Meer vrijheid voor de horeca

24-02-2018 Uit Kor Kegel


SCHIEDAM – Over het horecabeleid lopen de meningen van de lijsttrekkers sterk uiteen. De meesten zijn geneigd om horecaondernemers meer bewegingsvrijheid te geven door de regelgeving te versoepelen – op voorwaarde dat ze zelf zorgen dat overlast voor de omwonenden voorkomen wordt – maar er zijn ook uitgesproken tegenstanders van meer ruimte voor de horeca.

Dat blijkt uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de zeventiende vraag in het project ‘Elke dag een vraag’. De vraag werd ingeleid met de volgende toelichting.

Toelichting op de vraag:

Het gastheerschap van elke gemeente bewijst zich het eerst in een gezonde horeca die zich op alle tijden van de dag dienstbaar opstelt naar bezoekers. De kwaliteit van de horeca zegt iets over de belevingswaarde van de stad. Nu heeft de horeca ruimte en bewegingsvrijheid nodig. Er is behoefte aan flexibele sluitingstijden, inspelend op de sfeer en het pubieksgedrag. Ook in andere zin is er een vraag naar ‘ontregeling’ (minder regeltjes). Als voorbeeld mag gelden dat het restaurant The Jester aan de Vlaardingerstraat 17-19 graag na de restauranttijden de avond zou willen voortzetten als (jazz)café. Dat is echter binnen de geldende regelgeving niet toegestaan. Een restaurant moet namelijk eerder dicht dan een café.

Dit jaar wordt het Schiedamse horecabeleid geactualiseerd.

De vraag:

Bent u bereid de horecaondernemers in Schiedam meer bewegingsruimte te geven?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Administratieve regels dienen tot een minimum te worden beperkt. Ondernemers moeten actief geholpen worden om hun vergunningsprocedure zo kort en efficiënt mogelijk te houden. Het huidige vergunningsbeleid is wat D66 betreft qua regels actueel en flexibel, de uitvoering loopt nog wel eens wat stroef. 

Een goed beleid maakt het ondernemers mogelijk om te ondernemen, maar beschermt ook de belangen van omwonenden en bezoekers.  Bij actualisering moet gekeken worden welke regels nog echt nodig zijn.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA vindt ‘meer bewegingsruimte’ een nogal vage en suggestieve term; het wekt de indruk dat er in Schiedam weinig kan. Volgens de PvdA zijn er drie dingen van groot belang: 1. vergunningen die binnen de kaders aansluiten op de ondernemerswens, 2. een snelle en correcte afhandeling van een vergunningaanvraag, en 3. heldere regels die een goede afweging tussen de belangen van verschillende ondernemers, omwonenden, gasten en bezoekers mogelijk maken. En als er iets niet precies binnen die regels past, maar welkom zou moeten zijn, dan verwacht de PvdA een alerte houding om regels tijdelijk of permanent aan te passen, via een experiment of een vrijstelling/ontheffing onder voorwaarden. Onmisbaar sluitstuk is ook: handhaven als regels en vergunningen worden genegeerd!


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Het centrum verandert van een puur winkelgebied naar een plek waar beleven en genieten centraal staan. Horeca, restaurant en ander vermaak speelt daarbij een belangrijke rol. De afgelopen jaren zien we gelukkig dan ook een flinke toename daarvan door de inzet van gemeente en ondernemers. 

Het reeds geactualiseerde horecabeleid biedt al voldoende ruimte daarvoor, waarvan helaas niet elke ondernemer nog goed op de hoogte is. Ondernemers worden ook geholpen met bijvoorbeeld subsidie voor geluidswerende maatregelen om overlast voor de omgeving te beperken. Ook zijn recent de regels voor terrassen en precario versoepeld. 

Wel is landelijke wetgeving nog onnodig betuttelend, waardoor zogeheten 'blurring' van horeca met andere functies, zoals detailhandel, niet is toegestaan. Schiedam moet zich dan ook sterk maken in de lobby richting rijk om dit te veranderen.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD wil met de bezem door tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels. Bewegingsvrijheid voor (horeca-)ondernemers staat bij ons hoog in het vaandel. Bureaucratie en overregulering bestrijden we. Onze inzet heeft afgelopen jaar geresulteerd in een verlaging van het precariotarief en de toegenomen ondernemersvrijheid bij het inrichten van terrassen. Deze trend van het liberaliseren van het horecabeleid in Schiedam wil de VVD doorzetten.

