Categorie├źn

Service

Nieuw in akkoord: ook woningen in middelduur segment

Nieuw in akkoord: ook woningen in middelduur segment
Wonen

Nieuw in akkoord: ook woningen in middelduur segment

  • Redactie
  • 08-02-2023
  • Wonen
Nieuw in akkoord: ook woningen in middelduur segment

SCHIEDAM - Het college van B&W heeft in een brief aan de gemeenteraad laten weten dat er voldoende woningen in het middeldure segment komen. Dat staat in het regioakkoord wonen 2022.

Dit akkoord is 27 januari getekend. In de brief is te lezen: "Het akkoord is een actualisatie van het regioakkoord wonen 2019. De doelen van het akkoord uit 2019 zijn verwerkt in onze woonvisie (september 2020) en passen bij onze doelstelling om een evenwichtige woningvoorraad en kans op een passende woning voor iedere Schiedammer te bieden. Onze bijdrage voor het geactualiseerde akkoord is in lijn met de doelen van de woonvisie. De regio zet, net als in 2019, in op voldoende woningbouwproductie, met daarbij in het bijzonder de bouw van voldoende woningen in het sociale segment. De regio streeft ook na dat er meer evenwicht in de woningvoorraad komt. Daarmee wordt bedoeld dat gemeenten met een kleine sociale voorraad in verhouding meer goedkope woningen bijbouwen, terwijl gemeenten met een grote sociale voorraad dit in verhouding in mindere mate doen. Nieuw in het regioakkoord 2022 is dat de regio ook aandacht geeft aan de bouw van voldoende woningen in het middeldure segment. Ten slotte maakt de regio ook afspraken over de
beschikbaarheid en betaalbaarheid van corporatie huurwoningen. Wij zetten in onze bijdrage aan de regionale woningbouwopgave onverkort in op de woningbouwproductie, zoals opgenomen in de woonvisie. Belangrijke pijlers hierin zijn de ontwikkeling van Schieveste, Nieuw-Mathenesse en de vernieuwing in de wijk Nieuwland."

Omdat het om een actualisatie van het eerdere akkoord gaat, is volgens het college intussen een gedeelte van de woningbouwopgave uit de woonvisie gerealiseerd. "Wij kiezen in onze bijdrage aan de regionale woningbouwopgave en in ons streven om de sociale voorraad in Schiedam in aantallen gelijk te houden, voor het bouwen van woningen die duurzaam in het sociale segment vallen. We kiezen er daarom voor in te zetten op woningbouw door woningcorporaties en daarnaast voor woningbouw door beleggers, waarmee afspraken gemaakt worden over het in stand houden van hun woningen in het sociale segment. In de afspraken wordt uitgegaan van het wegvloeien van een deel van het sociale segment door marktontwikkelingen in met name de koopmarkt. Hoe deze ontwikkelingen de komende jaren uitpakken, is moeilijk in te schatten. Na jaren van sterke prijsstijgingen in de koopmarkt laten de recente berichten nu een stagnatie en enige prjscorrectie zien. Dit regioakkoord zal, net als het akkoord uit 2019, gemonitord worden. Zetten de recente ontwikkelingen op de (koop)markt door, dan zal dit verwerkt worden in de eerstvolgende actualisatie van het akkoord en kan dit van betekenis zijn voor de te realiseren woningbouwopgave. In onze doelen op het gebied van beschikbaarheid en betaalbaarheid houden wij rekening met de afspraak dat woningzoekenden in de hele regio een vergelijkbaar woningaanbod in het sociale huursegment kunnen vinden. Elke gemeente werkt toe naar een gelijke evenwichtige verdeling tussen woningen die onder en boven de zogenoemde aftoppingsgrens vallen, zodat alle inkomensgroepen die binnen de doelgroep voor het sociale huursegment vallen in elke gemeente in gelijke mate een passende woning kunnen vinden. In onze doelen houden we er ook rekening mee dat Schiedam een grote vernieuwingsopgave uitvoert. Huurders die hierdoor moeten verhuizen vanuit een woning onder de aftoppingsgrens, hebben, ongeacht hun huidige inkomen of situatie, het recht om te verhuizen naar een vervangende woning die ook onder de aftoppingsgrens valt."