Bordelen mogen overal en nergens

01-03-2018 Politiek Kor Kegel

Foto: Meld Misdaad Anoniem


SCHIEDAM – De dertien lijsttrekkers voor de raadsverkiezingen van woensdag 21 maart verschillen zwaar van mening over de vraag waar er in Schiedam bordelen en seksinrichtingen mogen komen. Drie partijen zeggen: nergens. Eén partij zegt: bij voorkeur op een bedrijventerrein. Andere partijen vinden dat het in principe overal moet kunnen, op voorwaarde dat de seksbedrijven geen overlast veroorzaken en dat er vooraf overleg met de omgeving is.

Maar geen enkele lijsttrekker noemt concrete plekken waar het zonder bezwaar zou kunnen.

Een en ander blijkt uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de tweeëntwintigste vraag in het project ‘Elke dag een vraag’.

Toelichting op de vraag:

Stelling 18 van de Stemwijzer Schiedam luidt dat de gemeente nieuwe bordelen en seksclubs in Schiedam mag toestaan. Zeven van de dertien partijen zijn het hiermee eens: D66, SP, VVD, Groen Links, Progressief Schiedam, LOS en SLV.

Drie partijen zijn het met de stelling oneens: CDA, CU-SGP en Denk.

De PvdA, het AOV en de Ouderenpartij zijn het eens noch oneens, mede omdat het van allerlei omstandigheden afhangt.

Uit een aantal antwoorden komt naar voren dat bordelen en seksclubs niet overal in Schiedam toegestaan zouden moeten worden. Er is altijd de vrees voor bezwaren, zoals onlangs bleek bij een beoogde seksinrichting in de Van Vlissingenstraat op het bedrijventerrein ’s-Graveland. Onder andere de bewonersvereniging Polderweg en de ondernemersvereniging vrezen voor overlast.

Als u afvinkt waar u geen bordelen of seksclubs zou willen, bijvoorbeeld bij scholen, blijven wellicht slechts een paar gebieden over waar bordelen en seksclubs zich mogen vestigen.

De vraag:

Kunt u concreet aangeven wáár in Schiedam u reëel een vestigingsmogelijkheid ziet voor bordelen en seksclubs?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Prostitutie is een legaal beroep, ondanks dat sommige partijen daar maar niet aan kunnen wennen. Bordelen die aan alle (stevige) regels voldoen, mogen zich in principe overal vestigen waar zij geen overmatige overlast geven en het bestemmingsplan dit toelaat, net als ‘gewone’ bedrijven. De ondernemer die dit wil exploiteren zal uiteraard wel zijn uiterste best (moeten) doen om zich als een goed buur te gedragen.

Van belang is dat juist de mogelijkheden in Schiedam voor legale bordelen, illegale prostitutie moeten tegengaan. Want die vorm levert de grootste overlast op, niet alleen voor de buurt. Betaalde sex in kelderboxen (zelfs met minderjarigen) en mensenhandel zijn geen onbekende fenomenen in Schiedam.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA is van mening dat het duidelijker zou zijn geweest, als bij het vaststellen van het huidige prostitutiebeleid ook direct een besluit was genomen waar dergelijke etablissementen zich zouden kunnen vestigen.

