Verkiezingsprogramma’s, van alles en nog wat: Groen Links

10-03-2022 Politiek Kor Kegel


Het is een hels karwei om verkiezingsprogramma’s van twintig à dertig pagina’s samen te vatten in een journalistiek artikel. Waarom zou het ook nodig zijn? De meeste programma’s zijn op internet te vinden en iedereen kan ze op z’n gemak navlooien.

Toch is het nuttig om de krenten uit de pap te halen. Veel passages in verkiezingsprogramma’s hebben namelijk een sterke vanzelfsprekendheid en de argeloze lezer zou het met heel veel eens kunnen zijn. In het programma van de VVD staat heel veel dat logisch is, maar dat geldt ook voor het programma van de SP. En dat van Denk, D66, AOV, Groen Links, CDA, PvdA, PS, LOS en Ouderenpartij. En die nieuwe lijst van Marvin Janssen.

De programma’s zijn breed en gaan over alle beleidsterreinen. Samenvatten is ondoenlijk en zou per definitie subjectief zijn. Als dat dan toch zo is, dan kun je twee dingen doen. De programma’s gewoon negeren. Of de krenten uit de pap halen Ook subjectief. Vandaag een poging met het verkiezingsprogramma van Groen Links.

Groen Links-programma: sluiting van vliegveld en blurrende ondernemers

SCHIEDAM – Rotterdam The Hague Airport moet dicht. Dat is een opvallend punt in het verkiezingsprogramma van Groen Links Schiedam. Het is geen nieuw standpunt, maar opvallend waar het vliegveld (Zestienhoven) juist wil uitbreiden.

Ander bijzonder programmapunt: ondernemers moeten de ruimte krijgen om te blurren. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld winkeliers een gecombineerd aanbod doen, kledingzaken die koffie serveren, een café dat langspeelplaten verkoopt.


Werk en inkomen
Groen Links noemt het vinden, hebben en houden van werk belangrijk. “Soms hebben mensen daar hulp bij nodig. De gemeente moet die hulp geven in de vorm van ondersteuning en begeleiding. Als je geen werk vindt en daardoor geen inkomen hebt, dan kun je een beroep doen op de gemeente.”

Groen Links stelt vertrouwen en eenvoud voorop: “We gaan mensen niet overstelpen met onnodige bureaucratische regels die uitsluitend controle en repressie tot doel hebben.”

Werkverdringing wordt door Groen Links niet geaccepteerd. Ondernemen vanuit een uitkering moet mogelijk worden.

De partij wil stevig inzetten op armoedebestrijding: “Het aanvragen van ondersteuning moet voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk zijn. Daardoor voorkomen we veel leed, maar uiteindelijk ook veel onnodige kosten voor de gemeente Schiedam.”

Groen Links wil kinderarmoede aanpakken, gratis ov voor minima, een sport- en cultuurpas voor volwassenen met een minimuminkomen, een ruimhartige bijzondere bijstand, dakloosheid voorkomen en terugdringen, een lokaal schuldenlab en aansluiting bij een kredietbank die een schappelijke rente rekent. De gemeente moet een voorbeeldfunctie vervullen als schuldeiser.


Zorg
Groen Links wil meer ondersteuning voor mantelzorgers. Daarnaast is de aanpak van geweld achter de voordeur een topprioriteit. Er moet een brede aanpak komen van eenzaamheid, die bij alle leeftijden voorkomt. Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen moeten zich thuis kunnen voelen in hun wijk. Grote personeelstekorten in de zorg moeten worden tegengaan.


Onderwijs en sport
Onderwijs gaat niet alleen over kinderen en jongvolwassenen, zegt Groen Links. “Ook om- of bijscholing van de bestaande beroepsbevolking mogen we niet vergeten.”

Sporten brengt mensen samen, maakt ons gezonder en geeft plezier. Groen Links wil dat de gemeente sporten voor iedereen mogelijk maakt, goede sportvoorzieningen bevordert en verenigingen stimuleert om samen te werken. Zwembad Zuid blijft bestaan.

Geld mag nooit een belemmering zijn om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Onderwijs hoort in gezonde gebouwen. Groen Links wil een stevige inzet op natuur- en milieueducatie en het tegengaan van racisme, reeds in de schoolbanken.


Wooncrisis
We zitten in een wooncrisis, zegt Groen Links. Er zijn meer betaalbare, duurzame en passende woningen nodig. Jongeren, gezinnen en senioren smachten naar een woning, terwijl de energietransitie doorgaat en we meer behoefte hebben aan groen in onze omgeving. “We hebben op het terrein van bouwen en wonen veel plannen. Een dak boven je hoofd is immers een grondrecht. Om de wooncrisis op te lossen zullen we ook in Schiedam de komende jaren naar nieuwe en vernieuwende manieren van huisvesting moeten kijken.”

Groen Links wil vaste percentages sociale huurwoningen en woningen in het middensegment (koop en huur) bij alle nieuwbouw. Ook moeten een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding worden ingevoerd.

Leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden moeten omgevormd worden tot woningen. Leegstaand gemeentelijk vastgoed moet benut worden voor kunst, cultuur of buurthuizen.

De wijken moeten mooier en gemengder worden. Alternatieve woonvormen zoals coöperaties, woon-zorgclusters en woongroepen zouden verwelkomd moeten worden. Bij nieuwbouw moet gekeken worden naar bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets en verlagen van de parkeernormen.

Er moet grootschalig gebouwd worden voor studenten, zodat de ‘bekamering’ beperkt wordt.

Particuliere woningverbetering moet worden bevorderen. Woonoverlast moet bestrede worden. Schiedam moet stoppen met de dure en discriminerende Rotterdamwet.


