In regio liggen mogelijkheden voor banen mensen met arbeidsbeperking

16-08-2019 Nieuws Desiree Curfs

Foto's: Angelique van Woerkom


OPINIE - "Dalende trend banenafspraak: minder mensen met arbeidsbeperking aan het werk!" Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts, uitte onlangs op twitter haar zorgen over de arbeidsmarkt voor mensen die wat minder voorzelfsprekend hun werk invullen en mogelijk minder productief zijn. Op verzoek van Schiedam24  legt zij uit waar haar zorgen uit bestaan - en hoe we in Schiedam het aantal banen voor mensen-met-een-beperking kunnen vergroten.

Vier jaar geleden was het jaar van de decentralisaties in het sociale domein. Het idee was sympathiek: we geven gemeenten zelf deze taken, zodat ze de mogelijkheid hebben het verschil uit te maken voor hun inwoners.

Het Rijk gaf vervolgens veel minder geld mee dan nodig was. Daarnaast vond het Rijk ook dat het wel toezicht moest kunnen houden op al die honderden gemeenten en maakte het regelgeving die de vrijheid van gemeenten beperkte. Het sympathieke idee blijkt vier jaar later in de uitvoering te knellen.
Gemeenten kampen met enorme tekorten door de decentralisaties. De beschikbare middelen passen niet bij de opgaven.

De Participatiewet waar ik zelf uitvoering aan mag geven, leidde tot een zeer beperkte toegang voor mensen met een arbeidsbeperking. Na zeventig jaar sociale werkplaatsen werd bedacht dat deze voorziening niet nodig is, want de markt kan hier een prima invulling aan geven. De sociale werkvoorzieningen hielden oneigenlijk mensen vast en dat was beperkend voor de ontwikkeling voor deze kwetsbare groep, zo heette het.

Ook hier was het idee sympathiek: we voelen ons gezamenlijk als overheid en markt verantwoordelijk een plek te creëren voor mensen die extra aandacht nodig hebben en een lagere productiviteit bieden. Hierdoor zouden er veel meer mogelijkheden zijn om bij het individu een passende werkplek te vinden. De mogelijkheden waren immers onbegrensd: de gehele arbeidsmarkt in plaats van het beperkte aanbod in de sociale werkvoorziening.

De eerste rapporten verschenen deze zomer: de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is lager dan voor de invoering van de Participatiewet. Niet omdat gemeenten en ondernemers niet willen overigens. Wel omdat de spelregels vanuit de Rijksoverheid niet eenvoudig zijn en de compensatie die nodig is voor extra begeleiding en verlaagde capaciteit. beperkt is.

Ongetwijfeld zal er na het zomerreces debat gevoerd worden over deze rapporten. Wie weet levert het iets op. Ondertussen vertrouwen we inderdaad maar op de sympathieke gedachte dat we regionaal samen het verschil kunnen uitmaken. Dat gaat dan wellicht niet altijd even vlot als we allemaal willen, en soms moeten we wel heel creatief zijn, maar we maken stapjes.

Want uiteindelijk hadden ze dat vier jaar geleden wel goed begrepen. Lokaal bestuur, lokale ondernemers en uitvoeringsorganisaties weten elkaar beter te vinden. Ze werken vanuit een gezamenlijk belang hun regio beter te maken.

Laten we dus hopen dat het Rijk de uitkomsten van de rapporten ter harte neemt en ons regionaal minder beperkingen biedt en de middelen beschikbaar stelt die daarbij nodig zijn. En laten ze zich daarbij realiseren dat de infrastructuur van de sociale werkvoorziening waardevol blijft, zowel voor overheid als ondernemers.

Want of ondernemers nu dat ene plekje in hun bedrijf weten te creëren of voor een groep mensen werk uitbesteden aan het sociale werkbedrijf: in beide gevallen draagt het eraan bij dat mensen mee kunnen doen ondanks hun beperking.

Samen maken we werk van werk voor iedereen!Gerelateerd