Wij, als PvdA, zullen in de komende periode aandringen op beleid dat duidelijk maakt waar deze etablissementen wel of niet mogelijk zijn. Bij gebrek aan duiding in het huidige beleid zal iedere aanvraag op zijn waarde beoordeeld moeten worden. Wat meegewogen moet worden, is dat we meer grip moeten krijgen op illegale prostitutie en andere misstanden zoals bijvoorbeeld dwang, uitbuiting en mensenhandel.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Het is belangrijk dat er legaal gecontroleerde sexinrichtingen bestaan als alternatief voor de illegale. Dat is zowel in het belang van het tegengaan van criminele overlast als voor de sekswerkers zelf. Daarom is het belangrijk dat we in Schiedam hiervoor ruimte bieden. Als dat al niet zou kunnen in een uiterst puntje van Schiedam, op een bedrijventerrein, zoals bij de Van Vlissingenstraat, is het lastig voor te stellen waar wel. De gemeente moet niet zo ver gaan om nu proactief bepaalde panden, plekken daarvoor aan te wijzen, maar wel met heldere ruimtelijke criteria komen waaraan een aanvraag moet voldoen. Dat schept helderheid vooraf en helpt bij het beter communiceren met de omgeving.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De gemeenteraad stelt de kaders vast waar seksinrichtingen aan moeten voldoen. Dat heeft de huidige raad ook gedaan. Het uitoefenen van dit beroep is legaal, de VVD is dan ook van mening als een seksinrichting aan de eisen voldoet – waarbij er ook gekeken zal worden naar waar de seksinrichting komt – dat mogelijk moet zijn. De raad stelt dus de kaders vast en gaat niet over waar een dergelijke inrichting komt. Dit is beschreven in de gemeentewet en daar moet de raad zich aan houden. 


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Nee, dat kan het AOV niet en het is ook niet aan de politiek om dit ‘in te vullen’. Zie ook de toelichting die het AOV gegeven heeft op deze stelling bij de Kieswijzer Schiedam, te weten:

Dit is afhankelijk van zo veel verschillende factoren dat hier geen ja of nee kan volgen. Het is afhankelijk van de vergunningaanvraag, bezwaarschriften van omwonenden, de wijk of buurt, de gemaakte afspraken en vooral het voorkomen van overlast.
Het AOV vindt dat twee locaties het maximum is en dat er met zorg met de omgeving moet worden omgegaan.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

We willen af van de valse romantiek dat vrouwen vrijwillig kiezen voor een leven in de prostitutie. In veel gevallen is er sprake van georganiseerde criminaliteit, uitbuiting of ernstige sociale problemen. Daar maken pooiers en klanten misbruik van. Daarom willen wij geen bordelen toestaan binnen onze gemeentegrenzen.


René Karens, Groen Links:

Sekswerk is in Nederland toegestaan. Groen Links wil dat de positie van legale sekswerkers wordt versterkt en dat illegale prostitutie wordt tegengegaan. Seksinrichtingen moeten, om een vergunning te krijgen, voldoen aan strenge eisen en regels. De gemeente zal bij een aanvraag ook de voorgestelde locatie moeten beoordelen.

Welke locatie ook wordt voorgesteld, het is belangrijk dat omwonenden goed geïnformeerd en betrokken worden. Anders ontstaan zorgen en ergernis, zoals we recent hebben kunnen zien. Vooraf plekken aanwijzen waar seksinrichtingen kunnen of moeten komen heeft niet zo veel zin. Dat is uiteindelijk de keuze van de ondernemer en moet door de gemeente, na het betrekken van bewoners, worden beoordeeld.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

In Schiedam mogen bordelen of sexclubs zich vestigen. De plaats waar moet zorgvuldig gekozen worden. Met zorgvuldig bedoelen we dat zeker gebieden vlakbij scholen uitgesloten moeten worden. Verder is van belang dat de buurt vanaf het begin betrokken wordt.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

De Singelschool staat weer op zijn oude plek. Gelukkig hoeven deze schoolkinderen niet langer dagelijks tegen een seksinrichting aan te kijken. Hopelijk hebben de schoolkinderen begrepen dat het nooit voor minderjarigen is bedoeld. Een les die steeds meer kinderen niet langer meekrijgen en sommige volwassenen maar niet willen leren.
Nationale wetgeving schreef voor om dergelijke seksinrichtingen als ‘normale’ ondernemingen te behandelen. Vanaf 2002 hebben we met dit probleem te kampen. De Eerste Kamer besluit binnenkort over een veranderde prostitutiewet. Gemeenten kunnen kiezen tussen nergens of ergens (liefst achter hoge muren). Dat biedt mogelijkheden ons gemeentelijk beleid aan te passen, te kiezen voor de nuloptie 'nergens of ergens anders deze kwade praktijken te vergunnen'.’

