Categorieën

Service

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: D66

Verkiezingsprogramma’s  over van alles en nog wat: D66
Politiek

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: D66

  • Kor Kegel
  • 09-03-2022
  • Politiek
Verkiezingsprogramma’s  over van alles en nog wat: D66

Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.

Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.

De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Als dat dan toch zo is, dan kun je twee dingen doen. De programma’s gewoon negeren. Of de krenten uit de pap halen Ook subjectief. Vandaag een poging met het verkiezingsprogramma van D66.

D66-programma: autoluwe straten en vooral veel fietsen en wandelen

SCHIEDAM – Je bent pas echt ergens thuis als je er ook in alle vrijheid kunt wonen, werken, leren en bewegen. Dat vindt D66 belangrijk. “Daarvoor is het van belang dat iedere Schiedammer dezelfde kansen heeft om zichzelf te kunnen zijn en zich te ontwikkelen. Als we zeggen: iedere Schiedammer, dan bedoelen we ook iedereen, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging, huidskleur, identiteit of gender.”

Voorgaande passage zet de toon van het verkiezingsprogramma van D66 Schiedam. Iedereen moet dezelfde toegang hebben tot goed onderwijs, een fijne werkomgeving, een plek om te sporten en ruimte hebben voor cultuur. Een dak boven het hoofd, een aantrekkelijke buitenruimte en een gezonde en schone leefomgeving vormen een absolute basis voor een vrij leven, nu en in de toekomst.

D66 is trots op Schiedam, ook vanwege de groei die de stad de afgelopen jaren doormaakte. Het verkiezingsprogramma beschrijft hoe het nog beter kan.


Onderwijs
D66 wil dat alle scholieren worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Daartoe wil de partij investeren in een rijke schooldag, waarbij sport, kunst en cultuur en een schoollunch zijn inbegrepen. Kansenongelijkheid wordt aangepakt in heel Schiedam met extra aandacht waar nodig, bijvoorbeeld in wijken als Schiedam-Oost, Nieuwland en Groenoord. De eindtoets in groep 8 komt voor veel leerlingen te vroeg. D66 wil de middelbare scholen in Schiedam daarom stimuleren om brede brugklussen te introduceren tot aan de tweede of derde klas. Scholen moeten extra financiële middelen krijgen voor het verkleinen van klassen, het aannemen van ervaren leraren of het aanbieden van extra taal- of bijles.

De beroepsopleidingen in Schiedam moeten worden geholpen om zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij lokale ondernemingen.

Alle Schiedamse scholen worden getransformeerd tot een duurzame ‘frisse school’ met laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat. Hierbij is er ruimte voor groene schoolpleinen en groene schooldaken.

Goed onderwijs betekent ook oriëntatie op de maatschappij, het stimuleren van een gezonde leefstijl en het in aanraking brengen met diverse sporten.


Wonen in een fijne stad 
Er moeten snel meer woningen komen. Met de focus op woningdifferentiatie en doorstroming ontstaat voldoende aanbod voor starters, komt er ruimte voor gezinnen en hebben vitale ouderen de mogelijkheid om in hun geliefde omgeving te blijven wonen. De verdichtingsopgave die ook Schiedam te wachten staat moet nooit ten koste gaan van een fijne leefomgeving, waar inwoners prettig en gezond kunnen verblijven, recreëren en sporten.

Seniorenwoningen (nul traptreden, dus gelijkvloers) moeten toegevoegd worden in wijken waar deze ondervertegenwoordigd zijn.

Het moet onderzocht worden of een zelfbewoningsplicht mogelijk is voor kwetsbare wijken, zodat het excessief opkopen (en het tegen exorbitante huurprijzen aanbieden) van woningen door beleggers wordt tegengegaan.

D66 wil kwalitatief hoogstaande ontwerpen, zodat nieuwbouw niet doorsnee is. Particulier opdrachtgeverschap is belangrijk, met name voor locaties die in eerste instantie misschien minder interessant en aantrekkelijk zijn.

D66 vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Schiedam invloed kan uitoefenen op zijn of haar eigen leefomgeving. De gemeente moet onderzoek doen naar de mogelijkheden om een laagrentende lening te verstrekken aan inwoners voor het verduurzamen en het nul-op-de-meter maken van hun woning.


Duurzame, groene leefomgeving 
“Waar mogelijk brengen we groen terug in het straatbeeld en zoeken we naar innovatieve en duurzame oplossingen om het leefklimaat in de stad te bevorderen”, zegt D66. Een gerenommeerd stedenbouwkundig bureau moet een masterplan opstellen voor meer groen ondanks de verdichting met meer woningen.

D66 is van mening dat een uitbreiding van Rotterdam-The Hague Airport (Zestienhoven) niet noodzakelijk is en dus niet mogelijk moet worden.

