Categorieën

Service

Burgemeester deelt zijn opvattingen over het coalitieakkoord

Burgemeester deelt zijn opvattingen over het coalitieakkoord
Politiek

Burgemeester deelt zijn opvattingen over het coalitieakkoord

  • Redactie/Schiedammer Online
  • 28-06-2022
  • Politiek
Burgemeester deelt zijn opvattingen over het coalitieakkoord

Burgemeester Cor Lamers heeft het ondertekende coalitieakkoord ontvangen uit handen van informateur Metin Çelik

SCHIEDAM - Burgemeester Lamers heeft zijn opvattingen over het coalitieakkoord per brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. De beoogde portefeuilleverdeling sluit niet in alle gevallen goed aan op de gemeentelijke organisatie. Het zal nog een grote opgaaf worden om coalitieakkoord en collegeprogramma in de begroting 2023 te verwerken. Het begrotingsproces is immers al opgestart. Je kunt de op 27 juni 2022 gedateerde brief hieronder integraal lezen. 

"Geachte leden van de gemeenteraad,
Artikel 35 van de Gemeentewet regelt dat de burgemeester wordt geïnformeerd over de
uitkomsten van de college-onderhandelingen. Hij wordt tevens in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over voorstellen voor het coalitieakkoord kenbaar te maken.

Met de informateur, de heer M. Çelik, heb ik gedurende zijn werkzaamheden regelmatig
contact gehad over het proces en de voortgang. Dat verliep prettig en met begrip voor elkaars rol en verantwoordelijkheid. Aan het eind van het proces heb ik reflectie kunnen geven op het concept van de portefeuilleverdeling. Met de informateur is afgesproken dat ik aan de hand van het laatste versie van het akkoord mijn opvattingen kenbaar zal maken.
Met deze brief informeer ik u op hoofdlijnen over mijn reactie.

1. Het is goed voor Schiedam dat er thans een coalitieakkoord ligt en dat er een nieuw college aan de slag gaat. Dit akkoord past bij de stad Schiedam omdat het de meeste actuele thema’s benoemt en daar keuzes in maakt. Allereerst wordt niet alles ter discussie gesteld, maar wordt bestaand beleid voortvarend voortgezet. Dit toont continuïteit waar dat mogelijk is en dat onderschrijf ik. Waar nieuwe accenten worden gelegd, worden die ook duidelijk beschreven met heldere keuzes. Daarmee kunnen college en organisatie goed aan de slag. Tot slot toont het akkoord ambitie, maar ook realiteitszin, met name op financieel vlak. De kaders in de financiële paragraaf vind ik verstandig. Ik kan mij goed vinden in dit akkoord.

2. Het betreft een akkoord op hoofdlijnen. Er zal nog veel uitgewerkt moeten worden in een
collegeprogramma dat vervolgens zijn vertaling in de begroting moet krijgen. Door het verloop van de college-onderhandelingen was het niet meer mogelijk de resultaten in de Zomernota 2023 te verwerken. Het zal nog een grote opgaaf worden om coalitieakkoord en collegeprogramma in de begroting 2023 te verwerken. Het begrotingsproces is immers al opgestart en wordt begin september 2022 al afgerond. Dit vraagt een goede afstemming van planning, maar ook van ambities.

3. Op een aantal beleidsterreinen geeft het akkoord aan dat nieuw beleid wordt ontwikkeld en dat bestaand beleid herzien of geëvalueerd zal worden. Dit levert alles bij elkaar een flinke ambitie op die qua tempo, werklast en financiën nog nader uitgewerkt zal moeten worden. Niet alles kan tegelijk en de dekking van bepaalde zaken is ook afhankelijk van de begrotingssituatie. Het collegeprogramma zal op tempo en fasering nader antwoord moeten geven. Ik vind het positief dat de coalitie zich bewust is dat er scherpe financiële keuzes gemaakt moeten worden.

4. Voor wat betreft de beoogde portefeuilleverdeling attendeer ik erop dat de voorgestelde
verdeling niet in alle gevallen goed aansluit op de gemeentelijke organisatie. Nu is dat geen
verplichting, maar het vraagt des te meer ambtelijke inzet en afstemming, maar ook
collegialiteit tussen de collegeleden, om misverstanden en communicatierisico’s te vermijden. Dat betekent dat tijdens de eerste vergadering van het nieuwe college enige fine-tuning zal moeten plaatsvinden.

Ik kijk uit naar een mooie start met het beoogde nieuwe college van B&W.
Hoogachtend,
de burgemeester van Schiedam,
C.H.J. Lamers"

Lees hier ons eerdere artikel over de beoogde portefeuilleverdeling:
Zo zijn de portefeuilles verdeeld in het college van B&W