Categorieën

Service

D66: vrij om te wonen, werken en leren, met gelijke kansen

D66: vrij om te wonen, werken en leren, met gelijke kansen
Politiek

D66: vrij om te wonen, werken en leren, met gelijke kansen

  • Ingezonden
  • 11-03-2022
  • Politiek
D66: vrij om te wonen, werken en leren, met gelijke kansen

INGEZONDEN - Volgende week wordt Schiedammers gevraagd hun stem uit te brengen op één van de kandidaten op de twaalf kieslijsten die in onze stad dingen naar gunst van de kiezer. Schiedam24 bespreekt dezer dagen de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma's van deze twaalf partijen. Maar we vroegen hen ook om zelf eens op papier te zetten wat ze de kiezer graag willen laten weten. Waarvan gaat het politieke hart sneller kloppen, wat onderscheidt de partij van de andere, wat voor bijzondere plannen hebben ze met Schiedam in de komende jaren? Vandaag: D66.


De afgelopen acht jaar heeft D66 uitgemaakt van het college van B&W in Schiedam.
Een paar belangrijke resultaten die wij de afgelopen jaren boekten:

Woningbouw
In de afgelopen acht jaar is veel bereikt op dit gebied. Er zijn woningen in het middensegment bijgebouwd, zodat Schiedammers die willen doorstromen dat binnen onze stad kunnen doen. Ook is de verplichte erfpacht afgeschaft, wat het kopen van een woning voor veel mensen aantrekkelijker maakt. Ten opzichte van acht jaar geleden zien we nu meer mensen binnen Schiedam doorverhuizen naar een grotere, duurdere woning. Ook konden we vastleggen, dat er niet gebouwd gaat worden in het Beatrixpark en op Thurlede.

Binnenstad
Onder leiding van een D66-wethouder is de afgelopen jaren veel geld en energie geïnvesteerd in de binnenstad. En met resultaat! Stond een jaar of tien geleden nog veertig procent van de panden in de binnenstad leeg, nu is dat nog maar elf procent. Schiedam is weer in trek! Natuurlijk is dit niet alleen de verdienste van D66. Vanuit de politiek zijn de voorwaarden geschapen, samenwerkende partners in de stad deden het echte werk. Samen kun je veel bereiken!

Vanuit de fractie
Vanuit onze fractie in de gemeenteraad is de afgelopen jaren bovendien hard gewerkt zoveel mogelijk resultaten te boeken, die geen deel uitmaakten van het coalitieakkoord. 

Zoals: 

* Afschaffen van de hondenbelasting (samen met PS), 
* Verkoop van de Eneco-aandelen en het veiligstellen van de opbrengst hiervan. 
* Maar ook is veel bereikt op het gebied van onderwijs en veiligheid. 
* Ook hebben wij vanuit D66 Schiedam tijdens de Coronapandemie met succes het initiatief genomen tot het lobbyen in Den Haag voor meer steun voor de cultuursector.
* Na aanleiding van schriftelijke vragen van D66 is de aanpak van de rattenoverlast in een deel van Nieuwland effectief toegepast. Hier brachten we bewoners, gemeente, Irado en Woonplus bij elkaar. Met een structurele aanpak tot gevolg. Resultaat: op dit stukje Nieuwland kom je nu niet of nauwelijks nog ratten tegen. Wij hopen dat dit beleid verder toegepast kan worden in andere delen van Schiedam.

Een overzicht van onze resultaten van de afgelopen vier jaar staat hier op onze website.

De komende jaren
Ons verkiezingsprogramma heet: “Vrij zijn in Schiedam”. Daarin blijven wij kiezen voor een Schiedam waar we vrij kunnen zijn. Om te wonen, werken en leren, en met gelijke kansen voor iedereen. Dat willen we zoals ook de afgelopen vier jaar doen met een positieve instelling, en met een optimistische blik op de toekomst. Vanuit het college.


Daarbij zijn onze speerpunten de volgende:

* Onderwijs:
Kansengelijkheid voor kinderen bij inschrijving,
Aanpak onderadvisering,
Brede brugklassen (zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onderwijs incl. voor excellente leerlingen),
Frisse scholen,
Gezonde schoollunches.


* Doorzetten voor meer woningen:
Nadruk houden op woningen in het middensegment,
Woningen voor senioren,
Alternatieve woonvormen,
Nakomen afspraken door regiogemeenten over bouw sociale huurwoningen,
Geen buitenproportionele hoogbouw aan de rand van de binnenstad.


* Inclusief Schiedam:
Plan van aanpak racisme en discriminatie,
Schiedam blijft regenbooggemeente,
Bevolkingsgroepen en culturen met elkaar in contact brengen.


* Veiligheid:
Vooral investeren in het veiligheidsgevoel.
De misdaadcijfers mogen dan wel dalen: als je je niet veilig voelt, ìs het ook niet veilig!


* Mobiliteit:
Inzetten op fiets, ov en deelmobiliteit,
Autoluwe binnenstad,
Betere parkeervoorzieningen bij ov-stations niet alleen voor auto, maar ook voor fiets en deelmobiliteit,
Betaald parkeren alleen waar het echt nodig is, en in samenwerking met c.q. op basis van raadpleging van bewoners en ondernemers,
Beter ov, met name in noord en zuid.* Groen en Duurzaamheid:
Stenen vervangen door groen,
Meer fruitbomen in de stad.


* Economie:
Betere dienstverlening gemeente,
Minder regels,
De regels die er wel zijn bepalen wat mogelijk is, niet wat onmogelijk is!
Voortzetting beleid binnenstad,
Actieve aandacht en aanpak overige winkelgebieden.


* Werk en zorg:
Eén coördinerend wethouder voor het hele sociaal domein,
Innovatieve aanpak sociaal domein, met minder regels,
Werkbonus,
Soepele omgang met kostendelersnorm,
Behoud bijstandsuitkering bij starten eigen bedrijf.
Een familieregisseur bij zorgvragen in een gezin,
Jongeren meer regie over eigen situatie binnen jeugdzorg,
Preventie via voeding en bewegen.


* Cultuur en toerisme:
Beatrixpark als evenementenlocatie,
Cultuursubsidie rekening houdend met diversiteit Schiedam,
Atelierbeleid voor beginnende kunstenaars en creatieve ondernemers,
Jeneverhistorie op Werelderfgoedlijst Unesco,
Betere camperplaatsen,
Betere faciliteiten watertoeristen.

Het eerlijke verhaal is natuurlijk dat veel zaken staan of vallen met voldoende financiën. Als er aan de ene kant van de begroting een tekort is, dan is het voor D66 geen automatisme dat dit gevuld wordt door aan de andere kant van de begroting iets weg te halen. Daarom vinden wij, dat Schiedam zich niet zomaar moet blijven neerleggen bij een te lage bijdrage vanuit het Rijk. College en raad moeten hierover samen met andere gemeenten aan de bel blijven trekken in Den Haag. 

Ik realiseer mij, dat dit een lange opsomming van kreten is. Wilt u de uitwerking zien, kijk dan in het verkiezingsprogramma op onze website. En hebt u vragen? Mail mij op E: [email protected]..

Samen met de overige kandidaten van onze lijst sta ik klaar om de komende vier jaar met veel energie te werken aan een nog beter en mooier Schiedam.

Waar anderen problemen zien, zien wij een kans om iets te veranderen. Om samen te werken aan vrij zijn in Schiedam! Mogen wij op uw stem rekenen?

John van Sliedregt
Lijsttrekker D66 Schiedam