D66 is een voorstander van meer fruitbomen in de stad. Dat geeft een impuls aan het straatbeeld en stimuleert sociale cohesie en ontmoeting als buurtbewoners het onderhoud willen doen.

De gemeente gaat ondernemers bijstaan met advies voor het verduurzamen van hun onderneming, als het aan D66 ligt.


Bereikbaarheid in balans 
Veranderingen zoals nieuwe vormen van mobiliteit en de nieuwbouw van woningen zorgen voor grote uitdagingen op mobiliteitsgebied. D66 vindt ook dat er meer balans moet komen tussen mens en verkeer. Meer aandacht voor wandelen en spelen, woonstraten en woonerven, fietsen en groen. Dat is voor D66 het Schiedam van de toekomst.

De partij blijft zich onverminderd inzetten voor het behouden van de intercitystatus van station Schiedam-Centrum en daarnaast voor het realiseren van een station Kethel. Betere en hoogwaardige busdiensten zijn nodig om met name Schiedam-Zuid en Schiedam-Noord beter te verbinden met OV-knooppunten.

Er moeten meer laadpalen in Schiedam komen om de overstap naar elektrische auto’s makkelijker te maken. Op termijn kunnen deelmobiliteit en zelfrijdende voertuigen een oplossing vormen voor binnenstedelijke mobiliteit.

Door woningbouwontwikkeling op Nieuw-Mathenesse en net over de grens met Rotterdam in het M4H-gebied wordt de Rotterdamsedijk als stadsentree de komende jaren steeds belangrijker. Deze moet hierop ingericht en opgeknapt worden, vindt D66. Rond de scholen moeten autovrije zones komen.

Gereguleerd parkeren (zoals betaald, tijdelijk of met vergunning) is voor D66 alleen acceptabel wanneer er sprake is van parkeeroverlast ter plaatse. Wordt er gereguleerd parkeren ingevoerd, dan dient dit te gebeuren in goed (gelijkwaardig) overleg met bewoners en ondernemers.

Het bouwen van garages en de aanleg van parkeerterreinen aan de randen van de wijk biedt ruimte en mogelijkheden voor vergroening elders. Parkeerterreinen moeten groener worden, door minder straatstenen te gebruiken.


Goede gezondheid en zorg
Preventie en vroege signalering kunnen zware (mentale) problemen en uithuisplaatsingen voorkomen. D66 streeft er daarbij naar om jeugdigen meer regie over het eigen leven te geven. Schiedamse gezinnen worden ondersteund bij het opstellen van het familiegroepsplan. Er wordt meer aandacht besteed aan de eerste duizend dagen van een kind, omdat ze cruciaal zijn voor de ontwikkeling, gezondheid en welzijn gedurende het verdere leven.

Elke school in Schiedam krijgt een zorgteam. Daarin zit in elk geval een schoolpedagoog, een schoolverpleegkundige, een schoolpsycholoog en een medewerker van jeugdhulp.

Kwetsbare personen, zoals verwarde personen en daklozen, krijgen snel hulp om (ergere) problemen te voorkomen.


Werk en inkomen voor iedereen
D66 wil inwoners zonder baan niet gevangen houden in een uitkering. De gemeente moet deze mensen op weg helpen om zelf actief een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. D66 is voorstander van een wethouder voor het sociale domein. Daarin is belangrijk: toegankelijke schuldhulpverlening, regelarme bijstand, een opleiding volgen of een onderneming opzetten zonder dat het direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering, een werkbonus voor mensen met een bijstandsuitkering die parttime willen werken zonder terugval in inkomen.

Professionals die (multiprobleem)gezinnen ondersteunen moeten goed op armoede en schulden letten. Chronische ziekte, een beperking of laaggeletterdheid zijn factoren die kunnen leiden tot een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. D66 wil meer kansen creëren voor mensen die hiermee te maken hebben. We willen ook voldoende kansen blijven bieden aan kwetsbare mensen voor wie werken een te grote uitdaging is.

Wanneer statushouders een (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, moeten ze vanaf dag één werk maken van hun integratie in de gemeente Schiedam.


Sterke economie
De dienstverlening van de gemeente aan ondernemers moet verbeteren. Een soort centrummanagement moet ook elders worden ingezet om ondernemers te helpen. D66 wil verdere versoepeling van de regels en ook ruimte bieden voor innovatieve ideeën. De partij ziet bestaande regelgeving vooral als middel om te bepalen wat allemaal wél mogelijk is. Kennis- en ervaringsclusters zoals Offshore Valley en het innovatiekwartier verdienen ondersteuning.

