Eerste paneel voor kleurrijke Parkweg

18-12-2018 Nieuws Kor Kegel

Wethouder Minhas bij een eerdere actie

SCHIEDAM – De scheidend directeur-bestuurder van Woonplus, Bob Venhuizen, en wethouder Fahid Minhas hebben vanmiddag het eerste paneel onthuld bij de leegstaande woningen op de Parkweg. De corporatie en de gemeente willen met de panelen nog een kleurrijke invulling geven van de leegstaande woningen. Dat was toegezegd tijdens de behandeling van de gemeentebegroting.  

De onthulling van het paneel was aangekondigd in een brief van het college van B & W, waarin de gemeenteraad wordt ingelicht over de prestatieafspraken die voor 2019 gemaakt zijn tussen de gemeente, Woonplus en de Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW). Dankzij die afspraken heeft het gemeentebestuur invloed op de keuzes die Woonplus maakt wat betreft betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de sociale woningvoorraad. 
Er was geen aanleiding tot een grote koerswijziging, maar er zijn enkele nieuwe en aanvullende afspraken gemaakt.  

Komend jaar werken de gemeente en Woonplus samen aan vijf herstructureringslocaties: de Wetenschappersbuurt in Oost, het Fabriplein in West, Parkweg-Midden en de Staatsliedenbuurt in Nieuwland en Groenoord-Zuid. Voor deze laatste woonbuurt moet nog een visie worden gevormd.  

Volgens burgemeester en wethouders heeft Woonplus sinds vorig jaar een grote omslag in denken en doen gemaakt op het terrein van duurzaamheid. Dit jaar heeft Woonplus een maatregelenmix vastgesteld om de beoogde ambitie in 2050 te kunnen halen. De komende twee jaar onttrekt Woonplus ruim 180 woningen met slechte hoge-energie-indexen aan de woningvoorraad en worden ongeveer 114 nieuwe huurwoningen ontwikkeld, Voor al deze woningen is een hogere ambitie dan het huidige bouwbesluit voorzien, denk aan Nul op de Meter. 
De sloop en vervanging van woningen past binnen de Woonvisie van de gemeente Schiedam en ook binnen regionale woningmarktafspraken. Woonplus geeft prioriteit aan verduurzaming van de woningvoorraad. Dat heeft tot gevolg dat de sociale voorraad van Woonplus afneemt. Tijdens Het Stadserf van dinsdag 15 januari komt deze afweging aan bod en wordt een nadere toelichting gegeven.  

Op het sociaal vlak maken de gemeente en Woonplus capaciteit en middelen vrij voor ontruimingspreventie, zodat mensen met schulden minder gauw het risico lopen uit huis te worden gezet – mits ze meewerken aan oplossingen. Tevens komt er samenwerking om vereenzaamde huurders uit hun sociaal isolement te halen. 
De gemeente en Woonplus zijn ook van plan de woonoverlast en overbewoning effectiever tegen te gaan. Een betere uitwisseling van informatie zal allereerst helpen, vervolgens komt er ook stevige inzet van het interventieteam en zijn bestuurlijke maatregelen te verwachten. Bij de aanpak van de meest complexe gevallen van woonoverlast wordt samengewerkt met de Regisseur Aanpak Woonoverlast van het interventieteam. 
Aldus de info aan de gemeenteraad over de bijdrage van Woonplus aan de realisatie van de gemeentelijke doelstellingen zoals verwoord in de Woonvisie 2030.