Categorieën

Service

Sneller windenergie in Zuid-Holland

Sneller windenergie in Zuid-Holland
Nieuws

Sneller windenergie in Zuid-Holland

  • Redactie
  • 21-11-2015
  • Nieuws
Sneller windenergie in Zuid-Holland
In Zuid-Holland moet eind 2020 735,5 MW windenergie gerealiseerd zijn. Volgens de huidige planning zal 400 MW hiervan in het laatste jaar (2020) gerealiseerd worden. Maar van 200 MW schatten Gedeputeerde Staten (GS) in dat er risico is op vertraging. Gedeputeerde Staten zullen daarom in 2016 met een voorstel aan Provinciale Staten komen om maatregelen te nemen om te voorkomen dat windenergieprojecten vertragen.

Dat staat in de Voortgangsrapportage Windenergie Zuid-Holland die GS op 17 november hebben vastgesteld. In de provincie Zuid-Holland zal eind dit jaar 350 MW aan windenergie op land staan opgesteld. Dat is ongeveer de helft van de totale opgave die de provincie met het Rijk heeft afgesproken en die Zuid-Holland in 2020 moet halen. Voor het resterende deel zijn veel projecten in Zuid-Holland voorbereiding. Als al deze projecten worden afgerond, telt dit in totaal op tot 811 MW in 2020.

Gedeputeerde Han Weber: "Het Rijk heeft gevraagd om in kaart te brengen welke versnellingsmaatregelen de provincie kan nemen om de windenergielocaties tijdig te realiseren. We moeten daarom nu al kijken hoe we hiermee om kunnen gaan." Gedeputeerde Staten komen in 2016 met een voorstel aan Provinciale Staten voor maatregelen om realisatie te versnellen en draagvlak te vergroten. Gedacht wordt aan versnelling en of coördinatie van ruimtelijke en vergunningsprocedures met behoud van een zorgvuldig proces. Daarnaast wordt gekeken naar het faciliteren van lokale initiatieven en (financiële) deelname door inwoners om de baten beter te verdelen en andere vormen om draagvlak te vergroten.

Uit de monitor blijkt dat een deel van de eerder aangewezen locaties voor windenergie lijkt te moeten afvallen omdat plaatsing van turbines tegen te veel technische beperkingen aanloopt. Het gaat dan om de aanwezigheid van buisleidingen, verkeers- en waterwegen, storingen van radarsystemen van defensie en binnenvaartradar en veiligheidsrisico's voor waterkeringen. Hierdoor komt bij veel projecten zowel het aantal te realiseren windmolens als het tempo onder druk te staan.

De provincie is daarom al begonnen om binnen de voormalige Stadsregio Rotterdam met het zoeken naar alternatieve locaties voor windmolens. Met het Rijk en de waterbeheerders is de provincie in gesprek over het wegnemen van belemmeringen voor het plaatsen van windmolens op waterkeringen. Daarnaast steekt de provincie extra tijd in het proces om de maatschappelijke acceptatie te versterken.