Categorieën

Service

Politici argwanend: meer vluchten mogelijk door andere berekening

Politici argwanend: meer vluchten mogelijk door andere berekening
Nieuws

Politici argwanend: meer vluchten mogelijk door andere berekening

  • Kor Kegel
  • 14-03-2024
  • Nieuws
Politici argwanend: meer vluchten mogelijk door andere berekening

Lars Klappe


SCHIEDAM – Commotie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: door een andere rekenmethode is er geluidsruimte ontstaan, waardoor er vanaf Rotterdam The Hague Airport (RTHA) meer vluchten kunnen plaatsvinden. Lars Klappe van Groen Links-PvdA heeft er schriftelijke vragen over gesteld en krijgt bijval van vijf statenleden van andere fracties.

Klappe schetst de ontstane situatie. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of het Rotterdamse vliegveld zich aan de geluidsnormen en regels houdt. Gebeurt dat niet, dan kan de ILT maatregelen nemen en dwangsommen of boetes opleggen. Na elk jaar stelt de ILT een handhavingsrapportage op, waarin de resultaten van het toezicht staan.

Onlangs presenteerde de ILT de rapportage over 2022-2023. In de rapportage wordt beschreven dat recent de Regeling burgerluchthavens is gewijzigd. Het betreft een aanpassing in de berekening van de geluidbelasting voor vluchten voor spoedeisende hulpverlening en politietaken. Door de andere rekenwijze is geluidsruimte vrijgekomen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de directie van het vliegveld hebben afgesproken dat die vrijkomende geluidruimte alleen ten goede mag komen aan spoedeisend maatschappelijk verkeer (politie- en traumahelikopter) en niet aan de commerciële luchtvaart.

Tot zo ver lijkt er niets aan de hand, maar Klappe merkt op dat deze bestuurlijke afspraken niet in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en daardoor buiten het formele toezicht van de ILT vallen. Het Statenlid voelt nattigheid, want voordat de Regeling burgerluchthavens werd gewijzigd, dreigde er een overschrijding van de grenswaarde. De luchthaven zou de ruimte vast willen benutten, denkt hij.

Met statenleden van de SP, D66, Christen Unie, Volt en Partij voor de Dieren vraagt Klappe hoe het college van Gedeputeerde Staten hiertegen aankijkt. Wat vindt het college van GS ervan dat door een andere rekenmethode er mogelijk meer vluchten zullen plaatsvinden vanaf RTHA?

De politici wijzen erop dat er in het verleden afspraken met de luchthaven zijn gemaakt over het aantal nachtvluchten. Deze afspraken zijn niet nagekomen. Dat geeft de vragenstellers weinig vertrouwen dat de nieuwe afspraken tussen het ministerie en het Rotterdamse vliegveld nu wel nagekomen worden. Ze willen weten of GS dat vertrouwen wel hebben, en op basis waarvan.

In het coalitieakkoord 2023-2027 van de provincie Zuid-Holland staat dat de hinder voor omwonenden van de luchthaven moet worden teruggedrongen en dat het aantal nachtvluchten moet worden beperkt. Klappe en zijn collega’s vinden het onwenselijk dat de ILT niet kan handhaven op het aantal commerciële vluchten en nachtvluchten binnen de geluidsruimte. Binnenkort formuleert het college van GS een zienswijze op het Luchthavenbesluit van minister van I & W, Mark Harbers. De statenleden willen dat in die zienswijze wordt aangedrongen op wettelijke mogelijkheden om te handhaven op het aantal vluchten (zowel nachtvluchten als commerciële vluchten).