Categorieën

Service

Kerkgemeenschap in beroep tegen Nieuwe Kethelpoort

Kerkgemeenschap in beroep tegen Nieuwe Kethelpoort
Nieuws

Kerkgemeenschap in beroep tegen Nieuwe Kethelpoort

  • Redactie
  • 02-12-2023
  • Nieuws
Kerkgemeenschap in beroep tegen Nieuwe Kethelpoort

Kaart uit het vastgestelde bestemmingsplan; de kerk plus voorterrein zijn rood omlijnd


SCHIEDAM - Evangeliegemeente De Deur heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het plan voor De Nieuwe Kethelpoort. De 190 woningen die moeten komen op de plek van de voormalige scholengemeenschap Nieuwelant, dreigen daarom langer op zich te laten wachten.

De mensen achter De Deur vrezen ernstige hinder als gevolg van de nieuwbouw. De evangelische gemeente is sinds begin vorig jaar gevestigd in de voormalige rk Sint-Jan de Doperkerk. “Het bestreden bestemmingsplan leidt tot parkeeroverlast, lichthinder, schaduwhinder en zichthinder en heeft een ernstig negatief effect op het gebruik en het gebouw, als kerk maar ook voor andere doeleinden binnen de huidige bestemming”, zo laat pastor Jan Veenstra namens de kerkgemeenschap de staatsraad weten. “Tevens leidt het plan tot hinder/overlast (genotsafname) van de huidige en toekomstige bezoekers van het kerkgebouw.”

Directe hinder zal er zijn als gevolg van het bouwen van het nieuwbouwcomplex, maar ook daarna zal De Deur dus inleveren waar het het genot van de kerkruimte betreft. “Ook wordt er onvoldoende rekening gehouden met de functie van het pand als gebedsinstelling met een belangrijke publieke en maatschappelijke functie.”

De Deur verwijst daarbij naar een schrijven van de Schiedamse Raad van de Kerken aan de gemeente: er is een tekort aan panden voor de Schiedamse kerkgenootschappen. “Het is dan ook belangrijk dat er bij een ontwikkeling in de buurt van een bestaand pand rekening wordt gehouden met de functie en het maatschappelijk belang van dergelijke instellingen. Door het inklemmen van het pand ontstaat een situatie waarin op korte termijn en in de toekomst een vrije beoefening van deze functie in het geding komt”, zo schrijft Veenstra in het beroep dat bij de staatsraad is aangetekend.

Concreet verzet De Deur zich tegen de ligging van het te bouwen complex. Woningen en een fietsenstalling worden ‘pal tegen het kerkgebouw’ gerealiseerd. De stalling gaat voor ‘kabaal’ zorgen, vreest De Deur. Verder wordt een en ander zo gebouwd dat er sprake is van ‘steegjesvorming’ ‘en dat nodigt uit tot verdere overlast’. “Voorts wordt achter het kerkgebouw, op de Schermerhornlaan, een aanrijroute beoogd voor de parkeergarage. De Deur heeft significante bezwaren hiertegen, voornoemde punten kunnen niet anders dan een significante waardevermindering (planschade) tot gevolg hebben.” Alles overziend vindt de kerkgemeenschap dat er bij het ontwerp van De Nieuwe Kethelpoort onvoldoende rekening is gehouden met de omgeving. “De gebouwen in de nieuwe ontwikkeling houden geen rekening met de bestaande bebouwing in de omgeving en de ruimte wordt enorm ingeperkt. Dit zorgt voor een drukke stedenbouw met privacy, overlast, meer schaduw/minder zon, windhinder, uitzicht- en lawaaiproblemen.” Verder lijkt het De Deur onontkoombaar dat de parkeerdruk in het gebied rond de kerk fors oploopt. 

Opmerkelijk is de opmerking in het beroep dat ‘om de rekensom kloppend te maken, de parkeereis wordt gesaldeerd met de ROC-school (Nieuwelant en opvolger Brandersstad, red.)’. “Dit is niet passend. Er wordt vanuit gegaan dat er 620 leerlingen, telkens, aanwezig waren in de ROC-school en dat alle 31 lokalen telkens bezet waren - waaruit blijkt dit, dit wordt nergens onderbouwd. Bovendien geldt dat kinderen die een MBO-opleiding volgen, doorgaans jonger dan achttien jaar zijn en dat daarmee de auto-parkeerbehoefte in de openbare ruimte minimaal is.”

Gezien de gebrekkige onderbouwing van zaken als de geluidsbelasting, de bezonning en de parkeerdruk vraagt De Deur de Raad van State om het bestemmingsplan 'De Nieuwe Kethelpoort' te vernietigen.

Volgens een woordvoerder van de staatsraad kan behandeling van het beroep op een rechtszitting ‘nog wel maanden’ op zich laten wachten., mede gelet op de hierboven ingebrachte punten.