Categorieën

Service

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: het AOV

Verkiezingsprogramma’s  over van alles en nog wat: het AOV
Politiek

Verkiezingsprogramma’s over van alles en nog wat: het AOV

  • Kor Kegel
  • 06-03-2022
  • Politiek
Verkiezingsprogramma’s  over van alles en nog wat: het AOV

Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.

Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.

De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Als dat dan toch zo is, dan kun je twee dingen doen. De programma’s gewoon negeren. Of de krenten uit de pap halen Ook subjectief. Vandaag een poging met het verkiezingsprogramma van het AOV.

AOV-programma: ook zorgen voor de ouderen van morgen

SCHIEDAM – De ouder wordende Schiedammer moet overal kunnen komen. Dat betekent volgens het AOV: goed openbaar vervoer, ook in de avonduren, verdere uitbreiding van de ringbus, die vanaf 2022 voor het eerst een traject gaat uitvoeren.

De groep ouder wordende Schiedammers neemt dusdanig toe dat hier nadrukkelijk rekening mee moet worden gehouden: levensbestendig wonen, voorzieningen en contacten in de wijk, zorgmogelijkheden in de wijk, buurtondersteuning en bereikbaarheid voor vragen en problemen. Alles dient gericht te zijn op ondersteuning en zo lang mogelijk zelfstandig in onze stad kunnen verblijven. Voor de ouder wordende Schiedammer is het belangrijk, dat zij of hij gehoord wordt, mag meepraten en dat er bij elk nieuw plan rekening met hem of haar wordt gehouden.

Het AOV heeft niet alleen zorg voor de ouderen, gehandicapten, mindervaliden, visueel gehandicapten en slechthorenden, maar ook voor onze kinderen, die feitelijk de toekomstige ouderen zijn. “Wij hebben zorg voor de toekomst.”


Openbare orde en veiligheid
“Steeds vaker zien we dat met name senioren het doelwit zijn van onder andere woningovervallen, babbeltrucs, phishing mails of roofovervallen. Het is van groot belang, dat Schiedam inzet op veilige en leefbare wijken, het tegengaan van criminaliteit en het weerbaar maken van onze inwoners.”

De gemeente moet waar mogelijk helpen met het versterken van het politiekorps om veiligheid op straat te bevorderen en huiselijk geweld tegen te gaan.

Zet de wielklem in om opzettelijk fout parkeren door buitenlanders tegen te gaan, bepleit het AOV. Boetes moeten ten goede komen aan de gemeente. De informatieuitwisseling tussen politie en lichtblauwe brigade moet beter.

Andere hoofdpunten: goede voorlichting om inwoners weerbaar te maken, subsidie voor het beveiligen van woningen, meer wijkagenten op straat, meer cameratoezicht.


Woningbouw
De bouw van negenduizend woningen zorgt voor zeer grote druk op de stad. Het AOV vindt dat de projecten die nu zijn ingetekend moeten worden voortgezet, maar dat nieuwe projecten niet meteen moet worden opgepakt. “Dus doe wat in Nieuw-Mathenesse, Schieveste, Dirkzwager, het Bachplein, maar ga niet meteen elke vierkante meter van onze stad vol bouwen. De afweging tussen groen, bedrijven en wonen lijkt nu door te slaan naar wonen. Daarbij is bouwen in Midden-Delfland, het Beatrixpark en de Poldervaartzone geen optie. We willen dus ook geen flat achter scholengemeenschap Spieringshoek en geen woningbouw op Thurlede. We maken daarbij een uitzondering voor het gebied van station Kethel, maar dat moet wel met meer respect voor het groen.”

De sociale huurwoningen die nu worden gesloopt zitten aan de onderkant van de sociale huurmarkt, de woningen die ervoor terugkomen juist aan de bovenkant. “We vinden het belangrijk dat ook onze inwoners met de laagste inkomens een goede woning kunnen betrekken.”

Inzet op woonoverlast blijft keihard nodig. In Oost en West ziet het AOV de overlast eerder toe- dan afnemen. De gemeente heeft met de Rotterdamwet een middel in handen om woonoverlast te bestrijden. Het AOV wil uitbreiding naar meer gebieden.


Bewonersondersteuning
Het AOV vindt het niet meer subsidiëren van het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO) nog steeds een verlies. Er zou een huurdersondersteuning 2.0 moeten komen of een uitbreiding van de gemeentelijke inzet bij het helpen van bewoners. We willen het huurteam, SOBO en de Huurdersondersteuning van Woonplus koppelen.

In elke wijk moet een contactpunt zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, vragen kunnen stellen, hulp kunnen zoeken en ook professionele ondersteuning en hulp kunnen vinden. Het wijkoverleg heeft een vernieuwingsslag nodig.

Informatieavonden moeten meer naar inspraakavonden worden omgebogen. Betrek bewoners vroeg bij herinrichting van hun eigen wijk. “We willen meer doen om buurtbewoners zelf verantwoordelijk te maken voor projecten in hun wijk.”

Er wordt door de gemeente krampachtig vastgehouden aan een structuur van zes wijkondersteuningsteams. Het AOV pleit voor een structuurverandering. Minder, maar beter zichtbaar. Eén in het centrum en één in Noord. En altijd open!

“Onze bewoners hebben na zes jaar nog steeds onvoldoende beeld van wat de wijkteams nu precies doen. Dat vinden wij een kwalijke zaak.”

Hoofdpunten: een aparte wethouder voor ouderenbeleid. goede ondersteuning van vrijwilligers, gezinnen met een minimuminkomen helpen met voorzieningen om toch overal mee te kunnen blijven doen.


