Adviesraad Sociaal Domein blaast zichzelf uit protest op

09-10-2018 Nieuws Kor Kegel

Archieffoto van Wim Bekenkamp (rechts op de foto), ten tijde van zijn voorzitterschap van de Stadspartij Rotterdam

SCHIEDAM – Het college van burgemeester en wethouders reageert nog niet publiekelijk op het besluit van de leden van de adviesraad Sociaal Domein om met onmiddellijke ingang en collectief af te treden. 
B & W willen eerst naar de opgestapte leden reageren, laat de ambtelijke woordvoerster van het college weten. Daarnaast wordt de gemeenteraad geïnformeerd en dan zal de reactie openbaar zijn en op de website van de gemeente komen.  

Gisteren maakte de voorzitter van de adviesraad, mr. Wim Bekenkamp, bekend dat de leden zich door het college geschoffeerd voelen. Unaniem hebben de leden de conclusie getrokken dat het college geen vertrouwen in ze heeft. “Daar zouden wij de strijd met u over aan kunnen gaan, doch daar kiezen wij niet voor. Wij hebben ons beschikbaar gesteld om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het sociaal domein in Schiedam en niet om achterhoedegevechten te leveren met uw college”, schrijft Bekenkamp.  

Het viel al niet goed dat er bij de vergadering van Sociaal Domein op dinsdag 2 oktober geen vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig was. Dat is wel gebruikelijk, maar er was geen bericht van verhindering binnengekomen. Er was echter het nodige aan voorafgegaan. In een brief van dinsdag 25 september had het college van B & W laten weten de samenstelling van de adviesraad te willen wijzigen als gevolg van het in elkaar schuiven van drie verordeningen tot één verordening voor cliëntenparticipatie. Eerder had het college de adviesraad anders geïnformeerd. Enerzijds leek het dat het college hierover advies van Sociaal Domein wilde, anderzijds leek er geen sprake van. Het college deelde mee de werving voor de adviesraad-nieuwe-stijl op korte termijn aan te vangen, opdat deze begin 2019 van start kan gaan. 
Vreemd, vindt Bekenkamp c.s. dat, want het primaat voor het weren van nieuwe leden ligt bij de adviesraad en niet bij het college. “U gaat volledig voorbij aan de zittende leden die zich de afgelopen twee jaar uit betrokkenheid bij hun stad op vrijwillige basis hebben ingezet om een bijdrage te leveren aan een goede invulling van het beleid en de uitvoering betreffende het sociaal domein.”

De leden van de adviesraad voelen zich niet serieus genomen. De kritiek op het college is: “Waar het u uitkomt, handelt u in strijd met het reglement en is er naar uw mening sprake van een bijzondere (eenmalige) situatie waarop het reglement niet is geschreven. Dat rechtvaardigt naar uw mening kennelijk dat u kunt handelen naar eigen goeddunken. Naar onze mening geeft dat blijk van minachting voor de ook voor uw college geldende regelgeving en getuigt dit van een rechtsopvatting die niet thuishoort bij een bestuursorgaan als het uwe.” 
Het college zou enkele leden van de adviesraad niet willen herbenoemen, maar wel gevraagd hebben om aan te blijven tot de adviesraad-nieuwe-stijl er is. “Juridisch gegoochel”, schrijft Wim Bekenkamp.  

Doorslaggevend voor het unanieme besluit om de zetels ter beschikking te stellen, is dat het college de werkelijkheid vertekent door te stellen dat de opdracht aan de adviesraad achterhaald is, omdat hierin de nadruk zou liggen op de decentralisaties in het sociaal domein en het ontwikkelen van beleid hierover. “Een volstrekt incorrecte weergave van de werkelijkheid”, schrijft Bekenkamp mede namens de andere afgetreden raadsleden. “De door u bedoelde decentralisaties van Jeugdwet, Participatiewet en WMO hebben plaatsgevonden per 1 januari 2015. De huidige adviesraad is geïnstalleerd per 1 november 2016 en wel als opvolger van de WMO-raad. Ten tijde van onze installatie had uw gemeente reeds alle noodzakelijke verordeningen vastgesteld en aan onze adviesraad werd juist verzocht integraal te adviseren omtrent het beleid en de uitvoering betreffende de volgende beleidsterreinen: WMO 2015 (inclusief publieke gezondheidszorg), Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs.”

“Naar onze beleving werd de adviesraad door de betrokken beleidsmedewerkers van uw gemeente eerder als hinderlijk en (te) kritisch beschouwd en niet als een relevante vertegenwoordiger van de inwoners van Schiedam. Dat u de huidige adviesraad wilt vervangen door een raad ten behoeve van de cliëntenparticipatie, miskent de functie van een onafhankelijke adviesraad.” 
“U stelt voorts, dat van de (leden van de) adviesraad-nieuwe-stijl wordt verwacht dat zij beschikken over competenties als het actief verbinding zoeken met cliënten en andere Schiedammers, het kunnen inschakelen van maatschappelijke organisaties en inwoners bij de advisering en het voortouw nemen in de samenwerking met de gemeente en deze maatschappelijke partners”, aldus Bekenkamp. “Impliciet suggereert uw college hiermee van oordeel te zijn dat de (leden van de) huidige adviesraad niet voldoen aan dit profiel. Wij beschouwen dit eerlijk gezegd als een diskwalificatie uwerzijds van de zittende leden van onze raad.”