Kleine amateurkunst grijpt naast subsidie

31-08-2020 Uit Redactie

Foto: Look Boden


SCHIEDAM – Het gemeentebestuur wijzigt de subsidiëring van de amateurkunst. Kleine verenigingen met weinig Schiedamse leden komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Andere verenigingen krijgen te maken met subsidievermindering. Maar hoe de consequenties precies zijn, blijkt niet uit de brief hierover van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

De subsidieregeling voor de amateurkunst dateerde van 2012. Het college voelde de behoefte aan herziening. Schiedam heeft een sterke verenigingscultuur, vindt het college. Jaarlijks vragen er gemiddeld twintig amateurkunstverenigingen een subsidie aan. “Actieve deelname aan amateurkunst geeft Schiedammers de mogelijkheid kunstzinnige en creatieve activiteiten te ontplooien, maar ook om elkaar te ontmoeten, zich te ontwikkelen en een maatschappelijk sterke positie te bereiken”, schrijft het college van B&W. “Amateurkunstverenigingen verbinden deze Schiedammers en dat leidt tot samenwerking, inspiratie en nieuwe verbindingen in de samenleving.”

Vorig najaar vond een evaluatie plaats. Dat gebeurde aan de hand van één-op-één-interviews met de amateurverenigingen die regelmatig subsidie aanvragen. De gemeente sprak met alle twintig verenigingen, waaronder negen koren, twee toneelverenigingen en negen harmonieorkesten en andere orkesten. De resultaten zijn getoetst aan de uitgangspunten van de Cultuurvisie 2017. Ambtenaren deden ook onderzoek naar subsidieregelingen in andere gemeenten en ze betrokken er landelijk onderzoek naar cultuurparticipatie en amateurkunst bij.

Op basis daarvan is een nieuwe subsidieregeling opgesteld. De essentie is een verschuiving van een bewerkelijk puntensysteem naar vaste bedragen voor verschillende kunstdisciplines. Elke kunstdiscipline kan op basis van de nieuwe regeling aanspraak maken op een vast subsidiebedrag. De bedragen zijn voor alle disciplines zo berekend dat de subsidie in ieder geval een groot deel van de vaste kostenposten van de verenigingen dekt, zoals de artistieke leiding en de huisvestingskosten.

De kunstdisciplines toneel, harmonie en orkesten hebben doorgaans hogere kosten, bijvoorbeeld voor opslag en aanschaf van instrumenten en voor decors en kostuums. Daarom zijn de basisbedragen voor deze disciplines hoger.

De consequentie van de nieuwe subsidieregeling Amateurkunst 2021 is dat sommige amateurkunstverenigingen minder subsidie van de gemeente Schiedam ontvangen. Het plafond van de subsidieregeling bedraagt 69.000 euro. Het college vindt het vanzelfsprekend dat de gemeentelijke subsidie slechts een deel van de inkomsten van een vereniging dekt. Het wordt van verenigingen verwacht dat zij aanvullende inkomsten genereren, bijvoorbeeld door de contributie van de leden en door fondsen aan te schrijven.

Het college heeft de ontwerp-subsidieregeling vrijgegeven voor inspraak. Men kan online reageren op de regeling. Voor de amateurkunstverenigingen worden daarnaast twee inloopbijeenkomsten op afspraak georganiseerd. “Na afloop van de inspraaktermijn zullen wij de regeling waar nodig wijzigen en definitief vaststellen”, kondigt het college aan.


Gerelateerd