Categorieën

Service

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: LOS

Verkiezingsprogramma’s  over van alles en nog wat: LOS
Politiek

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: LOS

  • Kor Kegel
  • 14-03-2022
  • Politiek
Verkiezingsprogramma’s  over van alles en nog wat: LOS

Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.

Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.

De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Als dat dan toch zo is, dan kun je twee dingen doen. De programma’s gewoon negeren. Of de krenten uit de pap halen Ook subjectief. Vandaag een poging met het verkiezingsprogramma van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS).


LOS-programma: alle musea in Schiedam moeten fuseren

SCHIEDAM – “Wij zijn geen meelopers van politiek Den Haag”, zegt Lokaal Onafhankelijk Schiedam in de eerste zinnen van het verkiezingsprogramma. “Wij hanteren liberaal gedachtegoed, waarbij de burger doet wat hij zelf kan en de overheid de helpende hand biedt waar burgerkracht alleen niet voldoende is.”

Schiedam is voor LOS een stad waar ieder zich thuis moet voelen. De Nederlandse cultuur, taal en democratische waarden staan voorop en zijn leidend “Onze stad is een constante uitdaging, een stad van uitersten met potentieel, maar ook veel problemen”, zegt LOS. “Helaas staat Schiedam vaak in de verkeerde Top 10-lijstjes. Helaas zijn er nog lege winkels en verloederde plekken. Maar ook zijn er ongeopende schatkisten.”

“Ons doel is van Schiedam meer te maken dan een stad waar het geriefelijk en leefbaar wonen is. Wij willen meer. Wij willen dat iedereen zich prettig voelt en trots is op zijn stad, waar voorzieningen ‘up to date’ zijn, de onderlinge sociale samenhang goed is en er optimaal gebruik gemaakt wordt van de vele voorzieningen en faciliteiten die onze stad biedt.”


Openbare ruimte en verkeer
Automobilisten zijn van harte welkom in de stad, zegt LOS. “We gaan ze niet wegpesten door straten af te sluiten of ze onnodig door de hele stad te laten rijden.”

Veiligheid in het verkeer is een belangrijk speerpunt voor LOS. Daarom: aanpakken van gevaarlijke kruisingen door middel van ledverlichting en goede naleving van de snelheden in woonwijken. Het neerzetten van een 30-km-bord vindt LOS schijnveiligheid zolang er niet gehandhaafd wordt. “Dan liever gewoon een 50-km-regime en goede handhaving met vaste snelheidscamera’s. Borden met smileys die boos kijken helpen niet.”

LOS vindt dat er veel te veel schotelantennes zijn. Lelijk en rommelig en een toonbeeld van gebrek aan integratie, want die ‘heimwee-oren’ zijn bedoeld om op de hoogte te blijven wat er in het land van herkomst gebeurt, zegt LOS. “Op zich is hier niets mis mee, maar als de enige mediabron de tv van het geboorteland is, dan mislukt integratie.” Bij nieuwbouw behoort voorgeschreven te worden dat er geen schotelantenne geplaatst mag worden, vindt LOS.

LOS wil een zwaardere bestraffing van milieudelicten, voor zeeschepen, inzet van werklozen bij extra onderhoud van de buitenruimte, tijdelijke invulling van braakliggende terreinen en lege panden.

Een lang gekoesterde wens van LOS is de aanleg van een autoverbinding via de Polderdwarsweg naar het bedrijventerrein Rotterdam-Noordwest.


Zorg en welzijn
LOS vindt het belangrijk, ook omwille van duurzaamheid, dat er goed omgesprongen wordt met materiële zorgvoorzieningen. Woningen moeten blijvend aangepast worden. Dus geen traplift plaatsen en hem een half jaar later weer wegdoen en elders een nieuwe traplift plaatsen. Er moet ingezet worden op revisie van scootmobiels en rolstoelen.

Laaggeletterdheid en taalachterstand zijn grote problemen in Schiedam. Met name allochtone kinderen komen op de basisschool zonder dat ze een woord Nederlands spreken. Thuis staat de tv aan van het vaderland en er wordt de kinderen niet voorgelezen in het Nederlands. Dat moet veranderen, vindt LOS. Burgers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.


Veiligheid in de buurt
LOS vindt het geen geheim dat veel inbraken, straatroven, oplichterij en geweldsdelicten terug te voeren zijn op bepaalde bevolkingsgroepen. Met name uit Oost-Europa komen criminele bendes bewust hierheen met verkeerde bedoelingen. Ook zijn er bepaalde groepen die bij de politie bekend zijn: veelplegers,

drugsverslaafden of draaideurcriminelen. LOS wil alle mogelijke middelen inzetten om de pakkans voor deze personen te vergroten. Illegalen in Schiedam dienen zo snel mogelijk te worden opgespoord, vervolgd en uitgezet. “Indien integratie niet lukt, is remigratie het enige alternatief.”

