Categorie├źn

Service

'Fittie' over betaald parkeren gaat nog even door

'Fittie' over betaald parkeren gaat nog even door
Politiek

'Fittie' over betaald parkeren gaat nog even door

  • Ted Konings
  • 10-12-2021
  • Politiek
'Fittie' over betaald parkeren gaat nog even door

De gemeenteraad tijdens een eerdere vergadering, met links Hamerslag en Karens en rechts Janssen op de foto


SCHIEDAM - De fittie tussen de VVD en Groen Links/PS in de Schiedamse raad over het betaald parkeren, kreeg deze week een vervolg tijdens de commissievergadering. 

In september klapte de Schiedamse coalitie op dit onderwerp; Jeroen Ooijevaar, wethouder namens Groen Links en Progressief Schiedam stapte uit het college toen bleek dat zijn plannen met de invoering van betaald parkeren in het deel van Schiedam ‘onder de rijksweg’ niet werden gesteund door de coalitiepartners, met name VVD, CDA, AOV en D66. Grootste tegenstrever leek de VVD, die liet weten het opstappen te betreuren, maar anders dan de wethouder niet van mening te zijn getekend te hebben voor de invoering van de parkeerplannen. Formeel: instemming met de Mobiliteitsvisie betekende voor de fractie niet per se instemming met het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De duivel zit immers meestal in de details. 

Afgelopen dinsdag stond het naar aanleiding van de coalitiebreuk aangepaste uitvoeringsprogramma Mobiliteit op de agenda van de commissie, middels een update van het college. In de (online)vergadering voerde Tom Janssen het woord namens de VVD. Hij stelde dat zijn fractie ‘de lijn volgt die het college inslaat wat betreft het niet meer blind invoeren van vergunningparkeren overal onder de A20’. Volgens de VVD is het ‘verstandig’ dat in plaats daarvan ‘in feite dezelfde aanpak als vroeger wordt gehanteerd'. 

Dat betekent niet dat de fractie alleen maar tevreden is over hoe het met verkeer en vervoer en parkeren in Schiedam gaat. Allesbehalve. “Op het gebied van mobiliteit zijn we als Schiedamse VVD deze raadsperiode nogal teleurgesteld”, aldus Janssen. “Maar daarmee zeg ik eigenlijk niets nieuws. Laten ik daarbij zeggen dat het niet gaat om het deel van de raadsperiode waarin deze wethouder (Marcel Houtkamp -red.) de portefeuille heeft overgenomen…” Hij benadrukte daarna dat ‘in het coalitie-akkoord niet heel veel was afgesproken over verkeer, vervoer en bereikbaarheid’. “Wat er wel over in staat is dat Schiedam-Noord beter moet worden ontsloten voor autoverkeer. In de afgelopen periode hebben de wethouder en de afdeling Mobiliteit zich beziggehouden met van alles en nog wat. Van het organiseren van een fietscircus tot en met het uitwerken van verhandelbare parkeerrechten tussen bewoners. Helaas is bijzonder weinig gedaan aan en serieus nagedacht over betere ontsluiting van Schiedam-Noord voor de automobilist, ondanks de afspraken daarover. Honderden mensen staan na een dag hard werken op de ’s-Gravelandseweg lang in de file. Dat moet snel worden opgelost.”

Met name de rotonde waarop ’s-Gravelandseweg, Zwaluwlaan en Slimme Watering samenkomen is een steen des aanstoots. “Het is positief dat het college meldt dat het fietspad bij de rotonde zoals gepland zal worden verlegd. De Schiedamse VVD ziet dit echter als een doekje voor het bloeden en wat ons betreft wordt de by-pass daarna gewoon gerealiseerd.” Het gaat dan om een weg die autoverkeer van de ’s-Gravelandseweg direct doorgeleidt naar de Slimme Watering, zonder over de rotonde te moeten. “Daar zullen we ons ook in de komende raadsperiode hard voor inzetten”, keek Janssen alvast vooruit naar de tijd na de verkiezingen.

De woorden van Janssen waren koren op de molen van René Karens, fractievoorzitter van Groen Links in de raad. Hij benadrukte blij te zijn met het feit dat ‘de Mobiliteitsvisie en het uitvoeringsprogramma één op één in stand zijn gebleven’. “Wat is er dan veranderd? Het uitvoeringsprogramma blijft in stand, alleen wordt voor de uitvoering en de financiering van sommige onderdelen aparte raadsbesluiten gevraagd”, aldus Karens. Dat heeft volgens hem als effect dat sommige maatregelen worden vertraagd. “Daarmee is ook het solidaire financieringssysteem dat in eerste instantie werd voorgesteld, van de baan. Geen reserve Mobiliteit; parkeergelden die in sommige wijken worden opgehaald en in andere niet, gaan in de algemene middelen, in plaats dat die ten goede komen aan alle mobilisten, waaronder de automobilisten.”

