Woonplus moet aantal sociale huurwoningen afbouwen

23-11-2017 Politiek Kor Kegel

Getekende impressie van De Nieuwe Wetenschappers in oost

SCHIEDAM – Het gemeentebestuur heeft benadrukt dat het aantal sociale huurwoningen van Woonplus de komende jaren verder afneemt. Dat is in lijn met de Woonvisie en de vorig jaar gemaakte prestatieafspraken met Woonplus Schiedam en het Stedelijk Overleg Bewonersorganisaties (SOBO).

In het huidige sloop- en nieuwbouwprogramma vermindert het aantal sociale huurwoningen door het slopen van eentonige flats en het bouwen van door huurders gewenste eengezinswoningen.

Aanleiding voor het college van B & W om de gemeenteraad hieraan te herinneren is dat de Raamovereenkomst Volkshuisvesting Schiedam 2017-2024 is herzien. In de herziening is opgenomen dat als de gemeente een nieuwe Woonvisie maakt, binnen een jaar nieuwe afspraken worden gemaakt met Woonplus en SOBO.

Wat betreft de omvang van de voorraad sociale huurwoningen is opgenomen dat het aandeel bij Woonplus verder zal afnemen. Het spoort met de wensen van de gemeenteraad tijdens een commissievergadering op woensdag 11 oktober jongstleden.

In de Raamovereenkomst staat echter ook dat de vraag naar betaalbare huurwoningen naar verwachting toeneemt. Als bij het ontwikkelen van de gemeentelijke woonvisie volgens de demografische ontwikkelingen meer betaalbare huurwoningen nodig zijn, kan Woonplus een andere koers varen. Woonplus is bereid om extra investeringen te verrichten in betaalbare huurwoningen op nieuwbouwlocaties.

Eind dit jaar maken de gemeente, Woonplus en SOBO de prestatieafspraken voor 2018.Gerelateerd