Omwonenden: schepen Huisman horen ook onder milieuvergunning

03-03-2020 Nieuws Kor Kegel

De Wiltonhaven: bron van overlast. Geprobeerd is de maker van deze foto te achterhalen

SCHIEDAM – Nu de Raad van State heeft bepaald dat de bij Huisman Equipment in reparatie zijnde schepen geacht worden onder de inrichting te vallen, willen omwonenden van de Wiltonhaven dat de gemeente Schiedam ook het geluid afkomstig van de schepen onder de milieuvergunning van Huisman brengt.  

Twee bewoners van de Jan Evertsenweg dringen daar in een brief aan de gemeenteraad op aan. Ze verzoeken de raad om hen ‘goed en tijdig’ te informeren over de concrete vervolgstappen in het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wiltonhaven. De bewoners hebben er een maand geleden een informatief gesprek over gevoerd met ambtenaren van de afdeling Economische Zaken. Burgemeester en wethouders informeerden de gemeenteraad op vrijdag 14 februari over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State. De bewoners hebben deze brief ook gekregen.  

De bewoners van de Jan Evertsenweg stellen het op prijs dat ze over de beleidsvoornemens zijn geïnformeerd, maar omdat een van die voornemens is: het uitkopen van de bewoners, vinden ze dat ze rechtstreeks benaderd hadden moeten worden over de mogelijke consequenties. Ze vinden dat ze op korte termijn duidelijkheid behoren te krijgen.  

De twee bewoners hebben hun bedrijfswoning in 2014 gekocht, zich realiserend dat er – direct grenzend aan het bedrijfsterrein van Huisman – sprake zou kunnen zijn van enige geluidsoverlast. Maar de kwaliteit van de woning qua licht en ruimte woog hier voldoende tegenop, vonden ze. Allicht gingen ze ervanuit dat de bestaande milieuvergunningen worden gerespecteerd. 
“In de praktijk blijkt Huisman echter met enige regelmaat de milieuvergunning te overtreden. Ondanks aandringen van de bewoners heeft de gemeente daar nooit afdoende op gehandhaafd.” 
“Wij zijn blij dat de Raad van State feitelijk de bewoners in het gelijk hebben gesteld. Kernpunt is dat de bij Huisman in reparatie zijnde schepen moeten worden geacht een onderdeel te zijn van de inrichting en dat het geluid vanaf deze schepen ook moet worden toegerekend aan Huisman.” 
Uit de brief van B & W aan de gemeenteraad begrijpen ze dat de gemeente deze conclusie van de Raad van State accepteert.  

En dan komen ze tot de kern: “Wij hebben in 2014 van u een woonvergunning voor de Jan Evertsenweg gekregen. Ons uitgangspunt is dan ook dat wij op de Jan Evertsenweg graag willen blijven wonen. Bij de nadere uitwerking van uw beleid inzake de Wiltonhaven, zo merken wij nadrukkelijk op, dient u dit uitgangspunt te respecteren, althans hiervan uit te gaan.” 
“Uiteraard gaan we er daarbij vanuit dat de geluidsoverlast van Huisman binnen aanvaardbare grenzen blijft en dat u de Raad van State volgt om door aanpassing van de milieuvergunning ook de reguliere werkzaamheden op bij Huisman aangemeerde schepen onder deze vergunning te brengen en dat U deze (nieuwe) vergunning ook echt handhaaft.”  

De Raad van State deed in januari uitspraak in een door omwonenden ingesteld hoger beroep tegen de milieuvergunning voor Huisman. Het oordeel was dat de milieuvergunning niet zorgvuldig is voorbereid en verleend en dat de vergunning afwijkt van de feitelijke bedrijfssituatie van Huisman. De milieuvergunning is namelijk niet eenduidig over de inrichtingsgrens. In de vergunning ligt deze op de kade. Zodra Huisman werkzaamheden op een schip uitvoert, wordt de grens van de inrichting flexibel om het schip getrokken, zodat het geluid van deze werkzaamheden wordt toegerekend aan Huisman. Hiervoor waren in de milieuvergunning voorschriften opgenomen. De Raad van State vindt dat de grens permanent in het water van de Wiltonhaven dient te liggen.

