Categorie├źn

Service

CDA: waarden en normen

CDA: waarden en normen
Politiek

CDA: waarden en normen

  • Ingezonden
  • 08-03-2022
  • Politiek
CDA: waarden en normen

INGEZONDEN - Volgende week wordt Schiedammers gevraagd hun stem uit te brengen op één van de kandidaten op de twaalf kieslijsten die in onze stad dingen naar gunst van de kiezer. Schiedam24 bespreekt dezer dagen de belangrijkste punten uit de verkiezingsprogramma's van deze twaalf partijen. Maar we vroegen hen ook om zelf eens op papier te zetten wat ze de kiezer graag willen laten weten. Waarvan gaat het politieke hart sneller kloppen, wat onderscheidt de partij van de andere, wat voor bijzondere plannen hebben ze met Schiedam in de komende jaren? Vandaag, als eerste, het CDA.

"Elementaire normen in onze samenleving staan onder druk. Op zich legitieme protesten leiden steeds vaker tot intimidatie, geweldsincidenten en vernieling. Het lijkt erop dat de elementaire fatsoensnormen in onze samenleving niet meer als vanzelfsprekend door iedereen geaccepteerd worden. Maar ook dat grote groepen in de samenleving zich niet meer verbonden voelen met onze samenleving. 

Het CDA hecht al sinds de jaren dat Jan-Peter Balkenende aan het bewind was aan waarden en normen. Hij sprak over: 'Fatsoen moet je doen'. We spreken over 'waarden en normen' in plaats van 'normen en waarden', want het begint bij waarden, waar je een norm uit afleidt.

Voor individuele mensen zijn de waarden en normen bepalend voor de keuzes die ze maken. Voor een samenleving voor hoe je met elkaar samenleeft.
Waarden en normen gaan over goed omgaan met elkaar en over fatsoen, maar ze reiken dieper en verder: van het meewegen van de belangen van toekomstige generaties bij de beslissingen van vandaag, tot het vasthouden aan solidariteit in moeilijke tijden, of van het uitgangspunt dat zorg altijd over mensen gaat tot het zuinig en zorgvuldig omgaan met geld. 

Het CDA vindt waarden ook voor zichzelf essentieel en hanteert de basisbegrippen gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap en publieke gerechtigheid. Deze basisbegrippen, of zo u wilt uitgangspunten, liggen niet alleen aan de basis voor de standpuntbepaling in de gemeenteraad, maar ook voor de manier van politiek bedrijven in het algemeen. 

Gespreide verantwoordelijkheid

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief: vanuit het beginsel van gespreide verantwoordelijkheid wordt eerst de verantwoordelijkheid gelegd bij de samenleving en pas daarna bij de overheid. De samenleving kan vaak beter het probleem bij de hand nemen dan de overheid. Mensen, buurten, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft al die verschillende mensen en organisaties het vertrouwen en ruimte dat ze doen wat ze kunnen, de burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat zij moet doen. 

Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid: de overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor wie kwetsbaar en afhankelijk zijn.

Solidariteit

Als gemeenschap zijn wij verplicht om alle mensen die voor een belangrijke levensopgave staan, die ze niet alleen kunnen vervullen, te steunen on die opgave te vervullen. Het CDA zet in op betrokken burgers om de onderlinge verbondenheid te versterken. In door de overheid georganiseerde hulp moet de persoonlijke factor zichtbaar en voelbaar zijn. Vanwege het belang van onderlinge verbondenheid waardeert het CDA gezin en familie als de eerste en belangrijke oefenplaatsen voor moraliteit.

Rentmeesterschap

De term rentmeesterschap verwijst naar het woord rentmeester. Een rentmeester is iemand die voor de eigenaar een goed beheert en er de administratie over voert, om het uiteindelijk weer in de handen van de eigenaar over te geven en verantwoording af te leggen over het beheer. Een rentmeester jaagt het bezit er niet door, maar beheert het zorgvuldig om het, zo mogelijk aangevuld, terug te geven aan de eigenaar of door te geven aan de volgende rentmeester. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur: We hebben de natuur én de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van onze kinderen en van de generaties die na ons komen. Dat vraagt dat we ook in onze omgang ermee verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn ook creativiteit en innovatie nodig. Dit besef is evenzeer nodig als het gaat om de zorg voor de aarde. De steeds schaarser wordende grondstoffen dwingen ons om op korte termijn keuzes te maken. 

Inwonerparticipatie

Samenleven kan niet alleen en keuzes moeten worden gemaakt. Dat is niet altijd makkelijk. Het CDA Schiedam zal zich de komende vier jaar nog meer gaan inzetten vanuit de genoemde vier uitgangspunten en zich nog meer richten op de verbinding met de Schiedammers.

We zoeken daarbij actief input vanuit de samenleving, van professionals op de werkvloer, van burgers en vanuit de praktijk. Inwonerparticipatie is daar een wezenlijk onderdeel van. Wij zien inwonerparticipatie als een instrument om samen met inwoners te verbinden, te informeren, te wegen en in gezamenlijkheid te komen tot het maken van keuzes. 

In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen pleit het CDA Schiedam dan ook voor meer inwonerparticipatie en het betrekken van inwoners bij beleid en uitvoering. Het motto waarmee CDA Schiedam de campagne is ingegaan luidt dan ook: 'Samen met u!' Het CDA Schiedam wil samen met de Schiedammers werken aan een stad waarin iedereen ertoe doet en waarin alle Schiedammers hun talent inzetten om de stad vooruit te helpen. Het CDA Schiedam doet dan ook een appèl, een beroep op iedereen om Schiedam in een betere staat door te geven aan de volgende generaties. Het CDA Schiedam wil dat niet alleen doen door zorgvuldig beheer en onderhoud van de publieke ruimte. Maar ook door een bijdrage te leveren aan het ontraadselen van de vraagstukken van vandaag door gerichte oplossingen te zoeken voor zowel de klimaat- en milieuproblematiek, de hernieuwbare energie, als het bestrijden en voorkomen van armoede, het in te zetten op versterking van de veiligheid in Schiedam en op bestrijding van criminaliteit en overlast.

Inwonerparticipatie krijgt, als het aan het CDA Schiedam ligt, een vaste plek in de gemeentelijke besluitvorming: inwoners denken mee en beslissen mee over veranderingen in hun omgeving! Vervolgens onderzoeken we hoe we dat vorm kunnen geven, bijvoorbeeld met expertpanels of andere nieuwe vormen zoals Buurtberaad.

Het CDA Schiedam wil naar nieuwe verhoudingen tussen de inwoners en de gemeente, naar een, zoals voormalig CDA-er Pieter Omtzigt het noemde, 'een nieuw sociaal contract' op basis van openheid, respect, liefde en omzien naar elkaar.