Categorieën

Service

Op weg naar eindverslag participatie vliegveld Rotterdam

Op weg naar eindverslag participatie vliegveld Rotterdam
Nieuws

Op weg naar eindverslag participatie vliegveld Rotterdam

  • Ingezonden
  • 15-11-2022
  • Nieuws
Op weg naar eindverslag participatie vliegveld Rotterdam

INGEZONDEN - Vandaag wordt het Eindverslag groeiplannen voor de Rotterdamse luchthaven verwacht. Het projectbureau Participatietraject presenteerde onlangs een stand van zaken, op weg naar het eindverslag. De twee bewonersvertegenwoordigers in het overleg, Thea van de Coevering-van Heesewijck namens Lansingerland en John Witjes voor Schiedam, reageerden hierop.

Laatste fase participatietraject - documentatie en afronding

De laatste fase van het participatietraject LHB voor RTHA zijn aangebroken. Participanten zijn daarom bezig met de afronding en documentatie van het resultaat van twee jaar lang intensief samenwerken. Afgelopen weken is door participanten dan ook hard gewerkt aan een eindproduct voor het participatietraject Luchthavenbesluit (LHB) voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het ziet er anders uit dan vooraf gedacht. Er is door partijen geconcludeerd dat er geen sprake zal zijn van een voorkeursscenario op basis van consensus, maar dat het traject wordt afgesloten met een eindproduct waarin de diverse voorstellen en maatregelen zijn samengebracht.

Totstandkoming eindproduct

In december 2020 zijn participanten met elkaar begonnen aan een participatietraject om te komen tot een voorkeursscenario, een pakket afspraken over een nieuw luchthavenbesluit (LHB). Het participatietraject had tot doel om een helder overzicht op te leveren van belangen rond de luchthaven en vanuit die duidelijke beschrijving te komen tot een voorkeursscenario, dat op de steun van alle participanten kon rekenen. In het licht van deze ambitie werd in april 2022 een eerste tussentijds product – het Voorlopig Product Participatietraject (VPP), door participanten voorgelegd aan de verschillende achterbannen. Zie hier voor meer informatie.

Het verwerken van het commentaar uit de eigen achterban in een definitief voorkeursscenario bleek een onmogelijke opgave. De opdrachten die de verschillende participanten hadden meegekregen, bleken op een aantal punten onverenigbaar met elkaar. Er werd daarom gezamenlijk geconcludeerd dat een voorkeursscenario op basis van consensus niet meer haalbaar was en dus ook niet meer nagestreefd zou worden.

Groepsbreed werd wel de wens uitgesproken om door te gaan met het proces omdat wel degelijk wat bereikt was. De participanten besloten daarop gezamenlijk om het traject af te maken door vooral goed te documenteren waarover men het eens was, maar ook vast te leggen waar de meningen uiteen lagen. De bakens werden verzet van een voorkeursscenario naar een eindproduct participatietraject. RTHA zal dit eindproduct vervolgens gebruiken voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit. Omdat er geen overeenstemming zou worden bereikt, werd door participanten ook geconstateerd dat er geen afdwingbaar resultaat zou komen: het eindproduct zal geen harde afspraken bevatten en bijbehorende borging vergen. Participanten beaamden dat het aan initiatiefnemer RTHA zal zijn om de nog resterende besluiten te nemen, in acht nemende de verschillende belangen.

In deze animatie wordt het onderscheid tussen het participatietraject en de wettelijke procesgang in tekst en beeld uitgelegd.

Afronding participatietraject

De laatste fase van het participatietraject zullen worden gebruikt om het proces zorgvuldig met elkaar af te ronden. Hiervoor worden door een externe partij de berekeningen en analyses voltooid en kan - waar gewenst middels een reflectie of annotatie - gedocumenteerd worden hoe partijen aankijken tegen het eindproduct. Als laatst zal het geheel worden voorzien van een feitelijk procesverslag, van de hand van de procesbegeleiding.

Naar verwachting wordt het participatietraject in de tweede helft van november gezamenlijk afgerond. Dit betekent allereerst de publicatie van het eindresultaat, inclusief de verschillende documenten die daarbij horen. Daarop volgt de overhandiging van het eindresultaat aan de initiatiefnemer, RTHA. Daarnaast worden de verschillende overlegstructuren ontbonden en zal de procesbegeleiding haar opdracht secuur afronden. De website zal nog in gebruik blijven als informatiebron/naslagwerk over het doorlopen traject, maar niet meer beschikken over een contactfunctie.

Hiermee komt er, conform planning, een einde aan het participatietraject en begint het wettelijke traject voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit. In dat traject is RTHA als initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor communicatie en kan zij zelf partijen uitnodigen om hieraan een bijdrage te leveren. Lees hier meer over de planning.

Na afronding van het participatietraject in november en de publicatie van het eindresultaat worden de verschillende documenten ook beschikbaar gesteld op de website. Meer informatie hierover volgt.

Reactie van de bewonersvertegenwoordigers uit Schiedam en Lansingerland

Als bewonersvertegenwoordigers hebben wij de afgelopen twee jaar constructief maar kritisch deelgenomen aan het overleg over de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Ons doel was om te komen tot een toekomstmodel voor RTHA waarin voor omwonenden vanuit ‘het recht op rust’ een goed leefklimaat bereikt kan worden met minder ervaren hinder. De belangen van de diverse deelnemers bleken echter te ver uiteen te liggen om tot een gezamenlijk scenario te komen.

Alhoewel gaande het traject enkele goede suggesties langskwamen is er geen samenhangend geheel van maatregelen dat aan ons uitgangspunt voldoet. Ook al was het voor ons al sinds de consultatie van onze achterban in mei duidelijk dat de diverse belangen niet te verenigen waren, zijn wij wel blijven opkomen voor ons doel.

De kern van de discussie draait voor ons om, door mevr. Rintel (CEO KLM) in het Algemeen Dagblad als de alomvattende oplossing naar voren gebracht , hinderbeperking door stillere vliegtuigen. Als bewonersvertegenwoordigers zien wij het inzetten van stille vliegtuigen niet als oplossing voor minder hinder, maar als oorzaak van méér hinder. Een ‘stil’ vliegtuig is niet hoorbaar stiller, maar ‘stiller’ leidt wel tot méér vliegen. En meer vliegen is, zoals in het interview met mevr. Rintel naar voren komt, wel hetgeen moet samenhangen met de inzet van stillere vliegtuigen. Dat rechtstreekse verband wijzen wij af. In het interview met mevr. Rintel constateerde de journalist al, dat “technologie ( door de sector altijd als oplossing naar voren geschoven) nooit voldoende is gebleken”.

Als bewonersvertegenwoordigers van Schiedam en Lansingerland willen wij de volgende elementen terugzien in een nieuw LHB voor RTHA:
* Een volwaardige nachtrust voor omwonenden middels een volledige nachtsluiting van acht aaneengesloten uren.
* Een extensie-/calamiteitenregeling vergelijkbaar met die welke bij Lelystad Airport is afgesproken.
* Een vermindering van het aantal vluchten met groot handelsverkeer in de periode van zeven tot negen uur in de ochtend en van negen tot elf uur 's avonds. 
* Geen belemmeringen voor spoedeisend maatschappelijk verkeer (trauma) en altijd voorrang hiervoor boven vakantievluchten.

Thea van de Coevering-van Heesewijck en John Witjes