Karens stelde ‘het nog steeds onuitlegbaar’ te vinden dat na ‘alle onderzoeken, jarenlange klachten uit de wijk en de constatering van deze raad bij de behandeling van de Mobiliteitsvisie dat gereguleerd parkeren in het zuidelijk stadsdeel een technisch noodzakelijke maatregel is, we nu weer net doen of we opnieuw beginnen’. “Het parkeeronderzoek uit 2019 laat zien dat in het hele zuidelijk stadsdeel, uitgezonderd het Oranjekwartier en Spieringshoek, de parkeerdruk problematisch is.” In die twee genoemde buurten is behoorlijk wat ruimte om op eigen terrein te parkeren, aldus Karens. “Maar met het invoeren van gereguleerd parkeren in de nu drukke stukken van west, kunnen wij wel voorspellen waar de bedrijfsbusjes in deze wijken eindigen: in het Oranjekwartier en op Spieringshoek.” 

De Groen Links-voorman kan er niet over uit. “We weten wat de oorzaak van de parkeerdruk is, we weten hoe we het zouden moeten aanpakken, maar de raad is blijkbaar te bang om dat eerlijke verhaal te vertellen. Hoe serieus nemen we onze bewoners dan?” 

De gang van zaken maakt het volgens hem ook moeilijker om nu tot actie te komen die de parkeerproblemen verhelpt. “Hoe gaan we voorkomen dat de invoering van gereguleerd parkeren per deel van west en zuid, leidt tot waterbedeffecten elders? Betekent dit dan dat we de komende jaren wijk voor wijk raadplegingen gaan houden om uiteindelijk uit te komen op de conclusie die we ook nu al lang kunnen trekken: dat er geen andere oplossing is voor de problemen die hier al jaren spelen dan het reguleren van de ruimte in de wijk?” Karens had er geen moeite mee de bal neer te leggen bij hen die deze besluiteloosheid aan anderen oplegden. “Dankzij de koudwatervrees van een aantal partijen in deze raad om in het jaar voor de verkiezingen de daad bij het woord te voegen, is de automobilist de komende jaren nog steeds de dupe. Er komen geen alternatieve parkeerplaatsen, er is voorlopig geen by-pass bij de rotonde op de Slimme Watering, en daarnaast: de vergunningstarieven blijven hoog, waar die eigenlijk naar 75 euro zouden gaan en voor de tweede vergunning meer dan gehalveerd zou worden.” Ondernemers blijven volgens hem ‘de hoofdprijs betalen voor hun vergunningen’. “We kunnen er niet zo veel aan doen, maar op ons komt dit over als automobilisten pesten.”

Frans Hamerslag, in de regel wat minder fel op de bal dan Karens, ging daarna door met het bekritiseren van de gang van zaken. Opmerkelijk genoeg stak de voorman van Progressief Schiedam zijn kritiek anders in. “Deze uitvoering is wat ons betreft niet één op één de uitvoering conform de visie die deze raad eerder heeft voorgesteld. Noem het een slap aftreksel, noem het vertragend, noem het conservatief waar deze collegeperiode startte met een progressieve ambitie, nu we per wijk een draagvlakmeting gaan doen.”

Progressief Schiedam is volgens hem zo ongeveer per definitie voorstander van ‘een zo hoog mogelijke vorm van participatie’. “Maar deze draagvlakmeting is al onderzocht. Problemen en oorzaken zijn bekend, waar en wat is bekend. Er wordt dus dubbel werk verricht en ook nog eens dubbele kosten gemaakt en vertraagd.”

En Hamerslag vroeg zich af hoe het college in de materie zit. “De eerdere draagvlakmeting is ook door het college unaniem onderschreven. Waar is dat dan gebleven? Het college koestert hiermee dus een wantrouwen naar zichzelf.” Verder stort het PS dat ‘de Schiedammers die eerder meewerkten aan de draagvlakmeting hiermee niet meer serieus genomen worden’. “Dit gaat volgens ons niet over zorgvuldig besturen van de stad, maar meer over politieke ego’s.”

Hamerslag ziet de zaken ook anders dan Karens waar het gaat om hoe de plannen betaald worden. “Het geschrevene dat een deel van de financiering wegvalt, klopt niet: er wordt gewoon niet uitgevoerd zoals afgesproken in de visie. Dat klopt dus niet. Benoemde problemen worden niet opgelost."

PS is content dat er werk wordt gemaakt van mobiliteit en parkeren op verschillende fronten, zo onderstreepte de fracieleider. “Maar tevreden over het geheel zijn we dus zeker niet. Er was zo veel meer uit te halen geweest als de visie gewoon uitgevoerd zou zijn geworden.”

