Categorieën

Service

Delen Delflandsedijk voldoen niet aan veiligheidsnorm

Delen Delflandsedijk voldoen niet aan veiligheidsnorm
Nieuws

Delen Delflandsedijk voldoen niet aan veiligheidsnorm

  • Redactie
  • 12-01-2023
  • Nieuws
Delen Delflandsedijk voldoen niet aan veiligheidsnorm

Om ook op korte termijn de veiligheid tegen overstroming te garanderen, neemt het Hoogheemraadschap van Delfland een aantal tijdelijke maatregelen; foto: Hoogheemraadschap van Delfland


SCHIEDAM - Eens in de twaalf jaar worden alle primaire waterkeringen in Nederland beoordeeld. Uit de laatste toetsing blijkt dat delen van de Delflandsedijk, tussen Hoek van Holland en Schiedam, niet aan de strengere eisen voldoen. De dijk langs de Nieuwe Waterweg moet voor 2050 zijn verstevigd.

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. Daarom werkt Delfland voortdurend aan sterke dijken en ruimte voor water. Eens in de twaalf jaar worden alle primaire waterkeringen aan de hand van de nieuwste veiligheidsnormen beoordeeld. Uit de toetsing blijkt dat de Delflandsedijk tussen Hoek van Holland en Schiedam niet aan de strengere eisen voldoen die voor de verwachte situatie in 2050 gelden.

De normen lopen vooruit op de verwachte situatie in 2050, waarmee er nog voldoende tijd is om de dijk te versterken. De nieuwe veiligheidsnormen die bij de beoordeling zijn gebruikt, zijn in 2017 vastgesteld. Op basis hiervan wordt bepaald wat de kans is op een overstroming. Die zijn afgemeten aan de verwachte situatie in 2050, waarbij onder andere wordt gerekend met het aantal inwoners en de economische waarde van het achterland.

Over een lengte van circa zeven kilometer is er sprake van een diepe en steile vaargeul waardoor de dijk hier kwetsbaar is voor zettingsvloeiing. Dit betekent dat de dijk door verdieping van de vaargeul of erosie in het voorland kan verzakken en bezwijken. Het voorland is het buitendijks gebied tussen de dijk en de vaargeul, de Nieuwe Waterweg. Monitoring van de oever langs de Delflandsedijk laat zien dat er in de praktijk weinig erosie optreedt. Dit gaat gemiddeld om enkele centimeters per jaar. Zettingsvloeiing kan worden uitgesloten door het schuine vlak onder water aan te vullen met een laag erosiebestendige stortsteen.

Om ook op korte termijn de veiligheid tegen overstroming te garanderen, neemt het Hoogheemraadschap van Delfland een aantal tijdelijke maatregelen op in het calamiteitenbestrijdingsplan. Zo gaat het hoogheemraadschap na welk materiaal er nodig is om de dijk te herstellen bij een eventuele zettingsvloeiïng en zorgt zij ervoor dat dit materiaal beschikbaar is.

Het is wettelijk bepaald dat primaire keringen iedere twaalf jaar worden beoordeeld op basis van de meest actuele kennis zoals nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI. Waterschappen en Rijkswaterstaat starten in 2023 met de voorbereidingen voor een nieuwe beoordelingsronde tot 2035. Het hele proces wordt opnieuw doorlopen, gebruikmakend van de resultaten en ervaringen uit de deze beoordelingsronde.