LOS wil de ouderwetse wijkagent terug. Er moeten meer wijkagenten komen. Hun thuishonk moet in de wijkcentra zijn. LOS wil in iedere wijk een buurtpreventieteam en cameratoezicht waar nodig evenals preventief fouilleren.

LOS vindt het van groot belang om meldingen van radicalisering niet te bagatelliseren. Het ophangen of meevoeren van buitenlandse vlaggen in de openbare ruimte is niet toegestaan, benadrukt de partij.

“In Schiedam kijken we elkaar recht in het gezicht. Daar horen geen gezichtsbedekkingen, boerka’s of bivakmutsen bij. In eigen woning of in de moskee prima, maar niet op straat.”


Sociale samenhang
LOS wil vrijwilligers zo goed mogelijk faciliteren en een steuntje in de rug geven. Vrijwilligers worden ondersteund door professionals. Personen die een uitkering krijgen doen in ruil hiervoor vrijwilligerswerk dat bij hen past. Jongeren kunnen bijvoorbeeld computerles geven aan ouderen in wijkcentra of thuis.

Mensen die om wat voor redenen niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen, worden gesteund en gestimuleerd om zo veel mogelijk aan het sociale

leven mee te kunnen doen. Senioren en sociaal zwakkeren worden gestimuleerd om mee te kunnen doen in het digitale tijdperk door computer- en tabletlessen.

De wijkcentra zijn het hart van de wijk en moeten blijven kloppen. Vanuit hier worden burgerinitiatieven ontplooid. 


Wonen in Schiedam
LOS streeft ernaar dat iedere Schiedammer een woning kan vinden die bij hem of haar past. Het aanbod van woningen moet zo zijn dat men makkelijk wooncarrière kan maken, maar dat men ook een stapje terug kan doen als bijvoorbeeld de kinderen de deur uit zijn. Voor senioren moet het mogelijk zijn zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een levensloopbestendige woning.

De woningvoorraad in Schiedam is deels slecht onderhouden en sluit niet goed aan bij de wensen en eisen van de bewoners. Bij nieuwbouw ligt voor LOS de nadruk op invulling van braakliggende terreinen en op sloop of herbouw van slechte woningen in een aantal wijken.

Het mag niet zo zijn dat Schiedam sociaal zwakkeren uit buurgemeenten aantrekt, omdat deze gemeente zich wel aan de afspraken rond bouw van sociale woningen houdt en buurgemeenten niet. Er moet een beter evenwicht komen in de woningvoorraad. Minder woningen in de sociale sector en meer in het midden en hoger segment. Belangrijk is wel dat ook starters in Schiedam een woning kunnen vinden, bijvoorbeeld in te verbouwen leegstaande kantoorpanden.

Statushouders behoren geen voorrang te krijgen.

LOS wil dat Schiedam de woonlasten lager houdt dan vergelijkbare gemeenten.

Nieuwbouw moet ruim opgezet worden met aandacht voor bestaande oude bomen, groen- en speelvoorzieningen en ook voldoende parkeervoorziening.

Het Prinses Beatrixpark moet de groene long van de stad blijven.


Kopen in de binnenstad
Rotterdam en vele andere winkelcentra in de omgeving zuigen koopkracht weg uit Schiedam. Ook het veranderende koopgedrag van de consument, waarbij internet de fysieke winkel steeds meer verdringt, zorgt ervoor dat het bestaande winkelarsenaal in de Schiedamse binnenstad niet meer geheel gevuld kan worden. Dit blijven nastreven is een illusie en is gedoemd te mislukken, zegt LOS. “De leegstand van de winkels wordt mede veroorzaakt door de Schiedammer zelf. Als klanten wegblijven kan zelfs de meest enthousiaste ondernemer het niet redden. Wij willen stimuleren dat bewoners van onze gemeente hun geld uitgeven in eigen stad.”

LOS is voorstander van een kleiner compacter winkelhart in het centrum. Er moet echter voor gewaakt worden dat de kritische ondergrens niet overschreden wordt.

Als het aanbod aan winkels in het centrum te klein wordt, komt men niet meer winkelen in het centrum.

LOS pleit niet voor het invoeren van betaald parkeren in de Nolenslaan en de Hof van Spaland, maar wil wel dat een bezoek aan Schiedam-Centrum niet gemeden wordt door dure parkeertarieven of slechte bereikbaarheid.

De versnippering van winkels buiten de winkelcentra moet een halt toe geroepen worden. LOS is tegen winkelfuncties in moskeeën.

Met terrasvergunningen en precariobelasting moet soepeler omgegaan worden.

