Categorieën

Service

Provincie toetst of wethouder Zwang niet is bevoordeeld

Provincie toetst of wethouder Zwang niet is bevoordeeld
Politiek

Provincie toetst of wethouder Zwang niet is bevoordeeld

  • Kor Kegel
  • 20-04-2024
  • Politiek
Provincie toetst of wethouder Zwang niet is bevoordeeld

Petra Zwang bij de opening van een bibliotheekfiliaal in de Kansenfabriek; foto: Liesbeth van Duijn


SCHIEDAM – Petra Zwang mag de erfpacht onder haar woning in Woudhoek omzetten naar eigendom. Dat past in het grondbeleid van de gemeente, maar omdat zij wethouder is, is een ontheffing nodig van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland.

Het college van GS onderzoekt of de gemeente haar eigen wethouder niet heeft bevoordeeld. Dat is een formaliteit, want er is geen sprake van achterdocht. GS controleert omdat het moet. De koopovereenkomst moet passen in het geldend beleid en de prijsvorming moet gebaseerd zijn op onafhankelijke en objectieve taxatie. Als dat zo is, kan het college van GS concluderen dat Petra Zwang in zakelijk opzicht niet anders behandeld is en niet bevoordeeld is in vergelijking met andere omzettingen van erfpacht.

In het grondbeleid van de gemeente Schiedam bestaat de mogelijkheid dat de erfpacht onder een woning wordt omgezet naar eigendom. Dat gebeurt altijd op verzoek van de erfpachter en na betaling van een koopsom. Deze vastgoedtransacties vinden met regelmaat plaats en worden gewoonlijk met een mandaatbesluit afgedaan, wat wil zeggen dat het niet eens een besluit hoeft te zijn van burgemeester en wethouders, maar dat de goedkeuring gemandateerd wordt aan een ambtenaar.

In dit geval gaat het wel om een collegebesluit van B&W van Schiedam en dan ook nog met de opschortende voorwaarde dat GS de benodigde ontheffing zal verlenen. Het college realiseert zich dat er de theoretische mogelijkheid van belangenverstrengeling is. In het Burgerlijk wetboek en in de Gemeentewet zijn regelingen opgenomen die in zo’n situatie de integriteit van bestuurders beogen te waarborgen. In dit geval zal Petra Zwang de ontheffing moeten aanvragen.

Het gemeentebestuur benadrukt dat de te sluiten overeenkomst geheel conform het geldend conversiebeleid is. Dat betekent dat een taxatie van de erfpachtgrond is opgesteld door een extern en gecertificeerd taxateur. Op basis van de getaxeerde waarde is een koopsom berekend. Daarbij wordt rekening gehouden met de concrete bepalingen van het erfpachtrecht, zoals dat de canon al voor een lange periode vooruit betaald kan zijn (afgekochte canon).