Belangrijke stap naar bouw Havenveste

16-03-2021 Nieuws Kor Kegel

In het midden bestuurder Ben de Koning van de Frankelandgroep, links wethouder Fahid Minhas en rechts wethouder Patricia van Aaken: gedrieën tekenden zij vanochtend een overeenkomst om de bouw van Havenveste aan de Nieuwe Haven mogelijk te maken

Vandaag zagen we een mooi voorbeeld welke stappen er allemaal gezet moeten worden voordat een mooi bouwplan tot realisatie komt. Er moesten handtekeningen worden gezet onder een overeenkomst die de bouw van Havenveste naderbij moet brengen. Havenveste is de beoogde uitbreiding van Frankeland. Aan de Nieuwe Haven komt het appartementencomplex op de plek waar zich nu het Shell-pompstation, de garage Kalfsbeek en bowlingcentrum De Walvis bevinden. Het zal op zijn vroegst begin 2024 worden opgeleverd.  

De overeenkomst die getekend werd is – schrik niet van de terminologie – een anterieure exploitatieovereenkomst. Zo’n overeenkomst is altijd nodig als de overheid en de initiatiefnemer vooraf afspraken maken over procedures nog voordat daadwerkelijk planologische besluiten worden genomen. In de anterieure overeenkomst van vanochtend ging het om afspraken tussen de Frankelandgroep en de gemeente Schiedam. Zaken als bestemmingsplanwijziging, grondruil, bouwrijp maken en duurzaamheid worden in de overeenkomst geregeld.  

In augustus 2019 werd een intentieovereenkomst getekend. Het gemeentebestuur van Schiedam zegde daarin de volle medewerking toe om tot realisatie van Havenveste te komen in een fase dat de Frankelandgroep zich de benodigde grond nog moest verwerven. Zonder de zekerheid van bereidwillige medewerking van de gemeente was de aankoop van de grond en gebouwen aan de Nieuwe Haven een te groot risico geweest. 

Vanochtend kwamen de ondertekenaars van toen opnieuw bijeen voor een nieuwe overeenkomst waarin als het ware de voortgang wordt bezegeld. Bestuurder Ben de Koning van de Frankelandgroep en wethouders Fahid Minhas en Patricia van Aaken plaatsten hun handtekeningen die de noodzakelijke uitbreiding van seniorenhuisvesting dichterbij brengt. Het gaat bij Havenveste om 62 zorgwoningen met kantoorruimte, fysiotherapie en ruimte voor beweging. Havenveste maakt een vergroting mogelijk van de brasserie van Frankeland en het geeft aanleiding om de hoofdingang aan de Sint Liduinastraat te verplaatsen naar een logistiek handiger plek. 

Een belangrijke ontwikkeling dus,  noodzakelijk omdat het tekort aan verpleeghuisplaatsen en ouderenwoningen groeit en niet alleen in Schiedam. Bij de Frankelandgroep vermindert het de druk op de bijna tweehonderd personen tellende wachtlijst. Het plan speelt in op het Pact Wonen & Zorg dat in juni 2019 werd gesloten tussen de gemeente Schiedam, DSW Zorgverzekeraar, Woonplus, Argos Zorggroep en de Frankelandgroep.  

Als alles volgens plan verloopt, start de bouw van HavenVeste in het eerste kwartaal van 2022. Vanwege de onder HavenVeste te realiseren parkeerkelder zal de bouw zeker twee volle jaren vergen. 

Ben de Koning: “Vorige week dinsdag zijn we officieel eigenaar geworden van de terreinen en opstallen waar straks HavenVeste gebouwd gaat worden. En nu tekenen we een overeenkomst met de gemeente Schiedam waaruit mag blijken dat we het over alles eens zijn wat met de komst van HavenVeste te maken heeft. Twee mooie stappen op weg naar nog betere faciliteiten voor onze huidige en toekomstige cliënten, onze medewerkers en de stad Schiedam. En daar doen we het allemaal voor!”  

Een bijzondere omstandigheid was vanochtend dat wethouder Minhas zijn laatste belangrijke handtekening zette voordat hij morgen voor de VVD wordt gekozen in de Tweede Kamer. Niet dat hij dan meteen wethouder-af is, want hij wordt pas op woensdag 31 maart beëdigd als kamerlid, maar het werk als wethouder staat nu vooral in het teken van overdracht aan zijn opvolgster Antoinette Laan-Geselschap, voorheen wethouder in Rotterdam. Zij zit nu in de Tweede Kamer en komt naar Schiedam, een soort stuivertje wisselen dus met Fahid Minhas.