Categorie├źn

Service

Dit is de definitieve portefeuilleverdeling in college b&w Schiedam

Dit is de definitieve portefeuilleverdeling in college b&w Schiedam
Politiek

Dit is de definitieve portefeuilleverdeling in college b&w Schiedam

  • Redactie/Schiedammer Online
  • 06-07-2022
  • Politiek
Dit is de definitieve portefeuilleverdeling in college b&w Schiedam

Foto: de wethouders bij de presentatie van het coalitieakkoord, met v.l.n.r. Petra Zwang, Frans Hamerslag, Dogukan Ergin, Antoinette Laan en Anouschka Biekman

SCHIEDAM - Per op dinsdag 5 juli 2022 gedateerde brief heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten aan de gemeenteraad hoe de portefeuilleverdeling binnen het college zal zijn en welke wethouder de vervanger is van een eventueel afwezige wethouder.

In het coalitieakkoord was een portefeuilleverdeling voor burgemeester en (beoogde) wethouders opgenomen. Daarover had burgemeester Lamers opgemerkt: "Voor wat betreft de beoogde portefeuilleverdeling attendeer ik erop dat de voorgestelde verdeling niet in alle gevallen goed aansluit op de gemeentelijke organisatie. Nu is dat geen verplichting, maar het vraagt des te meer ambtelijke inzet en afstemming, maar ook collegialiteit tussen de collegeleden, om misverstanden en communicatierisico’s te vermijden. Dat betekent dat tijdens de eerste vergadering van het nieuwe college enige fine-tuning zal moeten plaatsvinden."

Nu het nieuwe college geïnstalleerd is, lees je hieronder de definitieve portefeuilleverdeling. We zien een aantal wijzigingen ten aanzien van de portefeuilleverdeling zoals opgenomen was in het coalitieakkoord. Zo is er in de portefeuille van de burgemeester aan het onderdeel 'Algemene en juridische zaken' toegevoegd 'en communicatie'. Het punt 'Bestuur en integriteit' is uitgebreid tot 'Bestuurlijke- en raadsaangelegenheden, integriteit en algemeen beleid'. 

In de portefeuille van wethouder Laan leest het punt 'Financiën' nu als 'Financiën en Control'. Bij wethouder Ergin wordt er niet langer gesproken over 'Jeugdzorg' maar over 'Jeugdbeleid'. Het woord 'Jeugdzorg' vinden we overigens nog wel terug, maar dan als uitzondering van een taak van wethouder Zwang. Daar lezen we nu: 'Wmo (m.u.v. Jeugdzorg)'. In de portefeuille van Zwang leest het punt 'Zorg' nu als 'Zorg en Welzijn' en is de indeling ervan veranderd. Ten aanzien van de portefeuille van Hamerslag zien we twee mutaties. 'Duurzaamheid' is nu 'Duurzaamheid en Milieu'. Het punt 'Cultuur' is nu 'Cultuur en media'. 

Hieronder lees je de integrale brief van 5 juli 2022 met de portefeuilleverdeling en de onderlinge vervanging:

"Geachte leden van de gemeenteraad,
In onze constituerende vergadering d.d. 4 juli jl. hebben wij de portefeuilleverdeling,
onderlinge vervanging en de volgorde van locoburgemeesterschap vastgesteld, met als leidraad het coalitieakkoord ‘Verder, voor een kleurrijke stad’.
Met deze brief willen wij u over de portefeuilleverdeling per 1 juli 2022 informeren.

Portefeuille burgemeester
• Algemene zaken, juridische zaken en communicatie
• Bestuurlijke- en raadsaangelegenheden, integriteit en algemeen beleid
• Openbare orde en veiligheid
• Regionale aangelegenheden
• Internationale betrekkingen (Europa)
• 750 jaar Schiedam

Portefeuille Wethouder A.J.M. Laan (VVD)
Eerste locoburgemeester
• Bouwen en Wonen
• Financiën en Control
• Sport
• Havens en bedrijventerreinen
• Nationaal Programma Nieuwland en Oost
• Coördinatie gemeentelijke handhaving
• Gemeentearchief

Portefeuille wethouder D.A. Ergin (DENK)
Tweede locoburgemeester
• Buitenruimte & recreatie
• Onderwijs
• Samenleven
• Nationaal Programma Nieuwland en Oost
• Jeugdbeleid

Portefeuille wethouder P.M.E. Zwang (PvdA)
Derde locoburgemeester
• Armoedebeleid en Schuldhulpverlening
• Kinderopvang/ Voor- en vroegschoolse educatie
• Volwasseneneducatie en laaggeletterdheid
• Zorg en Welzijn
- Wmo (m.u.v. Jeugdzorg)
- Wijkondersteuningsteams
- Samen Schiedam
- Senioren
• Volksgezondheid
• Wijkregie en Burgerparticipatie

Portefeuille wethouder A.N. Biekman (D66)
Vierde locoburgemeester
• Binnenstad, Stadspromotie en Toerisme
• Samenleven
• Werk en Inkomen
• Vastgoed, Grondbeleid en Monumenten
• ICT & Facilitaire zaken
• 750 jaar Schiedam

Portefeuille wethouder S.F. Hamerslag (PS)
Vijfde locoburgemeester
• Mobiliteit
• Dierenwelzijn en Natuur
• Duurzaamheid en Milieu
• P&O
• Cultuur en media
• Horeca en Evenementen
• Economie
• Dienstverlening

Onderlinge vervanging
Bij afwezigheid van een of meer wethouders is de onderlinge vervanging als volgt:
Wethouder Laan wordt vervangen door wethouder Ergin;
Wethouder Ergin wordt vervangen door wethouder Zwang;
Wethouder Zwang wordt vervangen door wethouder Biekman;
Wethouder Biekman wordt vervangen door wethouder Hamerslag.
Wethouder Hamerslag wordt vervangen door wethouder Laan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burgemeester,
C.E. Bos,  C.H.J. Lamers"