Categorieën

Service

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: PS

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: PS
Politiek

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: PS

  • Kor Kegel
  • 15-03-2022
  • Politiek
Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: PS

Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.

Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.

De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Als dat dan toch zo is, dan kun je twee dingen doen. De programma’s gewoon negeren. Of de krenten uit de pap halen Ook subjectief. Vandaag een poging met het verkiezingsprogramma van Progressief Schiedam.


PS-programma: gereguleerd parkeren in de hele stad

SCHIEDAM – Het verkiezingprogramma van Progressief Schiedan (PS) begint met een hoofdstuk over duurzaamheid. Dat is is en blijft de grootste uitdaging voor de komende jaren, zegt PS. 

We gaan er in Schiedam van alles van merken dat we naar een andere economie toe moeten, zegt de partij, die er trots op is dat duurzaamheid de afgelopen vier jaar al het fundament onder het beleid was. Alle wethouders hadden er verantwoordelijk voor, dus op alle beleidsterreinen. 

Het welzijn van Schiedammers moet daarbij centraal staan. Om energie-armoede onder huurders en woningeigenaren te voorkomen moet de energietransitie naar duurzame bronnen en warmtenetten worden versneld. “Duurzaamheid raakt niet alleen onze planeet, maar ook onze portemonnee, ons welzijn en onze toekomst,” zegt PS.

De afgelopen jaren zijn er verschillende rechterlijke uitspraken gedaan, waarbij de overheid is veroordeeld tot het terugdringen van CO2-uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit. PS: “De overheid is niet alleen de regering in Den Haag, dat zijn ook alle gemeentelijke en provinciale overheden. Dus ook Schiedam is veroordeeld door de rechter. Daar moeten wij dan ook naar handelen.”

PS wil in Schiedam vergroening van het bedrijfsleven. Concreet: beter openbaar vervoer, milieuverantwoord en natuurinclusief bouwen, een verdere aansluiting van de Schiedamse woningen op het warmtenet, betere waterbergingen en een verpakkingsvrije verkoop in supermarkten en andere winkels.


Dierenwelzijn en groen
Progressief Schiedam heeft de afgelopen periode de wethouder voor dierenwelzijn geleverd. Er is een nota Dierenwelzijn gekomen en op basis van dat beleid is in 2019 Schiedam door de stichting Dierenlot genomineerd voor de meest diervriendelijke gemeente! Op initiatief van Progressief Schiedam is verlaging van de hondenbelasting en uiteindelijk afschaffing vastgesteld. Maar het is niet genoeg. De gemeente moet voor dieren opkomen als hun belangen geschaad dreigen te worden. Dieren kunnen dat niet zelf.

De gemeente mag niet met chemische middelen het onkruid te bestrijden, omdat het insecten en vogels schaadt. De gemeente moet meer informatie aan Schiedammers verstrekken over wat ze in de tuin kunnen doen om insecten te helpen. PS wil geen dierenbeurzen of dierententoonstellingen toestaan en dierenwinkels moeten aangemoedigd worden om te stoppen met de verkoop van levende dieren, anders dan vissen en voederdieren.

Waar mogelijk moet er een verbod komen op hengelen. Een haak door de lip van een vis geldt voor PS als dierenmishandeling.

Progressief Schiedam vindt dat er nog steeds veel te veel bomen worden gekapt en te kleine of te weinig bomen worden teruggeplaatst en als er herplaatst of verplaatst wordt, gebeurt dat niet altijd op deskundige wijze.

Progressief Schiedam wil dat Schiedam het landelijk voorbeeld wordt op het gebied van duurzaamheid. “Verschuilen kan niet meer. Denk globaal, handel lokaal.”


Gemeenteorganisatie Schiedam
De gemeente moet niet alleen inspraak vanuit burgers via fysieke bijeenkomsten organiseren, maar ook op andere manieren, digitaal bijvoorbeeld. PS wil dat er meer inspraak komt, “maar we houden elkaar geen spreekwoordelijke (vega)worst voor.”


Winkelen en uitgaan
PS wil een licht-aan-het-eind-van-de-tunnel-feest. Dat kan helpen om de saamhorigheid in de stad een boost te geven. “We moeten hier niet mee wachten tot corona, in welke variant dan ook, helemaal de wereld uit is, maar nu al actief aan de slag, zodat het kan plaatsvinden zodra het voor iedereen veilig is.”