Ruimte en verkeer
Schiedammers zien dat hun wijk achteruitgaat op het gebied van schoon, heel en veilig. Dat is een probleem in de hele stad. “We willen daarom meer lokale inzet van Irado, zet weer wijkteams in, desnoods aangevuld met mensen via Stroomopwaarts. Maak het makkelijker om afval aan te bieden voor onze inwoners!”

Om te zorgen dat de Schiedammers zich meer bewust worden van het veranderende klimaat, is het belangrijk dat het NME, De Boshoek, de Stadsboeren en Irado gaan samenwerken.

“We willen inzetten op meer en beter groen. De afgelopen periode zijn er veel bomen gekapt. Het AOV wil een uitbreiding van het bomenbestand. Nu telt Schiedam ongeveer 50.000 bomen, we willen er 5000 bij in de raadsperiode 2022-2026. Dat betekent dus een boom voor een boom + extra bomen.”

De motie van het AOV over de ringbus is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. “Nu gaat het om de uitvoering. Maar het AOV wil meer: de verbinding met de Beukenhof blijft voor ons, zelfs na al die jaren, nog steeds belangrijk. Het doortrekken van de tram naar een te bouwen station Kethel en verder over de ’s-Gravelandseweg.”

De ontsluiting van Noord moet beter, de rotonde op de Slimme Wetering kan beter. “We willen een verkeerscirculatieonderzoek voor heel Schiedam laten doen. Daarin moeten knelpunten worden geïnventariseerd en oplossingen gevonden.”

Verkeersoplossingen moeten niet worden betaald door parkeerheffingen. “We willen betaald parkeren alléén invoeren als de meerderheid van de bewoners van een wijk hier voorstander van is.”

Voorts: uitbreiding van Argos Mobiel en bankjes bij OV-haltes waar veel ouderen opstappen. 


Binnenstad
Er moet meer groen worden toegevoegd met meer bankjes in de binnenstad. Ook moet er gekeken worden naar opties voor openbare toiletten. De winkelplint moet in stand blijven op de Hoogstraat. “We willen meer differentiatie van winkels. We willen meer horecabeleving toevoegen op plekken in de binnenstad, bijvoorbeeld door een punt op het Land van Belofte toe te voegen of een plein voor de ingang van Theater aan de Schie. Nu zijn de Grote Markt en Koemarkt de centrale plekken.”

“Maak gebruik van succesvolle verenigingen die het visitekaartje en trekker zijn voor onze stad.”


Cultuur en sport
Het AOV wil meer aandacht voor kleine culturele verenigingen, waarbij ook wordt gekeken naar huisvestingsmogelijkheden. Het AOV was vier jaar geleden al voor een nieuwe ingang voor Theater aan de Schie, “maar we zijn er nog niet.” Een nieuwe ingang moet opnieuw bevochten worden in de coalitiebesprekingen.

In het erfgoedbeleid is Kethel opgenomen als beschermd dorpsgezicht; het AOV wil dat dat ook vast komt te liggen in omgevingsplannen en andere visies. Het AOV wil daarnaast onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het aanvragen van de Unesco-status voor de molens.

Het AOV is voor het behoud van zwembad Zuid. Op de locatie zou een multifunctioneel zwembad en sportaccommodatiecomplex moeten komen, waar aandacht blijft voor revalidatiezwemmen en ouderenzwemmen. Ook moet het idee onderzocht worden om naast het zwembad en bij het recreatiegebied Maasboulevard een stadscamping te realiseren.

In de komende periode moet sporthal Margriet worden vervangen. Het AOV wil een nieuwe sporthal aan de Hargalaan. Dat zou kunnen leiden tot een andere kijk op zwembad Groenoord. Een nieuw bad kan ook De Kulk in Vlaardingen vervangen.

Het sportcomplex op Thurlede is aan vervanging toe.


Onderwijs
Onderwijs wordt bekostigd vanuit het Rijk, de gemeente gaat met name over de onderwijshuisvesting. Het AOV wil investeren in vergroening van schoolpleinen en meer sportlessen. Schoolzwemmen is ook een prioriteit van het AOV.

Het AOV gelooft met name in openbare scholen: “We willen ten behoeve van inclusiviteit minder bijzondere scholen.”

Er is meer samenwerking nodig tussen de basisscholen en de bibliotheek, het theater, musea en cultuurverenigingen.

Anti-pesten en de geschiedenis van Schiedam moeten in het onderwijs meer aandacht krijgen.

Het AOV wil buurtwinkels uitbreiden met tools in de strijd tegen laaggeletterdheid.


Bijstand
Het AOV vindt dat de bijzondere bijstand en het armoedebeleid instrumenten zijn voor bewoners die onvoldoende inkomsten genieten. Ondernemers en zzp’ers die onder de uitkeringsnorm leven, moeten ook gebruik kunnen maken van voorzieningen.

De gemeentelijke heffingen mogen niet verhoogd worden om de gaten van de begroting te dichten. Het AOV is altijd duidelijk geweest over hondenbelasting: afschaffen zodra het kan. De leges zijn al verlaagd, maar ermee stoppen is beter.


Voorspraak
Het AOV wil dat de gemeente beter luistert naar bewoners. “We moeten naar een andere vorm van participatie. Stel één punt op wijkniveau vast. De wijkregisseurs moeten meer in contact met bewoners komen en het centrale aanspreekpunt voor contact richting de gemeente zijn.”

Voorspraak, inspraak en samenspraak, zo  moet het. Zonder draagvlak is een plan niet uit te voeren. Burgemeester en wethouders moeten ambassadeurs zijn van een andere bestuursstijl: open, naar buiten gericht. “Als je wilt dat je inwoners geïnteresseerd zijn in het bestuur en politiek, moet je daar meer voor doen.”