Meeste lijsttrekkers zien plek voor verdere verstedelijking

16-02-2018 Wonen Kor Kegel


SCHIEDAM – Slechts drie van de dertien lijsttrekkers voor de Schiedamse gemeenteraadsverkiezingen vinden dat het met de verstedelijking genoeg is geweest. Het zijn Frans Hamerslag (Progressief Schiedam), Andreas Rose (Lokaal Onafhankelijk Schiedam) en Maarten Reuderink (Ouderenpartij Schiedam). De andere lijsttrekkers vinden dat Schiedam met voortgaande woningbouw kansen moet benutten om de stad te verbeteren en de woningnood onder doelgroepen tegen te gaan. Zij zien nog voldoende mogelijkheden tot woningbouw in Schiedam met behoud van groen, bedrijvigheid en open ruimte.

Dat blijkt uit de antwoorden van de lijsttrekkers op de negende vraag in het project ‘Elke dag een vraag’. De vraag werd ingeleid met de volgende toelichting.

Toelichting bij de vraag:

In de toch al dichtbevolkte provincie Zuid-Holland moeten er tot 2040 maar liefst 250.000 woningen bij komen om in de toenemende vraag naar woningen te kunnen voorzien. In Schiedam is de woningbehoefte voor deze periode vierduizend woningen extra toevoegen aan de voorraad. In verband met sloop en nieuwbouw in de verouderde wijken komt de totale bouwopgave op 5300 woningen. Het college van B&W ziet mogelijkheden in de zone langs de A20 en de Oude Lijn, rond station Schiedam-Centrum (een hoogstedeljk woon/werk-milieu op Schieveste) en voorts op het Bachplein inbegrepen de Hof van Spaland, en in het industriegebied Mathenesse dat dan gedeeltelijk een transformatie tot woningbouw ondergaat in aansluiting op Rotterdamse woningbouwplannen rond de Merwehaven en het Vierhavengebied.

Het college vindt een zoektocht naar nieuwe locaties nodig om Schiedammers ook in de toekomst de kans te geven op een aantrekkelijke woonplek in een gevarieerd aanbod binnen de gemeente.

De vraag:

Bent u het eens met deze bouwopgave en de manier waarop of vindt u dat Schiedam te veel verstedelijkt ten koste van bedrijven en open ruimte?

De antwoorden:


Marcel Bregman, Democraten ’66 (D66):

D66 ziet in de grote behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen een enorme kans om noodzakelijke ingrepen in de woningmarkt te doen. Er zijn te veel slechte sociale huurwoningen en te weinig betaalbare woningen. Dat moet anders. Behalve dat dit vervelend is voor de Schiedammer met wie het goed gaat en die in Schiedam een beter huis zoekt, heeft het grote invloed op de leefbaarheid in wijken zoals Oost, Nieuwland en Groenoord. D66 wil dat we volop inzetten op omvorming binnen de wijk (D66 wil met de Eneco-gelden een groot Duurzaamheidsfonds creëren), maar ook op nieuwbouw in juist het middensegment. Dit kan op plekken als Schieveste, de vrijkomende locatie van de glasfabriek en het Gusto-terrein. De huidige groenstructuur blijft gehandhaafd. Er wordt niet gebouwd in het Beatrixpark en op de volkstuinen van Thurlede en Vijfsluizen. In nieuwe wijken is er volop aandacht voor groen en bomen. 


Petra Zwang, Partij van de Arbeid (PvdA):

De PvdA vindt dat verdichting in stedelijk gebied kansen biedt om het groen  tussen de steden te sparen, om daar te recreëren en de natuur te beleven. Verstedelijking betekent ook meer draagvlak voor voorzieningen in de stad, omdat mensen vlakbij wonen. Maar het gaat volgens de PvdA altijd om het zoeken naar balans tussen verschillende functies, ook tussen wonen en werken. Er zijn in Schiedam nog plekken voor deze bouwopgave, of een groot deel ervan. Elke bebouwing moet je ook afwegen tegen genoeg ruimte voor water en groen in de stad, ook om hittestress in versteend gebied te voorkomen. Dus: de PvdA is van oordeel dat die bouwopgaaf met nieuwbouw en transformatie van gebouwen te realiseren zou moeten zijn, maar dat betekent niet dat elk groen of elke open ruimte opgeofferd moet worden.


