Ophoging en vergroening van De Akkers komt op gang

21-06-2020 Wonen Redactie

Bron: De Akkers Magazine


SCHIEDAM – Het wordt een spannend jaar voor de bewoners van De Akkers. De wijk in noord, met 550 woningen, gaat op de schop. Het werk begint naar planning in het najaar.

Aannemer Van Gelder gaat aan de slag in een groot project waarin de openbare ruimte in de wijk onder handen wordt genomen. Die wordt ‘soms wel vijftig centimeter of meer’ opgehoogd en moet klimaatadaptief worden, dus kunnen voldoen aan de eisen die het veranderende klimaat stelt. Met name de opnamecapaciteit voor water moet groter worden; ook komt er nieuwe riolering.

Regenwater moet de grond in, in plaats van worden afgevoerd, zo heeft de gemeente Schiedam zich voorgenomen. De wijk moet ook groener. Nieuwe riolering is nodig omdat de verzakkingen van de buurt het bestaande systeem hebben aangetast. “Het bestaande rioolstelsel in de straat is namelijk mee verzakt met de wijk en ligt nu op veel plaatsen te laag of het is niet meer in een goede staat om het rioolwater af te kunnen voeren naar de zuivering.”

Dit valt te lezen in een magazine dat de bewoners van De Akkers hebben ontvangen. Het gaat in op verschillende aspecten van het grote werk.

Als de openbare ruimte wordt aangepakt heeft dat uiteraard consequenties voor het leven in de wijk.

Momenteel wordt door de gemeente en de aannemer gewerkt aan het verzorgen van de benodigde vergunningen. Ook worden nu afspraken met leveranciers en onderaannemers gemaakt, materieel ingekocht en personeel ingepland, dusdanig dat een effectieve werkwijze ontstaat met zo min mogelijk overlast voor de wijk.

Want die moet wel bereikbaar blijven, onder meer voor hulpdiensten en noodgevallen, en ook voor de afvalinzameling van de huishoudens. Ook de eigenaren van kabels en leidingen in de grond worden bij het proces betrokken. Een klankbordgroep met zo’n zestig betrokkenen, bewoners maar ook vertegenwoordigers van belanghebbende partijen, droeg bij aan de totstandkoming van het inrichtingsplan. Dat was een proces van zo’n twee jaar.

Het blijft spannend voor veel bewoners ook als het werk eenmaal in aangevat. De afvoerleidingen uit de woningen moeten op het nieuwe rioolstelsel worden aangepast. Die aanpassingen, dus in de eigen tuin of onder de eigen plaats, zijn een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. “De gemeente verzorgt voor u een geschikt aansluitpunt voor het riool op de grens tussen het openbare gebied en het particuliere terrein”, zo is de aankondiging.

Bewoners zullen hun tuinen opnieuw moeten gaan inrichten. De aansluiting op de weg van tuinen en achterpaden wordt ook anders. Met name moet gekeken worden naar de mogelijkheden voor de afvoer van het regenwater.

Wijkprocesmanager Marcel Kreuger snapt dat hier veel bij komt kijken. “Deze ophoging van een hele wijk vraagt best wat van de bewoners. Ze worden op kosten gejaagd, want ze moeten zelf hun tuin of carport ophogen en dat is best een investering.” Aan de andere kant krijgen ze er ook veel voor terug, aldus Kreuger. “Hier liggen kansen om de wijk voor de komende twintig jaar goed in te richten. Ook als je je huis straks wilt verkopen is dit een investering die zich terugverdient.”

Van Gelder biedt aan om ondersteuning te bieden bij de werkzaamheden op eigen terrein. “Zo is het mogelijk om straks tijdens de uitvoering van het werk te helpen bij het leeghalen of ophogen van uw tuin of aanpassingen te maken aan de afvoerleiding van het riool op het eigen terrein als dit aan de openbare gebied grenst.” Dat gaat met een machine immers een stuk sneller dan met de hand, aldus de aannemer. “Ook bij de koop van materialen zoals zand en bestratingsmaterialen kunnen we u een inkoopvoordeel bieden omdat we groot kunnen inkopen.”

Zo vrijblijvend als Van Gelder het brengt, is het denkelijk niet. In het magazine valt ook te lezen dat ‘wij u met klem adviseren’ om de gelegenheid te gebruiken om aanpassingen te doen aan tuin en riolering. Dit om waterproblemen en rioolverstoppingen in de nabije toekomst te voorkomen. Daarbij wordt aangeraden rekening te houden de verandering van het klimaat en de tuin groen te houden, zodat het regenwater weg kan lopen in de grond. Schiedam heeft er een subsidieregeling voor: Waterklaar. Er zullen ‘roadshows’ georganiseerd worden om de bewoners ideeën aan de hand te doen hoe dit op te pakken. Die vinden in augustus en september plaats.

De wijkbewoners zullen op de hoogte worden gehouden met informatiebrieven en een info-avond. Afzonderlijke straten worden met een detailbrief door Van Gelder op de hoogte gehouden, op het moment dat het werk in zo’n straat begint. Ook zal er een app ‘Werk in Uitvoering’ worden bijgehouden door de aannemer.

Gemeente en aannemer werken in dit project anders samen dan te doen gebruikelijk. Dus niet als opdrachtgever - opdrachtnemer, maar met een taakstellend budget en een ambitiedocument kijken hoe ver men – zo ver mogelijk – kan komen.

Eind 2021 moet het werk dan gereed zijn, in ieder geval het openbare werk waar de gemeente voor verantwoordelijk is. De Akkers kan er dan weer voor twintig jaar tegen, aldus Kreuger. “Kijk om je heen naar de wijken die al zijn gedaan in de gemeente Schiedam. Deze liggen er spic en span bij. Ik snap dat mensen balen van de ophoogwerkzaamheden, maar het is niet anders. We moeten even afzien, zodat het straks voor jaren weer heerlijk wonen is in De Akkers.”Gerelateerd