Categorieën

Service

Nieuw Kennisnetwerk Burgerbetrokkenheid stelt zich voor

Nieuw Kennisnetwerk Burgerbetrokkenheid stelt zich voor
Nieuws

Nieuw Kennisnetwerk Burgerbetrokkenheid stelt zich voor

  • Ingezonden
  • 18-04-2022
  • Nieuws
Nieuw Kennisnetwerk Burgerbetrokkenheid stelt zich voor

INGEZONDEN - Een nieuw initiatief uit 'het maatschappelijk middenveld' van Schieadam: het Kennisnetwerk Burgerbetrokkenheid Schiedam. Het netwerk - dat in de fase dat het werd opgezet de naam Burgerplatform Schiedam droeg, stelt zichzelf voor door middel van onderstaande bijdrage.

"Het kennisnetwerk, waar inmiddels zo’n 25 maatschappelijk actieve en betrokken Schiedammers lid van zijn, heeft zich de afgelopen tijd onder meer ingezet om in Schiedam een Burgerberaad gerealiseerd te krijgen en heeft daarnaast een aantal burgerinitiatieven ondersteund.

Binnen het kennisnetwerk worden ervaringen, kennis en goede praktijkvoorbeelden uitgewisseld over belangrijke onderwerpen die spelen op het terrein van de woon-, werk- en leefomgeving in Schiedam. De deelnemers van het netwerk willen dit ‘om niet’ ter beschikking stellen aan burgers, lokale maatschappelijke organisaties en ondernemers en maar ook aan de gemeente Schiedam. Voorbeelden van de expertise waar het kennisnetwerk mee bezig is of aan de slag gaat: de energietransitie, de kwaliteit van de (groene) leefomgeving in verschillende wijken in Schiedam, de bereikbaarheid in en van Schiedam, betaalbare woningen voor verschillende groepen Schiedammers, bestrijding van de vereenzaming en andere ontwikkelingen in het sociale domein.

De missie van het Kennisnetwerk Burgerbetrokkenheid Schiedam kent vier belangrijke uitgangspunten:
* Initiatief
Door wisselende, maar overwegend weinig positieve ervaringen op het gebied van inspraak en participatie in Schiedam, hebben een aantal maatschappelijk betrokken Schiedammers medio 2021 het initiatief genomen om op het gebied van diverse onderwerpen hun kennis en kunde te bundelen en samen te werken in een expertise-netwerk. Een belangrijk doel hierbij is een bijdrage te leveren aan betere burger-participatie in de stad.  

* Flexibel en dienstbaar
In het netwerk wordt, naast ervaring en expertise van de lokaal actieve deelnemers, ook de professionele kennis en kunde van in Schiedam woonachtige deskundigen gemobiliseerd en om niet beschikbaar gesteld aan Schiedamse bewoners, ondernemers en instellingen. Het doel hierbij is op tal van onderwerpen op het gebied van de woon- en leefomgeving bij te dragen aan de kwaliteit van de beleidsvorming en uitvoering daarvan in Schiedam.  

* Positie en onafhankelijkheid
Het netwerk is onafhankelijk en niet gelieerd aan enige politieke partij of stroming. Het netwerk kiest bewust voor een informele en flexibele opzet en wil voorkomen dat zij op welke manier dan ook partij is of onbedoeld onderdeel wordt van een organisatie. Leden en deelnemers aan het netwerk leveren hun inbreng met als doel de kwaliteit van overleg, en meer in het bijzonder de inbreng van participerende bewoners, ondernemers en anderen te vergroten. 

* Organisatievorm en communicatie
Gekozen wordt voor een netwerkvorm om contacten en gezamenlijke activiteiten van en tussen aangesloten Schiedammers mogelijk te maken en te bevorderen of te faciliteren. Communicatie binnen het netwerk vindt plaats: via mail, sociale media en fysieke bijeenkomsten 

Wil je meer weten over de activiteiten van het kennisnetwerk, je aansluiten of een beroep doen op de kennis en ervaringen van leden van het netwer,k neem dan contact op met Ron van den Ende ([email protected]) of Hans Verlinde ([email protected]).