En wat rest? Volgens Hamerslag gaat het gemeentebestuur op termijn gewoon op herhaling met de invoering van betaald parkeren in grote delen van Schiedam. “De heer Karens noemde het koudwatervrees, zo kan je het heel goed noemen: uiteindelijk zullen we daar toch op gaan komen, want het is namelijk onontkomelijk.”

Hamerslag benadrukte het belang van de (uitvoering van de) Mobiliteitsvisie door te wijzen op de samenhang met andere dossiers. “Het betoog dat de wethouder net gaf over Groenoord (Duncan Ruseler had eerder in de context Nieuwe Energie voor Groenoord gewezen op het belang van  uitvoeren wat is afgesproken) geldt wat ons betreft ook op dit dossier. Want nu komt de balans tussen de economische visie, de Woonvisie, de Groenvisie en deze Mobiliteitsvisie in het geding en geheid dat dit weer ergens klem gaat lopen. Dus op termijn zal dat toch weer opgelost moeten gaan worden en hoe gaat het college dit dan doen?”

Wethouder Marcel Houtkamp kan daar wel enig antwoord op geven. Hij antwoordde met name Hamerslag en Karens met ‘het politieke feit’ dat er onvoldoende draagvlak in de raad is om betaald parkeren in te voeren ‘op de wijze zoals aanvankelijk voorgenomen’. Dat wil volgens de wethouder niet zeggen dat ‘alle ambities uit de Mobiliteitsvisie’ van de baan zijn. “Maar het is wel een bekostigingsvraagstuk. En dat mag duidelijk zijn: als je ambitie is om met zo’n voorstel over een reeks van jaren - alles gaat niet van de een op andere dag - voldoende middelen te verzamelen om een aantal van die voorstellen uit te voeren, dat daar nu de grond een beetje onder wegvalt.” De aangepast plannen zijn door het college in een brief aan de raad - het agendapunt - uiteengezet. Schiedam gaat volgens Houtkamp ‘doen wat we kunnen doen’, omdat er middelen voor zijn of omdat plannen mee kunnen lopen met projecten die al in openbaar beheer gaan. “Er is een forse andere categorie die we best urgent vinden, maar die dusdanig veel geld vragen, dat er nu niet is.” Vertraging van deze actiepunten uit de Mobiliteitsvisie is volgens de wethouder onontkomelijk. “Het kan zijn dat er volgend jaar nog voorstellen voor worden gedaan. Maar reëler is dat het aan een nieuw college en nieuwe gemeenteraad is.”

Volgens Houtkamp (D66) is het huidige college niet volledig ambitieloos. “Er zitten wel degelijk ambitiegedreven gedachten achter. Een daarvan is om toch te kijken of er voldoende draagvlak is voor betaal parkeren, met name op buurtniveau.” Het gaat dan volgens hem met name om Schiedam-West, ten noorden van de Burgemeester Knappertlaan. “Dan zijn er ook gebieden in zuid en Nieuwland waar de druk ook hoog is; die zullen zeker op deze manier aan de orde komen.”

De aanpak in west, waar dus mee wordt begonnen, zal zijn zoals eerder in de Vakbondsliedenbuurt. Gesprekken aangaan, uitleggen wat de bedoeling is en uiteindelijk vragen hoe de mensen uit de buurt erover denken, aldus de wethouder. In een stemming moet dan tenminste dertig procent van de bewoners meedoen. Houtkamp denkt dat ‘volgend jaar in gang te zetten’. “Het neemt best veel tijd in beslag, dat hele proces”, dat hij ‘een bijna volmaakte vorm van participatie’ noemt.

En wat er dan gebeurt met de ‘uitvraag’ zoals die in west al heeft plaatsgevonden, zo wilde Bilal Badri van de PvdA wilde weten.

Houtkamp wist van geen uitvraag, ‘of het moet de vraag zijn wat in west is gebeurd’. “Daar is niet gevraagd: bent u voor of tegen betaald parkeren? Er werd toen nog vanuit gegaan dat het werd ingevoerd, er werd daarom gevraagd naar waar de voorkeur lag, naar de tijdvakken. Die info hebben we, het zou raar zijn daar geen gebruik van te maken. Maar het meten van de bereidheid om daar in mee te gaan moet ook daar nog plaatsvinden”, aldus Houtkamp.

De wethouder had overigens nog teleurstellend nieuws voor Janssen en de VVD. “Hij vroeg wanneer de by-pass er komt. Dat gaat mij een stap te snel.” Er moet volgens Houtkamp eerst nog (verkeers)technisch haalbaarheidsonderzoek plaatsvinden. “Dat kan gelijklopen met de herinrichting van de Zwaluwlaan en het stuk Slimme Watering. Dat staat voor 2024, ’25 op de rol.”