Hakan Kucuk, Socialistische Partij (SP):

Er is nu al sprake van woningnood. Lange wachtlijsten voor een huurwoning en er staat steeds minder te koop. De vraag neemt alleen maar toe door vergrijzing en het groeiend  aantal alleenstaanden. Daarom moet er flink worden bijgebouwd. Ook meer betaalbare woningen, omdat door strenge hypotheekregels, toename tijdelijke contracten en 1-inkomens het lastiger is geworden middeldure woningen te financieren. Daarvoor zijn nog plekken in Schiedam, zoals een voormalige glasfabriek en Schieveste, zodat we niet in Midden-Delfland hoeven te bouwen. Ook moeten we minder flats vervangen door grondgebonden woningen rond OV-stations, want dit leidt juist tot afname aantal woningen. Andere (wereld)steden laten zien dat verstedelijking prima hand in hand kan gaan met vergroenen, verbetering van de leefbaarheid en ruimte voor bedrijvigheid.


Onno Spek, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD):

De VVD wil dat we gaan bouwen! Wij willen meer huizen met een tuin voor Schiedammers die nu nog genoodzaakt zijn de stad te verlaten, simpelweg omdat de gewenste huizen er niet zijn. De gemeente zoekt daarbij partners in de markt die de ontwikkelrol op zich willen nemen, zodat zij ook het risico dragen. Het is noodzakelijk dat we snel overgaan tot het bouwen van huizen op plekken waar dat kan. Bijvoorbeeld op Schieveste, Gusto en Thurlede. Dit hoeft niet per se ten koste te gaan van bedrijven. Er moet voldoende geld beschikbaar zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Dat is nodig om de leefbaarheid op orde te houden.


Catelijne de Groot, Algemeen Ouderen Verbond (AOV):

Het AOV vindt dat er zeker ook mogelijkheden tot woningbouw zijn in genoemde locaties. Het AOV vindt dat er ook locaties in onze stad aan zijn te wijzen waar leegstand van bedrijven, kantoren, winkels en schoolgebouwen opgelost kan worden door omzetting en verbouwing tot nieuwe aantrekkelijke woonvormen. Op dit moment zijn er onvoldoende (koop/huur)woningen voor starters, studenten, ouderen en bepaalde inkomensklassen. Voor onze ouderwordende Schiedammer is het daarbij belangrijk dat er voldoende woonmogelijkheden en voorzieningen in eigen wijk en directe omgeving zijn en blijven. Daarnaast vindt het AOV duurzaamheid en levensloopbestendig bouwen heel belangrijk. Ook nieuwe woon- en zorgvormen horen daarbij. De verouderde sociale woningvoorraad moet ook verbeterd worden. Het AOV vindt dat we wel moeten zorgen en waken voor voldoende groene en recreatieplekken in onze stad. We moeten zorgvuldig omgaan met onze open ruimtes. Tenslotte doen we het voor de toekomst van een leefbaar Schiedam.


Patricia van Aaken, CDA:

Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van inwoners moeten dan ook centraal staan bij het woonbeleid. Ook andere ontwikkelingen zoals langer zelfstandig wonen, maar ook een groenere woonomgeving moeten hierin een plek krijgen. Uit woningbehoefteonderzoek onder de Schiedammers blijkt al een groeiende vraag naar woningen. We gaan er dan ook vanuit dat er straks een nieuwe woonvisie gemaakt zal worden.

Wat het CDA betreft moeten we dan goed kijken naar de samenstelling van de woningvoorraad, waarbij onze aandacht uitgaat naar meer differentiatie in aanbod. Voor alle groepen moet Schiedam voldoende aanbod kunnen bieden. Ook vindt het CDA dat er nu al grote plannen gemaakt moeten worden als het gaat om herstructureringen, waarbij ook kwaliteit van de woningvoorraad veel beter kan. 


René Karens, Groen Links:

Groen Links erkent dat ook Schiedam een bouwopgave heeft. Dat hoeft niet ten koste te gaan van ons groen: er zijn binnenstedelijke locaties die mogelijk geschikt zijn voor herontwikkeling, zoals Gusto, Dirkzwager, Schieveste, Wilhelminahaven of de glasfabriek. De bouw daar moet wat Groenlinks betreft duurzaam zijn en gevarieerd: huur én koop, voor jong én oud en voor een smalle én brede beurs. Binnenstedelijk bouwen zorgt ook nog voor een goede bereikbaarheid van deze woningen. 

