Categorieën

Service

Schiedamse politiek passief onder groei overlast vliegveld

Schiedamse politiek passief onder groei overlast vliegveld
Wonen

Schiedamse politiek passief onder groei overlast vliegveld

  • Ingezonden
  • 15-10-2022
  • Wonen
Schiedamse politiek passief onder groei overlast vliegveld

SCHIEDAM - Een grote groep Schiedammers vindt dat de gemeenteraad van de stad in goed Schiedams 'maar labbekakkerig' optreedt inzake de groeiende overlast van het vliegveld in Rotterdam. En het college van B&W daarbij. Sterker: de houding van het bestuur van de stad zal bijna zeker leiden tot verdere groei van de overlast. De groep stuurt daarom een open brief - verwoord door Frans Griffioen - aan de raad onder het motto: genoeg is genoeg!

"Gealarmeerd door de sterk toegenomen geluidoverlast van vliegbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) riepen in augustus bewoners en wijk- en buurtverenigingen in Schiedam-Noord, maar ook de gemeenteraad van Lansingerland, de gemeenteraad van Schiedam op om in actie te komen en zich uit te spreken tegen een overloop van vliegverkeer van Schiphol naar RTHA. Niet alleen nu, maar óók in de toekomst. Ook werd gerefereerd aan het gestelde in de brieven uit 2018 en 2019.

Bij de bespreking in de raadscommissie (13-09-2022) was er (te) kort gelegenheid voor insprekers om hun zegje te doen en bleef het van de zijde van raadsleden bij algemeenheden over 'geen uitbreiding van RTHA'. Over eerder door bewoners gedane voorstellen tot beperking van de overlast en betere communicatie met omwonenden, werd met geen woord gerept. De plaatsvervangend wethouder gaf aan vertrouwen te hebben in het lopende bestuurlijk overleg over RTHA. Bovendien zijn alle partijen 'tegen uitbreiding van RTHA'. Zonder overigens duidelijk te zijn wat er met 'geen uitbreiding' wordt bedoeld, heerst er bij een groot deel van de raad de gedachte dat er geen actie nodig is!

Een tijdens de gemeenteraadsvergadering (20-09-2022) door het CDA en Groen Links, met steun van Alles voor Schiedam, Ouderen Partij Schiedam en het AOV, ingediende motie met oproep om (net als de raad van Lansingerland) de minister een brief te sturen, kreeg weinig steun. De indieners van de motie vroegen daarop om aanhouding tot de raadsvergadering van 18 oktober.

Kortom, zeer teleurstellend en met weinig blijk van echte betrokkenheid van de raad.

Nu lijkt 'geen uitbreiding van RTHA' een duidelijke stellingname, maar dat is het dus niet! Want zolang de huidige formele situatie blijft bestaan, zijn binnen de huidige geluidruimte steeds meer 'stille' vliegbewegingen mogelijk. En door het uitplaatsen van de trauma- en politiehelikopter en andere is globaal nog eens 25 procent extra commercieel vliegverkeer mogelijk. Het zware vliegverkeer neemt dan gewoon toe, men incasseert de (milieu)winst van de stillere vliegtuigen en laat de omwonenden in de kou staan!

ln een gesprek van enkele briefschrijvers met de wethouder bleek dat de gemeente Schiedam er op vertrouwt dat in het lopende bestuurlijk overleg in het kader van het Participatietraject RTHA er iets aan de actuele geluidoverlast en de zorgen van omwonenden over de overloop van Schiphol - nu en in de toekomst - kan worden gedaan. Bovendien bleek dat het gemeentebestuur in de bestuurlijk overleg in feite 'gevangen' zit, omdat op basis van gemaakte afspraken rond het overleg in dit participatietraject er naar buiten toe niet gecommuniceerd zou worden. Oók niet als bewoners vragen om luid en duidelijk het gemeentelijk standpunt aangaande RTHA te herhalen...? En is het feit dat er 'meerdere geluiden in de stad zijn' (woorden van een ander lid van het college van B&W) een reden om geen gehoor te geven aan de klachten (= verzoek beperking geluidoverlast) en de zorgen (= voorkom verdere uitbreiding RTHA) van de ene groep, terwijl het belang van de andere groep (= niet gehinderden en vakantievliegers) daarvan geen nadeel ondervindt? Merkwaardig; want er wordt in de brieven van de bewoners uit Schiedam-Noord niet gevraagd om sluiting van het vliegveld, maar slechts om vermindering van de hinder voor omwonenden!

Onze conclusie is dan ook dat het gemeentebestuur de klachten en zorgen van bewoners negeert. Bovendien verkijkt zij zich in het vervolgtraject na deze 'participatie' op de inventiviteit en invloed van de luchtvaartlobby. Zie alleen al de simpele weigering van RTHA (dit is één van de vele partijen in het overleg) om op verzoek van de Rotterdamse gemeenteraad in het kader van het participatíetraject ook een krimpvariant voor RTHA te onderzoeken.