Ook blurring (het vermengen van kleinschalige horeca in de detailhandel) moet kunnen, als er geen overlast voor of bezwaar van omwonenden is.


Eén directie voor alle musea
Schiedam heeft een rijk cultureel leven. Schiedam heeft veel toonaangevende kunstenaars. Voorbeeldige kunstenaars die niet alleen aanzien hebben, maar ook in staat zijn dit commercieel in te zetten en Schiedam positief op de kaart te zetten. LOS ziet echter een wildgroei van culturele instellingen en stichtingen die veelal draaien op gemeentelijke subsidie. LOS wil af van overbodige subsidies.

LOS is trots op het Schiedamse theater dat dankzij directeur Rob Roos is uitgegroeid tot een parel in de regio, die bovendien een solide businesscase heeft. Het theater heeft grote ambities met een nieuwe entree aan de Broersvestzijde, een theatercafé en een eigen theaterrestaurant, maar LOS tekent aan dat de bezoekers niet afgeleid moeten worden van een bezoek aan de binnenstad om de plaatselijke middenstand en horeca te ondersteunen.

LOS is tegen subsidiëring van instellingen die zich richten op een specifieke culturele of godsdienstige doelgroep. Cultuurbeoefening moet binden, niet segregeren.

LOS wil dat alle musea in Schiedam fuseren en één management en directie krijgen. In ruil voor gemeentelijke ondersteuning moeten kunstenaars zich meer inzetten voor de toeristische promotie van de stad en bij cultuureducatie. In lege ruimtes wil LOS wel pop-up-exposities zien. Culturele instellingen vinden duurzaam onderdak in leegstaande panden tegen een redelijke vergoeding. Gesubsidieerde muziek- en toneelgezelschappen moeten zich meer in de stad laten zien, vindt LOS.

LOS wil meer promotie van Schiedam voor watersporttoerisme.


Sport voor een ieder
LOS pleit voor sportverenigingen voor alle gezindten. “De tijd van verzuiling is voorbij.”

Belangrijk is dat sportbeoefening voor iedereen toegankelijk is. Ook openbare sportaccommodaties moeten te allen tijde toegankelijk zijn voor alle bewoners. “Geen aparte zwemuren voor alleen vrouwen.”


Duurzame gezinsplanning
De klimaatproblematiek is urgent. LOS is daarom voor reductie van de uitstoot van CO2 en fijnstof. Maar het grootste milieuprobleem is de stijgende wereldbevolking. Iedere nieuwe wereldburger is een potentiële vervuiler, die zijn ecologische voetstap zet. Duurzame gezinsplanning is een effectieve klimaatmaatregel. De religieuze dwangmatigheid om veel kinderen te krijgen moet bestreden worden.

LOS pleit ervoor om de luchtvervuiling door houtverbranding in open haarden en barbecues een halt toe te roepen en over te stappen op elektrische apparaten.


Dierenwelzijn
LOS wil aandacht voor dieren en huisdieren die geen stem hebben, maar wel recht hebben op een fatsoenlijke behandeling. Een dierenpolitieteam of grotere bekendheid van het landelijke meldnummer ‘144 red een dier’ kan hieraan bijdragen.

Voor dierenmishandelaars wil LOS een levenslang verbod om dieren te houden.

LOS wil meer losloopgebieden en een verplicht muilkorven van potentieel gevaarlijke honden. In een geciviliseerd land moet ritueel slachten onmiddellijk verboden worden.


Ondernemers op eigen grond
Ellenlange procedures bij vergunningverlening of visies die ondernemersplannen dwarsbomen zijn voor LOS onverteerbaar. Bedrijven moeten de grond onder hun bedrijf kunnen kopen. De opbrengsten worden alleen ingezet voor structurele economische verbeteringen in de stad.

Jonge innovatieve bedrijven worden gefaciliteerd in leegstaande kantoorpanden.


Bestuur en organisatie
Het bestuur van de gemeente is er voor de bewoners, maar LOS vindt het een illusie dat een stad zo bestuurd kan worden dat iedereen tevreden is. Om de kloof tussen burger en bestuur kleiner te maken is het belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt en de burger vanaf dag één nauw betrokken wordt bij wat er gaat gebeuren, het zogenaamde participatieproces.

Informeren, raadplegen, adviseren en meebeslissen (coproduceren) zij de treden van de participatieladder. Maar niet als eenrichtingsverkeer. De burgers kennen de straten en buurten beter dan de gemeente. Dan zijn dure externen niet nodig. Burgerparticipatie moet op het hoogste niveau zijn. Burgerkennis moet  volop worden benut.

LOS is voor de gekozen burgemeester.

Een burgerinitiatief kan leiden tot een bindend referendum.

Bij ambtelijke sollicitaties wordt bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in Schiedam woont.