Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat; het CDA

11-03-2022 Politiek Kor Kegel


Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.

Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.

De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Als dat dan toch zo is, dan kun je twee dingen doen. De programma’s gewoon negeren. Of de krenten uit de pap halen Ook subjectief. Vandaag een poging met het verkiezingsprogramma van het CDA.

CDA-programma: wonen en zorg zijn fundamenten van het bestaan

SCHIEDAM – Het hebben van een woning is volgens het CDA het fundament van je bestaan: de fundering die nodig is om op te groeien, je te ontwikkelen, een gezin te starten of prettig oud te worden. Het CDA constateert echter dat er op dit moment te weinig geschikte woningen zijn. Daar waar wel woningen zijn, zijn deze door de prijsstijgingen van de afgelopen jaren vaak slecht te betalen. Hierdoor is het voor veel mensen onmogelijk om een geschikte woning te vinden.

Het CDA wil bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang voor inwoners van Schiedam. Om speculanten en investeerders tegen te gaan wil het CDA een bewoningsplicht. Dat moet onderdeel worden van de verkoopvoorwaarden van nieuwe woningen.

Om starters een kans te geven om te beginnen met hun wooncarrière wil het CDA dat Woonplus zijn verantwoordelijkheid neemt door een groot aantal huurwoningen in het segment tussen 750 en 1000 euro te bouwen. Het CDA spreekt de woningcorporatie ook aan op haar verantwoordelijkheid in de bouw van doorstroomwoningen voor senioren. Dat is niet alleen goed voor de woonbehoefte van toekomstige senioren; ook stimuleert dit de doorstroom op de woningmarkt.

Het CDA wil meer variatie in woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorginstellingen. De gemeente zou moeten samenwerken met organisaties zoals Knarrenhof en locaties beschikbaar stellen om gemeenschapsgerichte woonvormen zoals hofjes te realiseren.


Meer groen
In een groene woonomgeving voelen mensen zich gezonder. Het CDA wil de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken om te bewegen, te spelen en elkaar te ontmoeten. “Wij zetten ons in voor schone, goed onderhouden en veilige speelplaatsen in de wijk,” staat in het verkiezingsprogram.

De gemeente moet ervoor zorgen dat wijken tijdig worden opgehoogd en dat de ontstane achterstand wordt ingehaald. Dat biedt gelijk de gelegenheid voor meer groen in de wijk. Bewoners moeten meer inbreng krijgen over het groen in hun buurt. De gemeente faciliteert de bewoners waar nodig met materialen en kennis.


Bereikbaarheid
Het CDA wil zich inzetten voor een betere bereikbaarheid en veiligheid in het verkeer. “Wij willen het fietsen stimuleren en zetten ons in voor ruimere fietspaden”, klinkt het. “Wij zetten ons in voor de aanleg van een station Kethel, dat voor de bewoners van Schiedam-Noord een enorme ontsluiting zal zijn”, zegt de partij.

Waar het nodig is voor de veiligheid wil het CDA 30-km-zones gerealiseerd zien, evenals oplossingen voor een betere doorstroming zoals op het kruispunt van de Zwaluwlaan en de Schiedamseweg,


Sociale zekerheid
Het CDA vindt betaald werk de beste vorm van sociale zekerheid. Betaalde arbeid geeft mensen niet alleen een zelfstandig verdiend inkomen; het biedt ook mogelijkheden tot verdere zelfontplooiing en het opdoen van sociale contacten. Het geeft mensen het gevoel erbij te horen in de samenleving.

Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 55 jaar, die structureel meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, moeten van het CDA een vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht.

Het CDA zet in op duurzaam werk. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg.

“Mensen die in de bijstand zitten, helpen we met een lokale basisbaan. Dit is een parttimebaan die meer opbrengt dan de bijstandsuitkering en gericht is op het doorstromen naar een volwaardige baan.


Opleiding als springplank
Een goede opleiding is de springplank naar een volwaardige baan, vindt het CDA. “Ieder kind verdient de mogelijkheid om zijn eigen unieke talenten te ontwikkelen. Het is belangrijk dat scholen en instellingen maatwerk leveren, zodat elk talent tot gelding wordt gebracht. Goed onderwijs is voor jongeren niet vrijblijvend, maar schept de verplichting om zich daarvoor volledig in te zetten.”

Veel kinderen in het basisonderwijs willen meer informatie en ondersteuning bij hun keuzes voor vervolgonderwijs en beroepsmogelijkheden. Het CDA wil dat de gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven de handen ineenslaan om kinderen te helpen met informatie bij hun keuzes.

Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding. Ondernemers ervaren op hun beurt een tekort aan (nieuwe) opgeleide medewerkers. Het CDA wil daarom dat de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven verbetert om jongeren aan een stageplek te helpen en opleidingstrajecten te ontwikkelen voor de specifieke werkgelegenheid in de regio.

De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. “We willen dat scholen gestimuleerd worden om scholieren kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties. Zo willen we dat jongeren ervaring opdoen met het leveren van een bijdrage aan de samenleving en het werken in een (vrijwilligers)organisatie”, zegt het CDA.


Dalend lees- en schrijfniveau
De laaggeletterdheid is veel te hoog, vindt het CDA. In het dagelijks leven hebben te veel mensen moeite met lezen en schrijven. In Schiedam gaat het naar schatting om 32 procent van de inwoners. “Ook zien we dat het lees- en schrijfniveau van Nederlandse jongeren daalt. In Nederland is bij een kwart van de leerlingen de leesvaardigheid onvoldoende om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Wij pakken het aan door onze communicatie aan te passen, maar bijvoorbeeld ook door het stimuleren van initiatieven als taalcoaches en taalmaatjes vanuit de bibliotheek en de wijken", staat in het verkiezingsprogramma.

“We nemen deel aan lokale allianties om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden te kunnen bereiken en hen te verwijzen naar leeraanbod. Bij de lokale allianties betrekken we ook ondernemingen”, zegt de partij. Het CDA wil het leesonderwijs versterken en de ‘lol in lezen’ terugkrijgen. Voorlezen – thuis en op school – moet meer gestimuleerd worden.


Steun voor wie een ander helpt
Het CDA is stellig: “We hebben elkaar nodig.” Zoals de partij een woning ziet als fundament voor ontwikkeling, zo ziet de partij zorg voor elkaar als het fundament onder de samenleving. “Zo lang we goed voor elkaar zorgen. kunnen we iedere uitdaging aan.”

Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Het CDA-programma vermeldt: “Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem te komen door respijtzorg en dagopvang en maken de aanvraag daarvan eenvoudiger.”

Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo nodig hulp van deur tot deur, wil het CDA. Er moet meer aandacht zijn voor jongeren die naast hun opleiding mantelzorg bieden. “Rond de Dag van de Mantelzorg zetten wij mantelzorgers in het zonnetje met een mantelzorgcompliment.”


Eenzaamheid 
Het CDA belooft zich in te zetten om eenzaamheid tegen te gaan. “Nabuurschap en het omzien naar elkaar worden gestimuleerd vanuit de gemeente. Wijkcentra waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren kennen, zijn onmisbaar.”

Wijkcentra dienen ook de plaats te zijn voor aandacht voor preventie, informatie, ondersteuning, bewegen en zingeving. Het kunnen ook de plekken zijn waar huisartsen en andere zorgverleners dicht bij de mensen kunnen werken. “We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen”, schrijft het CDA.


Ouderen
Het CDA ondersteunt verpleeghuizen die ruimte nodig hebben om uit te breiden. Voor mensen in de laatste levensfase moet er goede zorg en ondersteuning zijn met aandacht voor levensvragen.

Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen de gemeente op orde zijn. “Wij brengen de bestaande mogelijkheden verder onder de aandacht. Hierbij is ook aandacht voor maatschappelijke initiatieven zoals buurtvervoer.”

Op hogere leeftijd worden ouderen meer kwetsbaar voor oplichting en (kleine) criminaliteit via internet. Dat heeft volgens het CDA grote impact op hun gevoel van veiligheid. De partij wil meer voorlichting. Politie, banken en bedrijven moeten extra aandacht geven aan meldingen van ouderen.


Duurzaamheid
De verduurzaming van de maatschappij moet van het CDA betaalbaar en behapbaar zijn voor inwoners. “We vinden dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een collectieve energievoorziening, maar dat ze altijd een eigen keuze kunnen maken.”

In 2050 moeten alle woningen in Schiedam van het gas af. Dat vindt het CDA een hele opgave. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan, wil het CDA dat er voor de inwoners zorgvuldige afwegingen worden gemaakt. Zo moet bekend zijn welke (regionale) warmtebronnen ingezet worden, op welke plekken en tegen welke prijs voor de inwoners. Inwoners moeten er altijd en vroegtijdig bij worden betrokken.

Het CDA wil energiearmoede tegengaan: “Het CDA maakt zich er in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens.”

Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm. Het CDA wil opvang en hergebruik van regenwater bevorderen.Gerelateerd