D66 wil sociaal-ondernemers stimuleren zich te vestigen en te ontwikkelen in Schiedam. Het ombouwen van winkelruimten tot woningen op de Hoogstraat moet, nu er meer belangstelling is van ondernemers, ontmoedigd worden. De rol van winkelstraatmanager heeft de afgelopen jaren zijn toegevoegde waarde bewezen.

Het alsmaar groeiende takenpakket van de gemeente en de Coronacrisis hebben de Schiedamse begroting onder druk gezet: we komen structureel geld tekort. Maar D66 wil niet bij de pakken neer zitten. Tekorten in de gemeentebegroting moeten niet gedekt worden vanuit andere delen van de begroting, maar de lokale belastingen mogen niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk.


Toegankelijke politiek
Bij nieuwe ontwikkelingen worden de plannen nog te vaak gemaakt op het stadhuis en vervolgens gepresenteerd aan de stad. D66 wil dat er veel meer participatie met de stad plaatsvindt. Bij nieuw beleid wordt aan de voorkant samengewerkt met de stad (inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld), zodat toekomstige ontwikkelingen goed aansluiten op de leefwereld in Schiedam. Daarbij stelt de gemeente zich proactief op in haar dienstverlening voor inwoners en ondernemers en communiceert daar transparant over. Digitale participatievormen kunnen hier een goede oplossing in bieden.

Schiedam gaat als het aan D66 ligt volop ruimte bieden aan goede creatieve ideeën van bewoners, ondernemers en sociale organisaties om de stad mooier, groener en socialer te maken. Te vaak stranden goede initiatieven op de bureaucratische molens van de gemeente.

Er moet weer een wijkbudget komen, waarover bewoners zelf mogen beslissen.

De D66-fractie zal zich benaderbaar opstellen en heeft mogelijkheden voor bewoners om signalen af te kunnen geven.

De gemeenteraad dient voorgezeten te worden door een zelfverkozen voorzitter, dat wil zeggen door een door Schiedammers democratisch gekozen gemeenteraadslid. Precies zoals dat sinds jaar en dag het geval is in de Tweede Kamer, die ook voorgezeten wordt door een democratisch gekozen Tweede Kamerlid. De gemeenteraad kan hiertoe een verzoek indienen bij de burgemeester.


Discriminatie en veiligheid
D66 wil een Lokaal Actieplan tegen racisme en discriminatie in 2023. Mensen met een beperking moeten actief betrokken worden bij het ontwikkelen van het gemeentelijke beleid. De gemeente werkt niet samen met dienstverleners, organisaties of bemiddelaars die discrimineren.

Met een zichtbare kortdurende aanpak wil D66 een aantal plekken veiliger maken, die nu door Schiedammers als meest onveilig worden bestempeld, zoals de omgeving van station Schiedam-Centrum en metrostation Parkweg.

D66 handelt vanuit een stelregel: waar mensen zich niet veilig voelen, is het niet veilig! Totdat het tegendeel is aangetoond.


Cultuur en toerisme
Het Prinses Beatrixpark moet weer een festivallocatie worden. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente inzet op het faciliteren van (beginnende) kunstenaars, creatieve ondernemers en andersoortige partijen die actief willen zijn in de Schiedamse cultuursector. Op het gebied van cultuur zoekt Schiedam de samenwerking met buurgemeenten in plaats van met hen te concurreren.

De gemeente moet van D66 een atelierbeleid voeren dat gericht is op betaalbare huisvesting voor de makers. Indien culturele locaties beschikbaar moeten komen omdat bestaande moeten wijken voor bijvoorbeeld woningbouw, dan moet een alternatieve locatie geboden kunnen worden.

Laat het verleden en heden van Schiedam terugkomen in uitingen, zoals bijvoorbeeld muurschilderingen, zegt D66. Erkenning voor de historie van Schiedam als jeneverstad dient vormgegeven te worden met plaatsing op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het watertoerisme moet beter gepromoot worden. Op korte termijn dienen de bedieningstijden van onze bruggen in de zomermaanden verruimd te worden. D66 wil faciliteiten voor campers in en rond het centrum en bijvoorbeeld bij de Maasboulevard.


Gezond, fit en vitaal
D66 wil sporten mogelijk maken op alle verschillende niveaus van fitheid. Hierbij wordt zoveel als mogelijk gesteund op en samengewerkt met bestaande sportaanbieders en sportverenigingen. Schiedammers moeten gestimuleerd worden om zich zo veel mogelijk te voet of op de fiets door de stad te bewegen. De buitenruimte en de woonwijken worden zodanig ingericht dat alledaags bewegen wordt gestimuleerd. Het gebruik van een auto in de stad wordt ontmoedigd door slim parkeerbeleid en waar mogelijk autoluwe straten. Dat mag niet ten koste gaan van Schiedammers die slecht ter been of minder mobiel zijn en het moet voor Schiedammers ook niet duurder worden.