Vervanging van wegdek en alle bomen in lanen Schiedam-Oost

06-04-2019 Nieuws Kor Kegel

De Boerhaavelaan kreeg als eerste van de drie lanen een compleet nieuw wegdek

SCHIEDAM – De Boerhaavelaan geldt als voorbeeld voor de reconstructie van de Lorentzlaan en de Professor Kamerlingh Onneslaan. Dat wil zeggen dat alle bomen en de wegconstructie volledig worden vervangen.

Met dat besluit volgt het college van burgemeester en wethouders het advies van de klankbordgroep Drie Lanen. Er worden ook maatregelen genomen om wateroverlast en schade aan de houten palen onder de woningen te voorkomen. Zo komt er een gescheiden riool voor afvoer van het hemelwater. Ook komt er een drainage-infiltratiesysteem. Het college van B & W schrijft de gemeenteraad: “In het kader van onze zorgplicht voorkomen we hiermee dat de particuliere woningeigenaren hoge kosten moeten maken voor funderingsherstel.”  

Daarmee kan het project Drie Lanen eindelijk verder. Nadat de Boerhaavelaan vorige zomer was gereconstrueerd, was er nog lange tijd overleg nodig en onderhandelingen met een aannemer. Het college schrijft: “We hebben, gezien de ervaringen in de Boerhaavelaan, meer tijd nodig gehad om gedegen te onderzoeken wat de beste aanpak is voor de herinrichting van deze twee lanen. Hierbij moesten afwegingen gemaakt worden tussen het aanbrengen van een gescheiden hemelwaterriool en een drainage-infiltratiesysteem, het behouden van de wegconstructie, het behoud van de bomen en het advies van de klankbordgroep Drie Lanen.”

Bij het doorlopen van een positieve aanbestedings- en kapvergunningsprocedure streeft het college ernaar om de werkzaamheden in het vierde kwartaal van dit jaar te starten en het project Drie Lanen in 2020 af te ronden. 
De bewoners van de Professor Kamerlingh Onneslaan en de Lorentzlaan worden geïnformeerd over het besluit en het vervolgproces voor de uitvoering. Ook worden ze betrokken bij de nieuwe boomkeuze. Eind april organiseert de gemeente een bewonersavond.