Prinses Beatrixpark is in veilige handen

08-02-2018 Politiek Kor Kegel

SCHIEDAM – Alle lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart vinden dat er geen woningbouw mag komen in het Prinses Beatrixpark. Dat blijkt uit de antwoorden die ik kreeg op mijn eerste vraag.

In totaal zullen de dertien lijsttrekkers de komende veertig dagen elke dag een vraag beantwoorden. Hieronder volgt de eerste vraag, die ik gisteren stelde, voorzien van een toelichting. Daaronder volgen de antwoorden van de lijsttrekkers. Deze staan in volgorde van partijgrootte na de raadsverkiezingen van woensdag 19 maart 2014. Dat is ook de sprekersvolgorde in de raadsvergaderingen. De laatste vier partijen nemen voor het eerst aan de verkiezingen voor de Schiedamse gemeenteraad deel en hun volgorde wordt vrijdag door het Centraal Stembureau vastgesteld.

Na de antwoorden besluit ik met enkele constateringen.

Toelichting op de vraag:

Er loopt een onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden in Schiedams Midden. Dat is ruwweg de zone langs de A20 en de Hoekse Lijn. Ook de spoorlijn Schiedam-Delft wordt ertoe gerekend. Het betreft dus ook de randen van het Prinses Beatrixpark.

Schiedam heeft tot 2040 een totale bouwopgave van 5300 woningen.

Een kwart eeuw geleden rees de gedachte om in een deel van sportpark Harga woningbouw te realiseren. Dat is nu in ontwikkeling.

De vraag:

Is het voor u bespreekbaar dat er in het Prinses Beatrixpark woningbouw komt?

De antwoorden:

Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

Woningbouw in het Beatrixpark is voor D66 niet bespreekbaar. Wij willen graag woningen bouwen, maar niet in het Beatrixpark en niet op de volkstuincomplexen Thurlede en (als we het er toch over hebben) Vijfsluizen.

Het Beatrixpark is het Groene Hart van Schiedam en dat willen we ook groen houden. De volktuincomplexen vervullen een heel belangrijke functie voor heel veel Schiedammers. Daar blijven we vanaf. Er zijn voldoende andere plekken in Schiedam, waar woningbouw mogelijk is. Zoals Schieveste en het voormalige Gusto-terrein. Daarnaast kan bij het verbeteren van bestaande woningen in diverse wijken ook gekozen worden voor nieuwbouw van extra woningen.


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

Voor de PvdA Schiedam is het niet bespreekbaar om het Prinses Beatrixpark te gebruiken voor woningbouw. De PvdA hecht, net als heel veel Schiedammers, veel waarde aan het Beatrixpark als centraal recreatie- en sportpark voor Schiedam.

Woningbouw zou ten koste gaan van de ruimte voor de sportverenigingen die er gevestigd zijn. Daarnaast vormt het Beatrixpark een mooie overgang naar het landschap ten noorden van Schiedam en is het een mooi stuk groen in onze stad, waar veel mensen van de natuur kunnen genieten.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Nee, voor SP is woningbouw in het Beatrixpark onbespreekbaar, want de hoeveelheid groen in Schiedam mag niet verder worden aangetast.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

Nee, de VVD is niet voor het bouwen in het Beatrixpark! We zijn voor bebouwing van de randen van het park, deze lenen zich uitstekend voor huizen met een tuin. Veel Schiedammers die een dergelijk huis zoeken, moeten nu de stad verlaten en dat willen we niet! Schiedammers verdienen het om in Schiedam te kunnen blijven wonen.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV vindt het niet wenselijk om een mooi groen- en recreatiegebied zoals het Prinses Beatrixpark in te perken voor woningbouw. Er zijn genoeg andere opties om woningbouw elders in onze stad te realiseren. Het AOV is voor borging van recreatiegebieden zoals de Maasboulevard, de Poldervaart, het Julianapark en het Prinses Beatrixpark. Wij zien parken en recreatiegebieden in onze stad als onderdelen van de Groene Long van Schiedam. Deze mogen wij niet verwaarlozen, vernietigen of beperken.


Patricia van Aaken, CDA:

Handen af van Prinses Beatrixpark!

CDA Schiedam vindt dat er geen woningbouw mag komen in het Prinses Beatrixpark. Een groene gezonde leefomgeving is belangrijk, zeker in een dichtbebouwde stad. Het park draagt door de spel-, sport- en ontmoetingsmogelijkheden enorm bij aan het welbevinden van mensen. Voor het CDA is het belangrijk dat er meer groen in de stad komt. Meer groene wijken kunnen voor fijnstofreductie zorgen, hittevorming verminderen en een belangrijke rol spelen in de opvang van water (klimaatadaptatie).

De woningopgave voor Schiedam, het bouwen van 5300 woningen tot 2040, betekent: beter kijken naar de mogelijkheden. Verkenning van woningbouw langs de randen van het Prinses Beatrixpark kan alleen als er te allen tijde rekening gehouden wordt met de omgeving. Wij willen een gezondere leefomgeving voor onze Schiedammers. Geluidsoverlast van het trein- en vliegverkeer en snelwegen is een aandachtspunt evenals behoud van het sportpark – zonder aantasting van het Prinses Beatrixpark.