Wij willen dat ondernemers de volledige keuzevrijheid hebben om zelf te bepalen welke dagen en tijdstippen zij open gaan. De VVD wil de vergunningplicht waar mogelijk afschaffen, samenvoegen, vervangen door een meldingsplicht of vervangen door algemene regels. Daar waar vergunningen noodzakelijk zijn, verlengen wij –waar mogelijk – de geldigheidsduur. Indien horeca- ondernemers de regels overtreden of onacceptabele overlast veroorzaken, moet er hard opgetreden worden.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV vindt het belangrijk dat met de actualisering van het horecabeleid de ondernemers zelf ook hun (aanvullende) wensen kenbaar kunnen maken. Het AOV is sowieso voor snellere procedures voor vestiging en vergunningenbeleid.

Aanpassing en/of uitbreiding van de vergunning zou zeker tot de mogelijkheden moeten kunnen behoren. De omgeving, met name de buurtbewoners, moet daar actief bij worden betrokken. Openings- en sluitingstijden van horecagelegenheden dienen altijd besloten te worden met een balans van gemeentelijk vastgestelde normen en de wensen van de ondernemers en buurtbewoners.

Tevens zorgt de horeca en uitbreiding van horeca voor een toename van werkgelegenheid en wij willen dat die zo veel mogelijk behouden blijft. Het AOV is dus in principe bereid de horecaondernemers meer bewegingsruimte te geven.


Patricia van Aaken, Christen-Democratisch Appèl (CDA):

Om de binnenstad nog levendiger te krijgen dan ze nu al is, moet er meer bewegingsvrijheid komen voor ondernemers. De gemeente moet slechts ondersteunend zijn. Op dit moment is dat echter niet het geval en zullen er dus regels geschrapt moeten worden.


René Karens, Groen Links:

Bruisende horeca is goed voor de levendigheid van Schiedam. Groen Links wil horecaondernemers en -bezoekers meer bewegingsruimte geven. Dat betekent natuurlijk ook dat we samen de verantwoordelijkheid hebben om overlast tot een minimum te beperken.


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Jazeker! Vier jaar geleden, toen het horecabeleid op de schop ging, heeft Progressief Schiedam tegen dit – toen nieuwe – beleid gestemd. Progressief Schiedam is van mening dat een horecaondernemer moet kunnen ondernemen. Dan moet hij meer vrijheid hebben om dat ook te kunnen doen. Progressief Schiedam stelt hierom voor om de tijden waarop de horeca live-muziek kan programmeren met een ontheffing, te verruimen naar twaalf keer. En wat ons betreft mag een onderneming als The Jester hier ook gebruik van maken.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Bestuurlijke vraagstukken overstijgen individuele ondernemersbelangen en persoonlijke vrijheidsbeleving. Het beleven van de gastvrijheid van Schiedam begint niet bij en houdt ook niet op bij de nachtbrakers. De gezelligheid en leefbaarheid voor de omwonenden rond de horeca is overdag een visitekaartje en houden we goed in de gaten.
Het college en de gemeenteraad heeft intensief overlegd met de horeca-exploitanten over de openingstijden. Daarop is het nodige doorgesproken, aangepast en in de huidige regelgeving vastgelegd tot grote tevredenheid van het overgrote deel van de ondernemers en de omwonenden.
De sluitingstijden zijn flexibel genoeg, maar uiteraard niet voor elke gast die nog verder wil doorzakken. Incidentele ontheffingen om langer open te zijn bij speciale gelegenheden worden toegekend.

De ondernemers hebben meer dan voldoende ervaring om verstandig op de sfeer en het publieksgedrag in te spelen. De kwaliteit van de horeca neemt niet toe door minder regels of meer bemoeienis van burgemeester of ambtenaar.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Horeca in de buurt van woningen is altijd een lastig verhaal. Aan de ene kant willen we allemaal graag een  mix van woningen en horeca in onze binnenstad, bijvoorbeeld op de Hoogstraat. Die bewoners hebben wel recht op nachtrust. Hier botsen belangen. Zeker als een ondernemer versterkte muziek wil aanbieden, zal dat alleen kunnen als de omwonenden geen bezwaar maken. Als een restaurant ook muziekcafé wil zijn, moet dat in principe kunnen, maar hij zal dan wel moeten investeren in geluidswerende maatregelen. De ondernemer zal vooraf moeten kijken of het pand hiervoor geschikt is en of hij de investeringen terug kan verdienen.


Mahmut Erdem, Denk:

De motor van de economie in onze gemeente zijn vooral de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De slagers, bakkers, supermarkten en kappers die keihard werken en onze wijken levendig houden: zij moeten door onze gemeente worden ondersteund.

