Categorieën

Service

Schiedam stopt subsidie Lets Ruilwinkel en Klussendienst

Schiedam stopt subsidie Lets Ruilwinkel en Klussendienst
Nieuws

Schiedam stopt subsidie Lets Ruilwinkel en Klussendienst

  • Redactie
  • 16-05-2022
  • Nieuws
Schiedam stopt subsidie Lets Ruilwinkel en Klussendienst

SCHIEDAM - B&W van Schiedam gaat de subsidie aan Lets Ruilwinkel en Klussendienst Nieuwland stopzetten. Dit laat het college de raad weten.

Aan de stop op een financiële bijdrage ligt een huisvestingsprobleem, een weigering voor een hogere compensatie voor geleverde inspanningen en te weinig resultaat dat wordt geboekt met beide initiatieven ten grondslag.

Stichting Lets ontvangt dit jaar nog een kleine 90.000 euro subsidie, om langlopende verplichtingen na te kunnen komen. Verdere subsidieverzoeken worden afgewezen, aldus B&W.

Lets biedt een ruilwinkel (op de Noordvestsingel) en een klussendienst met een tweeledig doel: mensen met weinig inkomen en mogelijkheden verder helpen en de reïntegratie in de maatschappij van mensen die daar wat buiten zijn geraakt. Sinds 2019 ontvangt stichting Lets hiervoor subsidie van de gemeente Schiedam. 

B&W licht uitgebreid toe dat het met de subsidieverlening niet erg gladjes ging. "Op 9 maart 2022 heeft de stichting Lets een subsidieaanvraag ingediend. Deze aanvraag was te laat om mee te kunnen doen in de reguliere procedure. De stichting verkeert echter in financiële problemen. Met het oog op de belangen van de kwetsbare doelgroep en langlopende verplichtingen van de stichting, hebben wij besloten de aanvraag toch in behandeling te nemen. Een belangrijk aspect bij het al of niet voortzetten van de subsidierelatie, is de mate waarin de stichting Lets beantwoordt aan de doelstellingen die aan die subsidie zijn gekoppeld."

Een groot deel van de aangevraagde subsidie betreft het begeleiden van cliënten in participatietrajecten van Stroomopwaarts. Die organisatie neemt daarbij de financiering voor rekening. "De afgelopen jaren is gebleken dat er nauwelijks doorstroom is vanuit deze door Stroomopwaarts bij Letsruilwinkel ingekochte trajecten. Die doelstellingen zijn jaren achtereen niet bereikt: slechts zestien inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn begeleid naar meer participatie. Dit is voor de betrokken kandidaten, stichting Lets en Stroomopwaarts geen houdbare situatie. Daarnaast is sprake van een huisvestingsprobleem."

In 'intensieve' gesprekken de afgelopen periode zijn partijen er niet in geslaagd nieuwe afspraken te maken. Stroomopwaarts weigert een ruimere vergoeding voor de participatietrajecten te verstrekken aan Lets. "De thans geboden vergoeding is namelijk in lijn met de vergoeding voor participatietrajecten op andere plekken", aldus het college.

"Bij stichting LETS is echter ten onrechte de verwachting ontstaan dat de gesprekken zouden leiden tot volledige kostendekkende financiering van de Lets Ruilwinkel en Klussendienst Nieuwland. Daarom heeft men aanvankelijk geen subsidie aangevraagd bij Samen Schiedam en is genoemd acuut financieel probleem ontstaan."

B&W stelt nu het 'zeer onwaarschijnlijk' te vinden dat een subsidie-aanvraag van Lets in dat kader, voorheen of in de toekomst, wordt gehonoreerd, 'gezien de hoge kosten van de Lets Ruilwinkel en de Klussendienst Nieuwland en bovenstaande problematiek'.

Ontbrekende financiën betekenen het einde van Lets, zo verwacht B&W. "Met het oog op de belangen van de kwetsbare doelgroep van de stichting hebben wij het voornemen om verdere subsidieaanvragen af te wijzen, maar voor 2022 nog wel eenmalig een kortdurende subsidie te verstrekken." Het gaat om een bedrag van een kleine negentigduizend euro. Verder wil het college de stichting vragen om een plan voor de afbouw van haar activiteiten. "Wij zijn bereid financieel bij te dragen aan de uitvoering van zo’n plan, mits dit op korte termijn leidt tot een zorgvuldige afbouw van de activiteiten, waarbij de belangen van de cliënten voorop staan." Met de bijdrage moet het mogelijk zijn de klussendienst en ruilwinkel tot 1 augustus te blijven aanbieden en te werken aan een afbouwplan, zo verwacht B&W. Een goede overdracht van cliënten is volgens het college zeer gewenst

"In ons besluit om de subsidierelatie te beëindigen wegen wij mee dat andere initiatieven van sociale ondernemers in Schiedam een professionaliseringsslag hebben doorgemaakt. Die zijn daardoor minder afhankelijk van hun oorspronkelijke initiatiefnemers. Deze sociale ondernemers hebben cofinanciering en hun huisvesting op orde. De bedrijfsvoering bij stichting LETS blijkt kwetsbaar, zowel op personeel en financieel gebied."