Categorieën

Service

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: de PvdA

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: de PvdA
Politiek

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: de PvdA

  • Kor Kegel
  • 12-03-2022
  • Politiek
Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: de PvdA

Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.

Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.

De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Als dat dan toch zo is, dan kun je twee dingen doen. De programma’s gewoon negeren. Of de krenten uit de pap halen. Ook subjectief. Vandaag een poging met het verkiezingsprogramma van de PvdA.

PvdA-programma: weg met de enge plekjes in de stad!

SCHIEDAM – Of je nu alleen AOW hebt of een veelvoud modaal, huurt of koopt, achter een bureau zit, ondernemer bent of met je handen werkt… de PvdA gaat voor een beter Schiedam voor iedereen. “We gaan voor een stad waar ieders stem telt, iedereen deelneemt en ieders belangen worden verdedigd. Daarbij zijn betrouwbaarheid van de overheid en vertrouwen in de inwoners noodzakelijke ingrediënten. Dat kan alleen in een stad waar we tegenstellingen overbruggen, elkaar vertrouwen en investeren in elkaar.”

Zo begint de PvdA een verhandeling over tien bouwstenen voor een beter Schiedam. Een gezonde dosis pragmatisme hoort bij de benadering van de stedelijke problemen, zegt de partij, 'want gemeentekwesties pak je nu eenmaal niet aan met louter ideologie'.

In de hierna volgende berichtgeving over het verkiezingsprogramma van de PvdA is de volgorde van de tien bouwstenen aangehouden.


Woningen die Schiedam nodig heeft 
Bouwen om fijn en fatsoenlijk te wonen, om ruimte te creëren voor bestaande en nieuwe Schiedammers en om de stad mooier te maken, dat vraagt volgens de PvdA om aandacht. “Er is een grote behoefte aan betaalbare huizen zoals voor starters, ouderen en studenten. Tegelijkertijd moeten we ruimte bieden aan het midden- en hogere segment om wooncarrière mogelijk te maken en kwetsbare wijken de benodigde impulsen te geven. Veel woningen verkeren in een gebrekkige staat, dat moet beter door bijvoorbeeld renovatie of sloop”, schrijft de PvdA.

“Het creëren van schaarste door opkopers en huisjesmelkers moet hard aangepakt worden. Woninguitbuiting met toenemende misstanden zoals overbewoning en excessieve huurprijzen gaan wij actief tegen. Bijvoorbeeld door een zelfbewoningsplicht en het actief begeleiden van bewoners richting de huurcommissie.”


Leefbaarheid kwetsbare wijken stevig aanpakken 
De PvdA vindt het écht nodig om delen van de oude stadswijken aan te pakken. Verpauperde panden moeten worden opgekocht en opgeknapt. Met de Rotterdamwet moet de gemeente eisen stellen aan nieuwe bewoners voor een gezonde populatie. Het onderhoudsniveau van de straten moet omhoog. Ook wil de PvdA doorgaan met de aanpak van de problematiek rondom de huisvesting van Midden- en Oost-Europeanen door voortzetting van de MOE-landeraanpak.

Huisjesmelkers en malafide uitzendbureaus moeten hard worden aangepakt. De PvdA streeft naar regelgeving, waarmee snel en effectief ingegrepen kan worden.


Samen voor hen die het moeilijk hebben 
De PvdA gaat uit van ieders eigen kracht, maar als je het écht lastig hebt, financieel of persoonlijk, dan moet je op je stadsgenoten en de gemeente kunnen rekenen. De PvdA wil daarom aandacht voor armoedebestrijding en (gezins)ondersteuning, niet van achter het bureau maar bij de mensen thuis en op straat. De PvdA ziet namelijk ook veel ‘stille’ armoede: mensen die niet naar de voedselbanken durven, die al jaren zonder gas en licht zitten. Signalering is dan een belangrijk punt voor wijkteams, scholen, huisartsen enzovoorts.

“In Schiedam zijn er gelukkig ook veel vrijwilligers en instanties die zich inzetten met goede concrete resultaten. Samen geven we steun aan hen die dat nodig hebben. Het hoort bij de solidariteit waar wij voor staan en het betaalt zich terug in de maatschappij”, aldus de PvdA.


Goede zorg dichtbij 
De zorg moet goed, bereikbaar en betaalbaar zijn, zodat alle Schiedammers toegang hebben op het moment dat ze zorg nodig hebben. De PvdA wil de zorg dichtbij houden, voldoende handen aan het bed, mantelzorgers ondersteunen en minder bureaucratie bij gemeentelijke regelingen.

Informatie over zorg moet duidelijk en eenvoudig zijn, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen. De PvdA wil meer inzetten op preventieve zorg en gezonde leefstijlen. Ook met beperkte beschikbare middelen en aandacht voor eigen verantwoordelijkheid blijft het belangrijkste dat mensen kunnen rekenen op solidariteit en adequate zorg.