Maar dat heeft grote gevolgen, zegt het college van B & W. “De belangrijkste gevolgen zijn dat lichthinder en het geluid van de motor van een schip ook aan de inrichting van Huisman moeten worden toegerekend. De geluidszone Schiedam-Zuid bevat hiervoor op dit moment onvoldoende geluidsruimte.” 
Daarom heeft de uitspraak niet alleen gevolgen voor Huisman, maar ook voor elf andere bedrijven in het Schiedamse havengebied wat betreft Vijfsluizen, Wiltonhaven, Wilhelminahaven en Havenstraat. Ook deze milieuvergunningen zullen naar verwachting moeten worden aangepast, omdat het geluid van de motor van een schip niet is meegenomen in de verleende milieuvergunningen.  

Om de overlast bij omwonenden terug te dringen en ruimte te behouden voor het ontplooien van bedrijfsactiviteiten op de korte termijn voert de gemeente gesprekken met Huisman en omwonenden over te treffen maatregelen. Een structurele oplossing voor de langere termijn bestaat uit drie maatregelen. De eerste is de bewoners van de bedrijfswoningen aan de Jan Evertsenweg uitkopen. Dat is een verstrekkende maatregel, maar de gemeente is bereid om deze inspanningsverplichting aan te gaan.  

Een andere maatregel is dat er een nieuw geluidsreductieplan moet komen met concrete maatregelen die binnen vijf jaar haalbaar moeten zijn. Daar gaat een jaar tot anderhalf jaar over heen en naar verwachting moet de geluidsruimte van twaalf ondernemingen worden aangepast, dus ook hun milieuvergunningen.  

De derde maatregel heeft te maken met laagfrequent geluid. Daar zijn geen landelijke normen voor en dat maakt het voor de gemeente lastig om een afweging te maken hoe hiermee om te gaan. De gemeente moet zelf normen ontwikkelen, die een belangrijke toets zullen zijn in het verlenen van toekomstige milieuvergunningen. Het opstellen van het geluidsreductieplan en het ontwikkelen van deze normen zal gelijktijdig plaatsvinden. 

Doel is de geluidhinder voor omwonenden te beperken, schrijft het college. Omwonenden ervaren de meeste overlast van het laagfrequent geluid, afkomstig van de grote schepen die in de Wiltonhaven zijn afgemeerd en ’s nachts hun generatoren laten draaien ten behoeve van de hotelfunctie van het schip.  

Het terugdringen van geluid- en lichthinder in het havengebied kent een lange geschiedenis en is complex. “Daarom willen we structurele, maar ook zo veel mogelijk gedragen oplossingen. Ons uitgangspunt is om de leefbaarheid voor omwonenden te verbeteren en de ruimte te houden voor het ontplooien van bedrijfsactiviteiten. Dit doen wij in samenwerking met bewoners, bedrijven in het havengebied en andere belanghebbenden” (zoals de provincie Zuid-Holland, DCMR Milieudienst Rijnmond en Havenbedrijf Rotterdam NV).  

Een jaar geleden adviseerde Rebel Transitiemanagement de gemeente om de communicatie met de omwonenden te verbeteren, omdat dat zou kunnen leiden tot meer begrip voor de bedrijvigheid. Tegelijk moet het doel zijn dat de geluidhinder afneemt, vooral in de nachtelijke uren, zei Rebel. Het bureau zag mogelijkheden om het nachtelijk lawaai in en rond de Wiltonhaven terug te dringen met dempers, flexibele walstroom en antigeluid. 
Antigeluid kan niet het lawaai op de plek zelf verminderen, maar door een bepaalde reflectie kan het wel de overlast op enige afstand verminderen. Een andere luchttrilling kan de drukvariatie beïnvloeden en daar is het oor gevoelig voor.Gerelateerd