Renovatie 144 woningen in Nieuwland

05-02-2018 Wonen Redactie

Appartementen in de Alphons Ariënsstraat worden vernieuwd; foto: Arie van Oosterom


SCHIEDAM - In de omgeving van de Johan de Wittsingel worden dit jaar 66 woningen gerenoveerd. Ook 78 appartementen in de Alphons Ariënsstraat worden grondig aangepakt.

Deze maatregelen zijn vastgelegd in de prestatieafspraken die Woonplus, de gemeente en het Sobo (Schiedams Overleg Bewonersorganisaties) hebben gemaakt.

De woningen in de Staatsliedenbuurt rond de Johan de Wittsingel krijgen een nieuwe keuken, douche en toilet. Verder worden ze grondig geïsoleerd en wordt de gasaansluiting vervangen door elektrische verwarming.

Woonplus bereidt dit jaar ook de renovatie voor van twee complexen in de Lorentzlaan en van 44 appartementen rondom de De Meesterstraat/Mgr. Nolenslaan.

Deze stappen zijn een concrete uitwerking van de afspraken die de drie partijen hebben gemaakt voor het realiseren van de doelstellingen uit de Woonvisie Schiedam 2030. In de prestatieafspraken komen zowel de bestaande als nieuwe woningen aan bod, maar wordt ook gewerkt aan de woonomgeving, de beschikbaarheid (ook voor specifieke doelgroepen) en betaalbaarheid van sociale huurwoningen en wordt gewerkt aan specifieke doelen voor wat betreft duurzaamheid en CO2-reductie.

In de Woonvisie staat centraal dat Schiedam een beter afgewogen woningvoorraad en meer verschillende woonmilieus wil ontwikkelen. De gemeente Schiedam wil de wijken Nieuwland en Groenoord verder herstructureren, gekoppeld aan sociale actieprogramma's.Voor april wordt besloten over de herontwikkeling van het gebied Van Heuven Goedhartstraat/M.C.M. de Grootstraat in Nieuwland. Voor Groenoord-Zuid onderzoeken gemeente en Woonplus dit jaar of het haalbaar is om de herstructurering te versnellen en komend jaar al te beginnen met de zogenaamde 'visievorming'.

In Schiedam-Oost wordt gewerkt aan de herontwikkeling van de Wetenschappersbuurt: de oplevering van de eerste woningen, de bouw van de woningen in de tweede fase en de sloop van woningen in de derde fase. Verder worden dit jaar 72 sociale huurwoningen aan het Fabriplein in Schiedam-West gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 46 eengezinswoningen met tuin.

Woonplus, Sobo en gemeente hebben verder voor dit werkjaar afspraken gemaakt op het gebied van maatschappelijke opvang voor ‘kwetsbare Schiedammers’. Het gaat daarbij om het voorkomen van dakloosheid en het bieden van een tussenopvang richting zelfstandig wonen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de opvang, huisvesting en begeleiding van statushouders.

Woonplus zal verder meewerken aan de reductie van de uitstoot aan kooldioxide. De gemeente heeft als doelstelling 'dertig procent CO2-reductie in 2030' ten opzichte van 1990. In de periode tot 2021 zal de woningcorporatie daartoe verschillende projecten realiseren. Verder werken de gemeente en Woonplus samen met andere partijen in het project 'Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte' om deze wijken voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas. In 2018 wordt verdiepend onderzoek verricht naar mogelijkheden en consequenties voor de eindgebruikers en de betrokken partijen.Gerelateerd