De opgave voor de provincie om de komende jaren in de woonbehoeften te voorzien is enorm. Er moet meer samengewerkt worden met andere gemeenten voor een realistische en uitgebalanceerde woningvoorraad. Maar ook Schiedam zal zijn steentje bij moeten dragen.Frans Hamerslag, Progressief Schiedam (PS):

Progressief Schiedam vindt deze opgave voor Schiedam te groot. Deze gaat te veel ten koste van de open ruimte en de bedrijfsgebieden. Dit aantal is niet goed in Schiedam in te passen.

Bij ingebruikname van bedrijfsgebieden voor woningen, neemt de kans op toename van de werkgelegenheid juist af. Naast woningbouw zet PS in op een duurzame stadseconomie.

Er zijn verschillende prognoses wat de bevolkingsgroei betreft. Ervaring leert dat je niet te ver vooruit moet kijken wat betreft de woonmarkt.

Er zullen andere woon- en samenlevingsvormen komen. Op dit moment is er behoefte aan Tiny Houses: kleine zelfvoorzienende woningen. Daar zet Progressief Schiedam liever op in dan de hele stad vol te bouwen op basis van een toekomstvisie van dertig jaar vooruit gokken.


Robert Berns, Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij (CU-SGP):

Schiedam heeft meerdere bedrijventerreinen en wil ambachtelijke bedrijven naar de binnenstad trekken. Open ruimten zoals (sport)parken, aan het water langs de boulevard en de havens en het recreatiegebied Midden-Delfland nemen de groei van de verstedelijking niet weg. De komst van de A4 naast de A13 en A20 en het intensieve metro, tram en treinverkeer, en toename van het aantal auto’s in de straten doet het woonplezier afbreuk. De stad versteent als groen en bomen uit de straten verdwijnen. Kortom, de bouwopgave is een van de factoren, maar niet de meest bepalende. Bij de transformatie van verouderde bedrijventerreinen is een mix van wonen en werken zinvol, bijvoorbeeld in de randen van de ’s-Gravelandsepolder; dat doet forensische bewegingen afnemen.

Meer diversiteit in de bebouwing en verspreiding van sociale huurwoningen in de regio is noodzakelijk om verpaupering te voorkomen.


Andreas Rose, Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS):

Al jaren is er een trek naar de Randstad. De provincies lopen leeg. Dit zorgt voor allemaal problemen in de Randstad en met name de Rijnmond. Het groen verdwijnt uit de stad. De wegen slibben dicht. De vliegvelden willen uitbreiden. De luchtkwaltiet is nergens zo slecht als hier in de Rijnmond. Wij vinden dit geen goede ontwikkeling en de overheid moet die trend juist doorbreken in plaats van erop in te spelen. Wat ons betreft wordt er bij nieuwbouw of herontwikkeling vooral gekeken naar verbetering van kwaliteit en niet naar kwantiteit. Ook vragen wij ons af waarom er nog steeds statushouders in de Randstad gehuisvest worden, terwijl in grote delen van Nederland leegloop is. Het kan toch niet zijn dat die mensen hier economisch gebonden zijn? Het merendeel zit immers in de bijstand.


Mahmut Erdem, Denk:

De gemeente Schiedam heeft een belangrijke rol om te zorgen voor een woningaanbod dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners. Denk Schiedam waakt daarom over voldoende aanbod van sociale huurwoningen, woningen voor starters, studenten en ouderen. Het is ook belangrijk dat Schiedammers de gelegenheid krijgen om wooncarrière in de stad te maken. Maar dat betekent niet dat er in rap tempo heel veel woningen in wijken en gebieden gerealiseerd moeten worden. In eerste instantie goed gebruik maken van vrije locaties buiten de woonwijken, hoge woontorens bouwen waar het mogelijk is en leegstaande panden transformeren naar woningen. Beginnen met het onderbrengen van het ambtenarenapparaat in de lege ruimte aan het Stadserf. De hoge toren die leeg komt te staan transformeren naar woningen, studio's en een bouwlaag voor (startende) ondernemers.