Na jaren van onderzoek, investeren en doormodderen zag PS dat de Hoogstraat de pure functie als winkelstraat zou verliezen. Vanaf dat moment heeft PS ingezet op een meer gemengde functie. Sta meer wonen toe, stimuleer de horeca en laat het aan de markt over of winkeliers zich al dan niet willen vestigen. “Gelukkig heeft de gemeenteraad naar ons geluisterd en mag er sinds enkele jaren gewoond worden in de zogenaamde  winkelplint.”

“Beperk het werkelijke winkelcentrum tot de Passage, de Broersvest en  het Broersveld. Zet nog meer in op meer ateliers en speciaal- en ambachtwinkels in het centrum. Meer watersport in het centrum.”


Bouwen en wonen
Veel huizen worden opgekocht voor onderverhuur in kamers of als complete woning. Dat moet een halt worden toegeroepen, zegt PS. “We voeren zelfbewoningsplicht in.”

“Voor minder dan zoals op Harga gebouwd is, moeten we het niet meer doen en dan nog aangevuld met voorzieningen voor diervriendelijkheid.”

 Bomen die plaats moeten maken voor infrastructuur dienen altijd  teruggeplant te worden, waarbij niet het aantal bomen uitgangspunt is, maar de CO2-opname.

PS pleit ervoor om de erfpacht als basis te herinvoeren en deze ten hoogste met de jaarlijkse inflatie te verhogen. Zo blijven koopwoningen bereikbaar voor degenen die niet ineens een heel groot bedrag kunnen lenen.


Klein en recreatief 
Een groeiend fenomeen in Nederland zijn de tiny houses: kleine, verplaatsbare, milieuvriendelijke woningen met een tijdelijk karakter. Daar moet nu beleid op worden gemaakt en er moeten locaties worden aangewezen.

Schiedam kent twee tuindersverenigingen, waar getuinierd wordt en waar men gedurende 1 april tot 1 oktober ook ‘s nachts mag verblijven. Progressief Schiedam wil dat er in plaats van tuinhuizen ook tiny houses geplaatst mogen worden.

 Wijken moeten sneller in balans gebracht worden. Stimuleer studenten om in Schiedam te komen wonen. Maak wijken levensloopbestendig. Geef inwoners inspraak bij herontwikkeling.


Mobiliteit
Schiedam wil en moet vooruit om geen verkeersinfarctstad te worden met alle economische gevolgen van dien. PS wil de auto niet helemaal de stad uitbannen, “maar van ons mogen er veel meer fiets- en wandelstraten komen waar de auto te gast is in plaats van dominant. De doorgaande wegen door de hele stad, waaronder de Zwaluwlaan, kunnen getransformeerd worden naar 30 km-gebieden.”

“Het gereguleerd parkeren mag in heel Schiedam ingevoerd worden om hiermee voortvarend de hele stad mobieler te maken. Gereguleerd, of betaald parkeren, heeft in verschillende wijken in Schiedam tot goede oplossingen geleid. Dat kan dus ook op meer plaatsen. Iedereen mag net zoveel auto’s hebben als hij wil, maar als er meer auto’s in een straat zijn dan woningen en parkeerplaatsen, dan past dat eenvoudigweg niet op die plek. Zeker niet als daar ook nog eens veel bedrijfsbusjes tussen staan.”

PS wil ‘slimme fietspaden’, waarbij de verlichting geregeld wordt op het moment dat de fietser passeert en met een groene golf en met zonnecellen om energie op te wekken. En verder: bedrijfswagens buiten de woonwijk parkeren, gratis OV voor minima.

“Schiedam slaat stevig met de vuist op tafel in de metropoolregio ten aanzien van de steeds verdere verschraling van het openbaar vervoer. Daarnaast moet openbaar vervoer betaalbaar worden om concurrerend te kunnen zijn.”

“Om klaar te zijn voor de nabije toekomst willen wij versneld  investeren in de aanleg van oplaadpunten voor elektrische auto’s. Op dit moment loopt Schiedam hier in achter op overige gemeenten en dat moet echt anders.”


Sporten
PS vindt het belangrijk dat de gemeente sporters en verenigingen goed faciliteert. Sportvelden, en zalen maar ook andere ruimtes waar gesport kan worden moeten op orde zijn. Verenigingen moeten hun identiteit kunnen waarborgen binnen verenigingsgebouwen.