Je dient je Schepper niet door het lichaam dat Hij jou als een geschenk heeft toevertrouwd anderen aan te bieden. We doen er goed aan ‘sekswerk(st)ers’ die uit dit ‘werkmilieu’ willen ontsnappen te helpen met een uitstapprogramma.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Een bordeel of een sexclub is voor ons een horeca-ondernemer als elke ander. Vestiging zou wat ons betreft overal kunnen waar geen overlast veroorzaakt wordt. Zeker omdat er vanuit diverse instanties toezicht op wordt gehouden. Het grootste probleem zien wij in de parkeervoorziening in de nabijheid. De nabijheid van scholen is geen probleem, daar de jeugd er toch geen toegang heeft.


Mahmut Erdem, Denk:

Uit eerdere ervaringen blijkt dat bordelen en seksclubs stuiten op hevig protest van onze inwoners. Veel Schiedammers die wij hebben gesproken over dit onderwerp vragen zich ook af wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn van dit soort ondernemingen. Om deze redenen zijn wij geen voorstander van het vestigen van bordelen en seksclubs waar in Schiedam dan ook. Zeker niet in de buurt van woonwijken en scholen.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

De wet is eenvoudig: seksinrichtingen zijn toegestane bedrijfsvormen en mogen zich vestigen waar dit door het gemeentelijk bestemmingsbeleid is toegestaan. Het SLV wil daarom een heldere inkadering en begrenzing in het bestemmingsplan, waarbij alleen toestemming wordt gegeven voor seksinrichtingen die de diensten intern verrichten of via escortregelingen. Tevens wil het SLV dat er strikt en integraal gehandhaafd wordt op deze locaties. Wij pleiten daarbij voor een regionale aanpak om te voorkomen dat één gemeente als ‘goedkoopste’ uit de bus gaat komen. Strikte handhaving gaat misstanden tegen en is veiliger voor sekswerkers. Deze vorm van bedrijvigheid gebeurt anders ook, maar dan in het geniep, zonder enige controle.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam heeft op dit moment geen concrete locatie voor een bordeel, maar een bedrijventerrein zou wel de voorkeur hebben.


Constatering Kor Kegel:

Vooruit dan, waar in Schiedam mogen er bordelen komen? Nergens, zeggen CDA, CU-SGP en Denk. Maar als ze er toch komen, dan zeker niet bij scholen of in woonwijken, voegt Denk eraan toe.

Bij voorkeur op een bedrijventerrein, zegt de Ouderenpartij. De SP wil niet vooraf plekken aanwijzen, want als het aan de rand van het industriegebied ’s-Graveland al bezwaren oproept, is het lastig aan te geven waar het wel zou kunnen. De SP wil duidelijke ruimtelijke criteria. Groen Links vindt het vooraf aanwijzen van geschikte plekken niet zinvol, het is tenslotte aan de ondernemer, maar de gemeente moet er wel de omgeving bij betrekken.

De VVD en het AOV zeggen dat de lokale politiek er niet over gaat, maar de PvdA wil dat de nieuwe gemeenteraad duidelijk maakt waar het wel en niet kan. Overigens vindt het AOV twee seksbedrijven het maximum.

D66 sluit geen gebieden uit, als het maar geen overlast geeft en de seks-exploitant zich maar goed opstelt naar de omgeving. LOS vindt dat het in principe overal kan waar het geen overlast veroorzaakt (ook bij scholen, omdat scholieren er toch geen gebruik van mogen maken) en het SLV vindt dat het overal kan waar het bestemmingsplan het toelaat. PS wil de locatie(s) zorgvuldig gekozen zien.Gerelateerd