René Janssen, Sociaal Liberaal Verbond (SLV):

Verstedelijking is een positief gegeven, mits er ruimte is voor doelbewuste woningbouw die de stad ten goede komt. Denk hierbij aan vernieuwende concepten zoals gebieden met Tiny Houses. Daarnaast is de huisvesting voor studenten en young professionals een ‘must’ in deze verstedelijking. De jeugd heeft de toekomst. Woningbouw voor deze groepen zorgt voor een reeks aan positieve ontwikkelingen op het gebied van cultuur, horeca en onderwijs.

De bebouwing moet echter zorgvuldig worden gepland. Er mag geen groen ten koste gaan van deze verstedelijking. Ook moet er nagedacht worden door eerst te kijken naar de huidige woningbouw alvorens te werken aan de uitbreiding van woningen: er is nog genoeg leegstand of potentie waar eerst een slag in geslagen kan worden. Ook moet de samenstelling van de woningbouw op elkaar zijn afgestemd. Ja, er is plaats voor verstedelijking, mits er gestuurd wordt op een beoogd resultaat voor de behoefte van de Schiedammers.


Maarten Reuderink, Ouderenpartij Schiedam:

De Ouderenpartij vindt in navolging van een eerder antwoord dat inbreiding haar grenzen kent en dat het resterende Schiedamse groen behouden moet blijven. De asociale houding van de gemeentes ten zuiden van de Waterweg tijdens de Vinex-periode heeft mede voor dit probleem gezorgd. Ongestraft hebben zij toen de regionale afspraken naast zich neergelegd. Daar moet Schiedam van leren niet altijd het braafste jongetje van de klas te willen zijn en deze opgave gewoon voor kennisgeving aannemen.

Het helpt dan overigens wel om lokaal te kiezen, want lokale politici kunnen niet door hun regionale of Rotterdamse collega's onder druk worden gezet. 


Constatering Kor Kegel:

Drie partijen zijn het niet eens met de bouwopgave van 5300 woningen tot het jaar 2040. PS vindt de bouwopgave te groot en het zou ten koste gaan van werkgelegenheid als bijvoorbeeld Mathenesse deels transformeert. PS wil niet te ver vooruitkijken, want het kan nog alle kanten op. Als er gebouwd wordt, dan ligt de prioriteit bij Tiny Houses.

LOS ziet al heel lang een trek vanuit de ‘provincie’ naar de grote stad, waardoor de steden te vol raken. De hogere overheid moet voor een trendbreuk zorgen. Er is wel ruimte voor herontwikkeling en dan moet de kwaliteit van de woonomgeving erop vooruitgaan. De Ouderenpartij vindt dat inbreiding (het verdichten van de bebouwde kom) haar grenzen heeft bereikt. Schiedam moet zijn groen behouden. Om dat te bereiken kun je beter op een lokale partij stemmen, want die laat zich niet onder druk zetten door partijgenoten bij hogere overheden die willen dat Schiedam blijft doorbouwen, zegt lijsttrekker Maarten Reuderink.

Alle andere partijen denken er gans anders over. D66 ziet in Schiedam nog voldoende ruimte om te voldoen aan de grote behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen, maar daarbij moet wel gestreefd worden naar omvorming van wijken, deels te financieren uit een Duurzaamheidsfonds. Ook de PvdA ziet, rekening houdend met andere ruimtelijke belangen, ruimte voor verdere verstedelijking binnen de gemeentegrens. Dat heeft het voordeel dat de ruimte tussen de steden (Midden-Delfland) groen kan blijven.

De SP vindt doorgaan met woningbouw alleen al belangrijk omdat er grote woningnood is, vooral nood aan betaalbare woningen. De SP wil minder flats slopen, want komen er grondgebonden woningen voor terug, dan neemt het aantal woningen af. Denk pleit zelfs om die reden voor hoge woontorens in Schiedam, maar wil niet dat de wijken dicht worden gebouwd; tussen de wijken zijn er vrije locaties.

De VVD wil juist meer huizen met tuin om de inwoners te behouden die anders zouden wegtrekken; de partij noemt Gusto en Thurlede als mogelijke locaties. Het CDA, het AOV en Groen Links vinden ook een gevarieerd aanbod nodig voor de verschillende doelgroepen. SLV vindt verstedelijking in principe positief en vindt dat de stad zich moet richten op studenten en young professionals, maar er moet beter worden gepland met behoud van het groen in de stad.

AOV en Denk bepleiten om de leegstaande niet-woningen te verbouwen. CU-SGP staat een mix voor van wonen en werken, waardoor het forensisch verkeer kan afnemen.Gerelateerd