Nu hebben de MKB'ers ruimte en bewegingsvrijheid nodig. DENK is het ermee eens dat er behoefte is aan flexibele sluitingstijden, inspelend op de sfeer en het pubieksgedrag. Restaurants, maar ook avondwinkels en ambachtswinkels willen flexibele sluitingstijden. Dit is echter binnen de geldende regelgeving niet toegestaan. DENK Schiedam wil daarom snijden in gemeentelijke regels en verordeningen die overbodig zijn, zodat ondernemers meer tijd hebben voor hun bedrijf. Hoge lasten voor onze ondernemers moeten worden verlaagd. Ondernemersverenigingen worden representatief gemaakt en actief betrokken bij de vorming van beleid. Stil zitten betekent achteruitgang!


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Horecabeleid moet gebaseerd zijn op het leven van vandaag de dag. Waarom kan een eetgelegenheid niet (bijna) 24 uur per dag open? Nog even een broodje op het station als je aankomt met de laatste trein, waarom niet? Waarom mag een café of eetgelegenheid niet beslissen om vanaf 3:00 uur open te zijn? Uitgaansgedrag is veranderd, en horecaondernemers moeten mee mogen veranderen. Laat de horecaondernemer zelf kiezen. Wil Schiedam een bruisende stad zijn, dan moeten flexibele openingstijden mogelijk zijn. Daar waar andere steden steeds flexibeler worden, ziet het SLV kansen die Schiedam (bewust?) laat liggen.

Willen wij dat Schiedammers van jong tot oud in Schiedam kunnen uitgaan, of willen we dat ze al dat geld juist in andere steden uitgeven? Het SLV wil een vernieuwend, maar bovenal flexibel horecabeleid, dat samen met horecaondernemers is opgesteld, waarbij naast mogelijkheden ook aandacht is voor het handhaven van wet- en regelgeving en omgevingsoverlast.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam vindt zeker differentiëren van sluitingstijden geen goed idee voor de Schiedamse horeca. Het moet ook voor de bewoners van het centrum leefbaar blijven. De Ouderenpartij Schiedam ziet daarnaast zeker niets in het importeren en faciliteren van horeca door middel van subsidies.  Wel is de OuderenPartij Schiedam erg benieuwd hoe de lokale VVD-plannen om van de Hoogstraat een nieuwe Witte de With te maken, te combineren zijn met hun pleidooi voor meer wonen op die zelfde Hoogstraat.

Constatering Kor Kegel:

De VVD en het SLV enerzijds en de CU-SGP en Ouderenpartij anderzijds staan het verst uit elkaar, waar het gaat om de vrijheid van horecaondernemers. De Ouderenpartij is tegen het differentiëren van de sluitingstijden en de CU-SGP vindt de bestaande sluitingstijden flexibel genoeg, daar waar de VVD en het SLV principieel vinden dat de horecaondernemer zelf zijn openings- en sluitingstijden moet kunnen bepalen. Al is het 24 uur en al gaat'ie midden in de nacht open, voegt SLV daaraan toe. Als er maar aandacht is om overlast voor omwonenden te voorkomen.

De andere partijen neigen wel naar meer bewegingsruimte voor ondernemers en minder regelgeving, maar de SP vindt dat het lokaal in Schiedam goed genoeg geregeld is. Ondernemers hebben meer vrijheid dan ze denken. De SP wil wel af van wetgeving die verhindert dat horeca wordt gecombineerd met detailhandel.

D66 wil dat bij de actualisering van het horecabeleid in Schiedam goed gekeken wordt welke regels nog echt nodig zijn. Minder regels, willen de VVD en het CDA. De PvdA hecht aan duidelijke regels, maar als er een welkom horeca-initiatief is dat niet binnen de regels past, dan moet er flexibiliteit zijn, bijvoorbeeld een experiment. Het AOV wil voor sluitingstijden een balans tussen gemeentelijke normen en wensen van ondernemers en bewoners. Groen Links koppelt meer bewegingsvrijheid aan meer verantwoordelijkheid om overlast te beperken. PS dringt vooral aan op meer mogelijkheden voor live-muziek in de horeca, twaalf keer per jaar per horecazaak. Denk wil snijden in de regeltjes en flexibele sluitingstijden, niet alleen voor horecaondernemers, maar ook voor andere ondernemers. LOS legt het accent op het recht van de omwonenden op nachtrust.

De kwaliteit van de horeca wordt niet beter door minder of meer regels, vindt de CU-SGP. "De gastvrijheid van de horeca hangt niet af van nachtbrakers.’’Gerelateerd