid en mobiliteit aan toe.

"De aandacht voor de uitvoering van de grote opgaven in de stad blijft onverminderd hoog, net als voor de leefbaarheid en de sociale opgaven in de wijken", aldus het persbericht bij de nota. "Om ervoor te zorgen dat de stad zich ook op langere termijn kan blijven ontwikkelen, wordt in de zomernota voorgesteld een spaarreserve te vormen voor grote opgaven en eventuele tegenvallers."

De aanpak van woonoverlast heeft een hoge prioriteit in het veiligheidsbeleid. Een van de instrumenten die zullen worden ingezet is het proefproject Register Niet-ingezetenen, zie dit artikel.
 
Om de stad bereikbaar en leefbaar te houden wordt een nieuw verkeerscirculatieplan opgesteld. Dat moet leiden tot een betere doorstroming van het nog steeds toenemende verkeersaanbod en een betere verkeersveiligheid. In het bijzonder zet het college in op het verbeteren van de verkeersveiligheid bij schoollocaties door het instellen van autovrije zones en het investeren in veilige wandel- en fietsroutes naar scholen.

Het college stelt voor om in 2024 onderzoek en evaluatie te doen naar het proefproject Werkbonus. Die heeft als doel om mensen met een bijstandsuitkering te stimuleren om te starten met werken voor een minimaal aantal uren. Dit aantal uren kan geleidelijk hoger worden, zodat zij uiteindelijk kunnen uitstromen naar werk. Verder vermeldt de Zomernota een verruiming van het kwijtscheldingsbeleid Afvalstoffenheffing.

Schiedammers met belangstelling voor een woning in het midden of hogere segment slagen al vaker dan voorheen binnen Schiedam, zo stelt B&W. "Het college zet erop in om vraag en aanbod de komende jaren nog beter in evenwicht te brengen." B&W benadrukt dat het aantal sociale huurwoningen 'langjarig op peil' blijft.

"Er wordt al gewerkt aan een inclusie-agenda. Vanaf 2024 is er structureel budget voor een regievoerder inclusie. Daarnaast wordt budget vrijgemaakt om in 2024 en 2025 initiatieven te bekostigen en participatietrajecten vorm te geven. Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers maakt Schiedam werk van het werven én het behouden van talent. Bij de profilering op de arbeidsmarkt is kansengelijkheid het uitgangspunt van de gemeente."

De eerste resultaten van de inzet voor een schonere stad zijn volgens de gemeente inmiddels zichtbaar en krijgen een vervolg. Daarnaast start een stadsbrede communicatiecampagne, die inwoners bewust moet maken van hun eigen mogelijkheden om de stad schoner te houden.

Wethouder Antoinette Laan (Financiën): “Ook als gemeente hebben we te maken met een hoge inflatie, hoge energieprijzen en cao-afspraken die beduidend hoger liggen dan de jaarlijkse indexering. Door deze en andere externe maatschappelijke en economische ontwikkelingen is de financiële speelruimte om voorstellen te doen in deze zomernota beperkt. We constateren ook dat het Rijk wél steeds meer taken naar de gemeenten overhevelt, maar zónder de daarbij horende structurele middelen. Ook is er nog veel onduidelijk over de financiering vanuit het Rijk vanaf 2026. Daarom doen we geen ingrepen voor de begrotingsjaren 2026 en 2027. Zo voorkomen we dat we nu al rigoureuze voorstellen doen, die het welzijn van de Schiedammers en de ontwikkeling van de stad zouden schaden. Wij zijn in deze zomernota ook terughoudend in het aangaan van structurele financiële verplichtingen. Zo blijven we flexibel; dat is nodig om meerjarig financieel gezond te blijven.”

Het college stelt de gemeenteraad voor om een deel van het positieve saldo van de stad over afgelopen jaar te storten in een spaarreserve. Die dient voor eenmalige investeringen voor de grote opgaven van de stad en kan dienen als buffer voor tegenvallers. Schiedam heeft voor een aantal grote opgaven rijksfinanciering verkregen, maar moet daar zelf ook aan bijdragen via cofinanciering. Met de spaarreserve kan deze cofinanciering worden geborgd en kan de ontwikkeling van de stad worden voortgezet, aldus B&W.