Ruimte staat onder druk
De druk op de openbare ruimte is groot, zegt Groen Links. Er is veel parkeeroverlast en dat heeft grote gevolgen voor de luchtkwaliteit, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. “Als we blijven reizen zoals we dat de afgelopen decennia zijn gaan doen, dan slibt Schiedam dicht.”

“Wij willen een betere en meer uitgebreide fiets- en wandelinfrastructuur, beter openbaar vervoer en ruimte voor deelauto’s en -scooters.”

Groen Links wil een definitieve parkeeroplossing en een autoluwe binnenstad, voorts een gratis ov-abonnement voor minima en een mijd-de-spitsprogramma. De omslag naar elektrisch vervoer moet in de hoogste versnelling. De partij vindt een grote milieuzone nodig voor stedelijke distributie. 


Economie zonder afval
In de overgang naar een economie zonder afval ziet Groenlinks een cruciale rol weggelegd voor gemeenten. “Zij hebben immers inkoopmacht, zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval, voor bouwen en slopen, voor vergunningverlening en voor het lokale vestigingsklimaat. Schiedam moet dan ook doorgaan met het nemen van zijn verantwoordelijkheid.”

Energietransitie vraagt om forse investeringen in de wijken, zegt de partij. De Schiedammers moeten worden omgeschoold naar ‘groene banen’. Bedrijventerreinen moeten groen, duurzaam en levendig worden, winkels en horeca ook. Schiedam moet de rode loper uitrollen voor energiecoöperaties. Met ‘wortel en stok’ moet de gemeente zorgen dat bedrijven meedoen in de energietransitie. De gemeente intensiveert maatschappelijk verantwoord inkopen.


Groen koesteren
Binnen de beperkte ruimte van Schiedam wil Groen Links rekening houden met de behoefte aan meer woningen, aan mobiliteit en aan bedrijvigheid. Groen Links wil niet dat dat ten koste gaat van groen. Er moet zelfs meer groen bijkomen, liefst vijftig procent. Dat groen moet voor iedereen bereikbaar zijn. Parken en bermen moeten ecologisch beheerd worden. Daken kunnen ook groener worden. De gemeente zou met bewoners, verenigingen en bedrijven aan de slag moeten om hun directe omgeving zo goed en groen mogelijk in te richten.

Dierenwelzijn moet onderdeel zijn van elk relevant beleidsveld


Cultuur
Liefst ziet Groen Links dat de Schiedammers in hun eigen wijk kunnen genieten van (laagdrempelige) cultuur. Er moet een passend aanbod zijn in een verscheidenheid aan uitingen. Cultuur moet niet te financieel benaderd worden. Op het huidige cultuurbudget mag niet worden bezuinigd. Een gemeentelijk cultuurfonds voor kleine initiatieven kan helpen.

Groen Links wil jaarlijks een Welkom-in-Schiedam-dag organiseren. 


Economische broedplaats
Groen Links wil dat Schiedam een broedplaats is voor innovatieve en duurzame bedrijven. “Zo behouden we groeiende bedrijven, profiteren we van de werkgelegenheid én werken we aan een toekomstbestendig ondernemersklimaat. Zonder ondernemers geen levendige stad.”

Het gaat beter met de binnenstad en nu wil Groen Links ook de belevingswaarde verbeterd zien. “Een bezoek aan de stad moet weer een dagje uit zijn.”

In het programma staat dat de goede en persoonlijke ondernemingsondersteuning behouden moet worden. Het gaat hier om winkelstraatmanagement.


Inclusiviteit
Elkaar accepteren, dat weten we nu wel dat dat nodig is. Groen Links wil nu meer nadruk op inclusief beleid, waarin diversiteit in alle opzichten vanzelfsprekend is. De gemeente heeft een regiefunctie in dit Regenboogbeleid. Het streven recht te doen aan diversiteit is geen luxe, maar een prioriteit.


Samen veilig
Groen Links wil dat veiligheid een coproductie is van gemeente, bewoners, politie en maatschappelijke organisaties. Meer preventie en alleen repressie als dat onvermijdelijk is. Zo houden we onze samenleving niet alleen veilig, maar ook ontspannen en leefbaar.

Stigmatisering door preventief fouilleren moet worden voorkomen. Groen Links wil terughoudendheid in cameratoezicht. De Lichtblauwe Brigade mag geen vervanging zijn van de politie. Groen Links wil een ontspannen drugsbeleid. Wijkagenten moeten het aanspreekpunt in de wijk zijn.


Controle van de macht
Een open gemeente heeft baat bij kritische en veelzijdige media en gedegen journalistiek, vindt Groen Links. “Controle van de macht en het informeren van alle Schiedammers is een belangrijke taak; te belangrijk om alleen aan de politiek over te laten.” Het verkiezingsprogramma spreekt daarom van de noodzaak van een professionele en goede lokale omroep en stimulering van lokale onderzoeksjournalistiek in de vorm van een mediafonds.

Politiek Den Haag heeft te veel taken naar gemeenten geschoven zonder daar voldoende geld bij te geven. Wat Groen Links betreft mag dit nooit ten koste gaan van mensen die hulp nodig hebben. “Wij gaan dus geen ‘kaasschaaf’ gebruiken om te bezuinigen, waarbij we steeds een klein beetje bezuinigen op alle sociale voorzieningen. Keuzes over financiën moeten voor iedereen inzichtelijk en uit te leggen zijn.”

De Schiedammers moeten gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester soepeltjes kunnen benaderen. De drempel moet omlaag. Er moet onafhankelijk worden getoetst of de gemeente afspraken over participatie nakomt. Er is een lokale ombudsman nodig.Gerelateerd