René Karens, Groen Links:

Bouwen op groen? Niet doen! De komende jaren moet Schiedam meer dan 5000 woningen bijbouwen. Wat GroenLinks betreft zijn die allemaal duurzaam en zitten er voldoende betaalbare woningen bij. Passende woningen voor mensen met een smalle én brede beurs, huur én koop, voor jong én oud. Dat bouwen kan gelukkig zonder het groen dat we nog hebben te schaden. We moeten het groen in Schiedam koesteren. Bouwen op Thurlede en waar dan ook in het Beatrixpark is geen optie!


Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Progressief Schiedam zal primair het groen in de stad in stand houden. Dat is nodig voor CO2-opname en fijnstofreductie. Ook verdienen de op delen van genoemde locatie gehuisveste (sport)verenigingen een goede accommodatie. Zij hoeven van PS niet te verhuizen. Als er al woningbouw bij moet komen, ziet PS ruimte voor zelfvoorzienende Tiny Houses. Hiermee behouden we natuur en voldoen we aan de woningopgave. Tevens bieden we zo ruimte aan alternatieve woonvormen.


Robert Berns, Christen Unie-Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Nee, niet onderhandelbaar. Voor de ontwikkeling van Schiedam-Midden moeten de randen van het Prinses Beatrixpark en vanaf de Windas rond de ’s Gravelandseweg en het toekomstige station Kethel voldoende mogelijkheden bieden om de verbinding met het hart van Schiedam-Centrum en Schiedam-Zuid te versterken.

De stedelijke omgeving is gebaat bij meer groen en meer rust en ruimte om te recreëren. In de Groen-Blauwe Structuurvisie heeft de raad de toekomstige ontwikkelingskaders voor  dit gebied, de Groene Long, impliciet vastgelegd. Daar willen wij niet aan tornen. Eventuele hoogbouw rond het park zou juist baat hebben bij dit groene gebied. Meer mensen zouden ervan genieten. Met de aangepaste speeltuin en de kinderboerderij is aan de minder valide kinderen gedacht en vrijwilligers kunnen in de Heemtuin aan de slag. ’s Zomers heerst er een gezellige drukte en is het figuurlijk en letterlijk een verademing om daar een wandeling te maken en goede herinneringen op te halen.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Nee, het Beatrixpark moet het groene hart blijven van Schiedam. Bij het park rekenen wij ook de volkstuinen en sportpark Thurlede.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Nee, het is voor ons onbespreekbaar om woningbouw in het Prinses Beatrixpark toe te staan. Schiedam heeft voldoende mogelijkheden in de stad en delen van voormalige industriegebieden om tot woningbouw te komen.

Het Prinses Beatrixpark is de Groene Long van Schiedam. Naar onze stellige overtuiging heeft het Prinses Beatrixpark ook een positieve aantrekkingskracht op mensen die in Schiedam willen komen wonen. Een stad waar je niet in groen kan recreëren, maar slechts kan wonen, heeft geen aantrekkingskracht op mensen. Als wij de stad willen verjongen, dan moet er voldoende recreatiemogelijkheid zijn voor de jongeren (studenten), waar ze kunnen ontspannen, kunnen sporten! Dit geldt zeer zeker ook voor jonge gezinnen. Resumerend, het Prinses Beatrixpark is van groot belang voor een gezonde stad en gezonde inwoners.


Mahmut Erdem, Denk:

Iedereen in onze gemeente moet kunnen genieten van de stad, gebruik kunnen maken van toegankelijke recreatie en moet in de nabijheid verkeren van prachtige natuur. Het Prinses Beatrixpark is het Groene Hart van Schiedam  en dient te allen tijde groen te blijven!


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij Schiedam is tegen het bebouwen van het hele gebied van de Groene Long (van Vijfsluizen via Hargapark en Beatrixpark naar Midden-Delfland). Tot nu toe is iedere keer gebleken dat verstedelijking doorzet. Als de A4 door Midden-Delfland er kwam, hoefde de Blankenburgtunnel niet. Toch wordt daar nu aan gewerkt.

De Ouderenpartij kiest vooral voor het vervangen van oude kantoorpanden door woningen. Dat Schiedam een verplichting van 5300 woningen tot 2040 zou hebben, nemen wij voor kennisgeving aan. In de jaren negentig werden Schiedam en de andere randgemeentes van Rotterdam geconfronteerd met een bouwverplichting (Vinex). In grote dichtheden moesten er betaalbare woningen komen. Vooral de gemeentes zuidelijk van de Waterweg hebben dat naast zich neergelegd en vooral duurdere woningen gebouwd. Mede daarom gaan veel armere Rotterdammers nu naar Schiedam en niet naar die gemeentes.

Schiedam moet zich niet laten intimideren en eerst kijken wat voor de eigen bevolking nodig is.

Constatering Kor Kegel:

Alle partijen zijn het erover eens dat het Prinses Beatrixpark niet aangetast mag worden. Het park verdient bescherming als het Groene Hart van Schiedam.

Wel zien VVD, CDA en CU-SGP mogelijkheden voor woningbouw in de randen van het Beatrixpark (langs de A20 en de spoorlijn of nabij het Windas).

Progressief Schiedam en de Ouderenpartij grijpen de gelegenheid aan om twijfel uit te spreken over de bouwopgave van 5300 woningen tot 2040.Gerelateerd