Het tunneldak A4 is deels sportpark, maar mag verder nog meer een struin- en recreatiepark worden.

Er moet voldoende zwemwater in Schiedam zijn. Al jarenlang wordt in Schiedam de discussie gevoerd om van twee naar één zwembad te gaan. Zwembad Zuid staat daarbij al heel lang ter discussie. Waarom staat eigenlijk zwembad Groenoord niet ter discussie? Wanneer er vanuit Zuid voor allerlei sporten naar Noord gefietst moet worden, dan kan er vanuit Noord ook voor zwemmen naar Zuid gefietst worden. Maar PS wil twee zwembaden in Schiedam.


Onderwijs
PS wil meer vakken gericht op internationalisering en ook maatschappijwetenschappen als vak op middelbare scholen, ook meer samenwerking tussen scholen en bedrijven en tussen scholen en sportverenigingen.

PS wil investeren in het aantrekken van goede onderwijzers. “Geef ze voorrang op woningen.”


Stadseconomie
“Stimuleer bedrijven om te verduurzamen en trek duurzame organisaties aan. Zet in op circulaire economie. Daag bedrijven uit op het gebied van duurzaamheid en biedt ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Toerisme, waaronder watertoerisme, krijgt een steeds prominentere rol. Stadsmarketing speelt hierbij een belangrijke rol. Meer aandacht voor wijkinitiatieven met een duurzaam karakter. Betrek bewoners bij hun wijk door het stimuleren van ondernemers en het intensiveren van de regie in de wijken.”

Progressief Schiedam gunt iedere Schiedammer een betaalde baan, maar is ook voorstander van het basisinkomen en de basisbaan.


Zorg voor jongeren en ouderen
PS vindt dat het gemeentebestuur bij de rijksoverheid moet blijven aandringen op een hoogte van uitkeringen die een acceptabele levensstandaard garanderen. De oprichting van het Schuldenlab is een goed initiatief.

“De landelijke overheid heeft bedacht dat de oudere en kwetsbare zo lang mogelijk in zijn of haar eigen huis moet kunnen blijven wonen. Daar zij wij het op zich mee eens. Wij gunnen dat iedereen. De landelijke overheid heeft het echter tot wet gemaakt en is vervolgens met oplossingen aan de achterkant begonnen in plaats van aan de voorkant. Ouderenvoorzieningen zoals de vroegere bejaardentehuizen zijn dichtgegaan en er is zwaar bezuinigd.”

PS wil dat er voldoende woonvormen in Schiedam zijn waar ouderen desgewenst bij elkaar kunnen wonen om de zorg te kunnen organiseren.

Voor de jeugdzorg geldt ook dat de landelijke overheid het ernstig laat afweten en dat jongeren tekort worden gedaan. De zorgbehoefte en niet het geld moet leidend zijn. Het kan niet dat jongeren met soms ernstige problematiek maanden op wachtlijsten moeten staan om zorg te krijgen.

PS vindt dat veiligheid over meer gaat dan over criminaliteit in de stad. “Daarom hebben wij het hijsen van de regenboogvlag geïnitieerd . Niet als symboolpolitiek, maar als signaalpolitiek.”

PS wil dat iedereen zich vrij voelt om te zijn wie hij of zij is. Schiedam moet de stad zijn waarin iedereen zijn mening durft te uiten zonder daar angstig over te hoeven zijn.

Cameratoezicht kan, maar pas na grondig onderzoek of met jaarlijkse evaluatie. Zogenaamde mobiele camera’s mogen niet permanent op één locatie worden ingezet.


Kunst en cultuur
“Schiedam is een stad die van oudsher veel aan kunst en cultuur doet. Wie de economische en culturele geschiedenis van de stad kent, ziet dat Schiedam een stad van doeners, werkers en makers is geweest en nog steeds is. Dat is ook precies de reden waarom dit onderwerp zo goed bij Schiedam past.”

De gemeente moet kunst- en cultuurgezelschappen faciliteren. PS wil blijvende samenwerking zien tussen de culturele instellingen. Samen zijn ze sterker en het uithangbord van Schiedam.

Theater aan de Schie krijgt een eigen, zichtbare ingang

PS zet in op de stimulering van het vestigen van kunstenaars in Schiedam. “Daar waar we nu veel leegstand hebben zoals op de Hoogstraat, kunnen kunstenaars exposeren.”

PS. De kop van het artikel is na eerste plaatsing aangepast.