Categorie├źn

Service

Afwijzing ministerie is domper op vernieuwing wijk Nieuwland

Afwijzing ministerie is domper op vernieuwing wijk Nieuwland
Wonen

Afwijzing ministerie is domper op vernieuwing wijk Nieuwland

  • Kor Kegel
  • 03-03-2021
  • Wonen
Afwijzing ministerie is domper op vernieuwing wijk Nieuwland

SCHIEDAM – Minister Kajsa Ollongren heeft een Schiedamse aanvraag voor de verdere verbetering van wijk Nieuwland afgewezen. Burgemeester en wethouders begrijpen de afwijzing niet. Het college gaat onderzoeken wat de precieze redenen zijn.

Als het college dat weet, kan Schiedam er zijn voordeel mee doen bij een volgende aanvraag. Want het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft wel te kennen gegeven dat het project ‘Hart voor Nieuwland’ beslist weer ingediend kan worden bij een volgende tranche voor uitkeringen uit de zogenoemde Woningbouwimpuls.

‘Hart van Nieuwland’ concentreert zich op Parkweg-Midden, de Staatsliedenbuurt, Nolenslaan-Zuid, Nolenslaan-West en het Schuttersveld. Hier wil de gemeente in de komende tien jaar 874 woningen gesloopt en 2152 woningen bouwen, een netto toevoeging van 1278 woningen. Een groot deel hiervan zal tot stand komen als gevolg van de afspraken tussen de gemeente en woningcorporatie Woonplus over de herstructurering van Nieuwland-Midden.

Overige woningen komen op gemeentelijke grond of vloeien voort uit particuliere initiatieven. De grootste plannen in deze categorie zijn Kethelpoort, Dr. Wibautplein en The Miller.

Het college van B & W zegt in een reactie op de afwijzing van het ministerie dat de ambities voor wijk Nieuwland onverminderd overeind blijven staan. Maar voor het tempo van de herstructurering is Schiedam wel afhankelijk van een rijksbijdrage. “Wij gaan nu de precieze redenen waarom de toekenning nu niet heeft plaatsgevonden onderzoeken, zodat wij daar ons voordeel mee kunnen doen bij de volgende aanvraag”, meldt het college in ene brief aan de gemeenteraad.

Vooral voor de Staatsliedenbuurt vindt het college de afwijzing zuur. Begin november liet minister Ollongren nog weten dat Schiedam-Nieuwland en Schiedam-Oost samen met vijftien andere kwetsbare wijken in Nederland met voorrang aanspraak kunnen maken op gelden voor wijkvernieuwing uit het nieuwe volkshuisvestingfonds.

Het college weet nog niet wanneer minister Ollongren de nieuwe termijn voor aanvragen uit de Woningbouwimpuls openstelt, maar de verwachting is dat het vóór de zomer zal zijn. Het college is vast van plan om weer mee te dingen naar deze rijkssubsidie.

Het voornemen was om ook een aanvraag in te dienen voor Nieuw-Mathenesse, maar het zal er wel op uitdraaien dat Schiedam niet wil overvragen en prioriteit geeft aan Nieuwland. Voor Nieuw-Mathenesse moet ook aanvullende financiering uit de markt worden gezocht.

Nieuwland is een van de kwetsbaarste wijken van Nederland, maar de wijk biedt volgens het college veel kansen tot verbetering. Het doel is de ontwikkeling van sterke woonmilieus met een goede openbare ruimte, globaal in de zone langs de metrolijn tussen de stations Parkweg en Troelstralaan.


Op vrijdag 27 november schreef Schiedam24 over de stand van zaken met Nieuwland-Midden. De volgende alinea’s zijn gezien de afwijzing van het ministerie relevant:

Momenteel zijn er weinig mogelijkheden voor een wooncarrière van de huidige wijkbewoners. Dat komt door een eenzijdige woningvoorraad. Het aandeel sociaal van Woonplus is 55 procent. Hierdoor is sociale stijging binnen het sociaal segment niet mogelijk, laat staan de stap naar middenhuur.

De woningen die toegevoegd gaan worden zijn een substantiële bijdrage om de Nieuwlanders in staat te stellen in hun eigen wijk een wooncarrière te maken. De plannen sluiten in hoge mate aan op de eisen en wensen van het Rijk en de provincie Zuid-Holland, waarover ook afspraken zijn gemaakt met Schiedam.

Elk herstructureringsproject in Nederland kent een onrendabele top, die in het algemeen door zowel de gemeente als de desbetreffende corporatie gedekt wordt. In Schiedam wordt voor het maken van dergelijke afspraken gewerkt via het principe van ‘kosten in beeld, kosten verdeeld’, in 2005 uitgewerkt in opdracht van het toenmalige ministerie van VROM. Het voorgestelde herstructureringstempo kan door Woonplus financieel net gedragen worden (gebaseerd op een termijn voor de komende tien jaar), alleen het dekken van de onrendabele top aan gemeentelijke zijde is zeer problematisch. De begroting staat door alle uitdagingen enorm onder druk.

De Woningbouwimpuls verkleint het tekort en maakt het beslag op de begroting aanzienlijk lichter. Als de rijksbijdrage niet wordt toegekend, dan zijn de huidige plannen met veel betaalbare woningen niet haalbaar en ook het beoogde realisatietempo wordt dan niet gehaald. Voor de aanvraag is vijftig procent gemeentelijke cofinanciering vereist. De gemeenteraad zal hierover moeten besluiten. Maakt Schiedam het geld niet vrij, dan zal het ministerie er ook niet aan bijdragen. Een deel van de middelen is overigens al gereserveerd voor de herstructurering van Parkweg-Midden.