Kansen voor elk kind 
Inzet op kansengelijkheid is een groot goed voor de PvdA en door de Coronacrisis nog harder nodig dan voorheen. Samen met scholen, (kinderopvang)organisaties, leraren, ouders en kinderen wil de PvdA de ongelijkheid in het onderwijs tegengaan met goede onderwijskwaliteit, voldoende gekwalificeerde leraren en het aanpakken van leerachterstanden. De PvdA wil degelijke schoolgebouwen met ventilatiesystemen die voldoen aan de gestelde eisen.

De PvdA blijft knokken voor een goede aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en scholen en de aansluiting en afstemming tussen onderwijs en zorg.

Bestrijding van laaggeletterdheid blijft een speerpunt.


Ondernemerschap bevorderen
De PvdA vindt Schiedam een aantrekkelijke stad voor het bedrijfsleven. De infrastructuur en bereikbaarheid zijn goed en door de ligging aan de Nieuwe Maas kan Schiedam internationaal denken.

“Wij ondersteunen de ontwikkelingen van de Offshore Valley en vinden dat de gemeente een cruciale rol kan spelen in de verdere ontwikkeling van het havengebied. Wij kijken ook naar onze binnenstad en zien de mogelijkheden om het centrum uit te bouwen met bijzondere winkels, uniek vakmanschap en echte Schiedamse creativiteit. Wij helpen start-ups, ondersteunen het MKB en zorgen dat Schiedam een plek is met bedrijvigheid. Met werkgelegenheid voor Schiedammers als resultaat!” jubelt de PvdA in het verkiezingsprogramma.


Je veilig voelen in de hele stad 
Schiedam kan veiliger, vindt de PvdA. “We staan voor benaderbare wijkagenten op straat. Het werk van de politie wordt ondersteund door lik-op-stukbeleid. De boa’s zijn een belangrijke aanvulling op het werk van de politie, maar het mag nooit zo zijn dat zij worden ingezet voor werk dat eigenlijk door de politie gedaan hoort te worden. Komt de politie daar niet aan toe, dan moeten er meer agenten bij”, vindt de PvdA.

De PvdA wil de wijken en straten zo inrichten dat ze veilig zijn en de bewoners en bezoekers zich er veilig voelen. “Enge plekjes moeten verleden tijd worden door betere verlichting en andere maatregelen.”

Uiteindelijk is voorkomen beter dan genezen. De PvdA zet daarom in op preventie met zichtbaar buurt- en jongerenwerk op straat en op de scholen.


Prachtige binnenstad doorontwikkelen 
Schiedam is een historische, kunstzinnige en gastvrije stad en dat moeten we ten volle benutten, vindt de PvdA. “De oude binnenstad heeft ontzettend veel potentie. Potentie die al gedeeltelijk benut wordt door goede horecagelegenheden, fijne gespecialiseerde winkels en mooie musea. Wij vinden het belangrijk om deze aantrekkingskracht verder te stimuleren, samen met de inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers. Op de Hoogstraat is nog veel te winnen door het aanpakken van de leegstand en er kunnen meer festiviteiten in de stad georganiseerd worden.”

De PvdA wil ruimte geven aan hen die de binnenstad aantrekkelijk maken voor zowel inwoners als bezoekers. “Dat straalt uiteindelijk af op alle Schiedammers.”


Mét de Schiedammers voor groen en duurzaam 
De PvdA bevordert en ondersteunt de duurzaamheid van woningen in Schiedam. “We leggen het niet vanuit de gemeente op, maar bepalen samen mét de inwoners. We stimuleren lokale initiatieven. Met Woonplus spreken we af dat woningisolatie en andere energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd, zonder dat de huur voor Schiedammers wordt verhoogd.”

De PvdA staat ook voor behoud en uitbreiding van kwalitatief hoogwaardig groen in de wijken en parken. De schaarse hoeveelheid groen in Schiedam moet worden beschermd. In bijvoorbeeld het Prinses Beatrixpark mag niet gebouwd worden. De PvdA gaat in de wijken voor variatie en hoge kwaliteit in beplanting van perkjes en groenstroken.


Slimmer vervoeren en parkeren 
De PvdA vindt het belangrijk dat het reizen van, naar en binnen Schiedam zo prettig en praktisch mogelijk is. In heel Schiedam moet er daarom een fijnmazig en frequent openbaar vervoer zijn. Om de bereikbaarheid te vergroten wil de PvdA dat de gemeente investeert in een betere verbinding tussen Schiedam-Noord en de rest van de stad. Op termijn wil de PvdA dat het openbaar vervoer gratis wordt, om te beginnen met gratis ov voor de minima.

De parkeerdruk en parkeeroverlast vindt de PvdA in veel delen van Schiedam te hoog. “Wij willen dat samen met de bewoners oplossen met maatwerk waarbij betaald parkeren ook een oplossing kan zijn. Daarnaast zorgen wij er ook voor dat er voldoende laadpunten in stad beschikbaar zijn voor elektrische voertuigen.”