Wat is nu de situatie met betrekking tot RTHA en wat dreigt er?
Voor RTHA is een nieuw Luchthavenverkeersbesluit (LVB) nodig. ln een poging om naar de eis van de minister een aanvraag voor een nieuw LVB te doen dat steunt op 'regionaal draagvlak', wordt er in het zogenaamde Participatietraject RTHA nu de laatste hand gelegd aan een advies, Dit advies zal niet unaniem zijn, omdat de bewonersvertegenwoordiging niet instemt met de voorlopige voorstellen die voor omwonenden een verslechtering van de huidige situatie inhouden. RTHA zal daarom mede op basis van een verdeeld regionaal advies bij de minister een nieuw Luchthavenverkeersbesluit gaan aanvragen.

En wat betekent dat nu voor het vervolg?
Dat betekent ons inziens dat de minister de vrijheid krijgt (en zal nemen) om een besluit uit te stellen en naar believen te 'shoppen' in de wensen en bezwaren vanuit de regio. Want zolang er nog geen nieuw Luchthavenverkeersbesluit RTHA is, kan hij ter ontlasting van Schiphol (= geen natuurvergunning en noodzakelijke krimp) nu en in de toekomst vliegverkeer naar RTHA verplaatsen. En dat laatste is, zoals hiervoor geschetst, binnen de huidige geluidruimte mogelijk. Zeker als, zoals door RTHA heel recent nog bepleit, het maatschappelijk vliegverkeer (helikopters en andere) uit de geluidruimte wordt gehaald. Een actie die, met gebruikmaking van een zoveelste juridisch 'geitenpaadje' in Den Haag, al snel uit de hoge hoed zal komen. De chaos en bestuurlijke druk rond Schiphol is daar immers groot genoeg voor. Kortom: de zorgen over een te verwachten forse uitbreiding van het vliegverkeer van en naar RTHA zijn niet imaginair.

In dat licht is opnieuw de vraag: wat doet de gemeenteraad van Schiedam? Gaat hij, ons inziens onvoldoende geïnformeerd over het bijzondere bestuurlíjke spanningsveld rond RTHA en de bekende dubieuze planologische voorgeschiedenis, mee in de beleidslijn van het college van B&W en vertrouwt hij op het overleg in het kader van het participatietraject en de vervolgstappen van RTHA richting de minister? Of trekt hij om reden van de actuele geluidoverlast en uitstoot als gevolg vanextra vliegverkeer en de zorg over de nabije toekomst aan de bel?

Er is nu actie nodig! Los van lopend bestuurlijk overleg. Een luide en vooral duidelijke stellingname nu biedt later betere kansen om bij ongewenste ontwikkelingen rond het Luchthavenverkeersbesluit geloofwaardig bezwaar te kunnen maken. Want met het uitsluitend deelnemen aan het bestuurlijk overleg gericht op het nieuwe LVB wordt u in feite mede verantwoordelijk voor een mogelijk voor Schiedam nadelig resultaat.

Het komt nu dus aan op het nemen van verantwoordelijkheid voor het welbevinden van een groot aantal Schiedammers. Zo niet, dan wordt het vertrouwen van burgers in het handelen van de (lokale) overheid opnieuw beschaamd!

Kom in actie en draag bij aan een vermindering van de geluidshinder en de milieuvervuiling als gevolg van het vliegverkeer rond RTHA.

- Frans Griffioen 
- Gwenny Fuhler
- Tjalling de Boer
- Pim Kalkman en Judy Cleary
- Leo Koolhaas
- Karin Zonneveld
- Joop en Marga Huiskens
- Niek en Yvonne Nieuwpoort
- Lida van de Koppel
- Jenske en Hans van der Linden
- Paulvan Mansum
- fam. Van Daal
- Arie en Winneke v.d. Haagen
- Wim Wagenaar
- Herbert Nikkels
- René en Aletta Wouters
- Tilly Noort
- Arjan Ruts en Sabrina Weij
- Hans Verlinde
- Miriam Redeke
- Bewonersver. Hargplein-Kethel
- Menno Siljee
- Aad de Jong
- Rente Wester
- Wim en Ciska Vroegop
- Lex Tigges
- Jolanda Nooteboom
- Jan en Magda Reijngoud
- Chris Zíjdeveld
- Henk Pierre
- Adri Reijnhout
- Bestuur Bewonersver. VogelwÍjk
- Jan Poot
- Kitty Sloos
- Ron van den Ende
- Reinard Maarleveld
- Jacqueline van Soest
- Susan Straw
- Edzo en Laura Ebbens
- Bewonersvereniging Kethel-Oost
- Theo Schoenmakers
- Petra en Mark van Zuijlen
- Bestuur HBV Z-flats
- Aad Koremans
- Sjoukje Meeuwissen
- Jan en lrma Vijfwinkel
- John en Arda Kraus
- Rob Kunst
- Arianne Nagtegaal en Hans Olivier
- Frank en Anne Middendorp
- Willy en Flip Waslander
- Jaap van Toor
- Petty Oosthof
- Dolf en Corry Tielkemeijer
- Lia en Leo van den Bogaerdt
- Eric van Maanen
- Coline Lugassy
- Joke de Haan - Klaasen
- Jos en Gerda Zoetmulder - Gérard Smits
- Elly en Guus v.d. Water
- Eugène en llse Dumoulin - Jan Nieuwenhuis
- Danielle van Bokkem
- Frank en Liesbeth Schram - Ad en Els Ribbe
- Anton en Thea Me'rjer
- Koos Boot
- Karin de Vries